№ 21 (2014)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Питання історії мовознавчих досліджень, загального мовознавства та соціолінгвістики

КЛАСИК РОСІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, ПРОФЕСОР ОДЕСЬКОГО РІШЕЛЬЄВСЬКОГО ЛІЦЕЮ КОСТЯНТИН ПЕТРОВИЧ ЗЕЛЕНЕЦЬКИЙ (1812–1858) І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ ФІЛОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ PDF (Русский)
Володимир Іванович Аннушкін С. 7-14.
ПАВЛО ГНАТОВИЧ ЖИТЕЦЬКИЙ І РОЗВИТОК ГУМАНІТАРНОЇ ДУМКИ XIX СТОЛІТТЯ PDF (Русский)
Ірина Анатоліївна Синиця С. 15-18.
ГЕРМЕНЕВТИКА Й ІНТЕРПРЕТАТИВНА СЕМІОТИКА У ПРАЦЯХ У. ЕКО PDF (Русский)
Христина Євгенівна Гайер С. 19-22.
ЛІНГВОКОНФЕСІОЛОГІЯ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ГНОСЕОСФЕРИ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ І ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ PDF (Русский)
Людмила Юріївна Буянова С. 23-27.
ВЗАЄМОДІЯ НАУКОВИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ У ДОСЛІДЖЕННІ РОСІЙСЬКОГО МІСЬКОГО МОВЛЕННЯ PDF (Русский)
Євгеній Миколайович Степанов С. 27-35.
НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ У ПРОЗІ А. П. ЧЕХОВА PDF (Русский)
Майя Валеріївна Тітаренко С. 36-39.

Питання комунікативістики, медіалінгвістики та генристики

ВЕРБАЛЬНІ АСПЕКТИ АГОНАЛЬНОСТІ ЯК ПАРАМЕТРА ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF
Наталія Василівна Кондратенко С. 40-43.
РИТУАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: СЕМІОТИКА ІНАВГУРАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА PDF
Людмила Іванівна Стрій С. 44-47.
ТЕКСТИ МАЛОЇ ПРОЗИ В. М. ШУКШИНА В КОНТЕКСТІ ФІЛОЛОГО-КОМУНІКАТИВНОГО ЗНАННЯ PDF (Русский)
Олексій Андрійович Чувакін С. 47-51.
СИМВОЛІЧНИЙ ЗМІСТ ЗАГОЛОВКА У ПРОЗОВОМУ ДИСКУРСІ (Т. ТОЛСТАЯ «ЛЕГКІ СВІТИ») PDF (Русский)
Ірина Віталіївна Столярова С. 52-55.
РОСІЙСЬКИЙ АНЕКДОТ VS. ПОЛЬСЬКИЙ KAWAŁ. ДЕКІЛЬКА ЗАУВАЖЕНЬ З ПРИВОДУ КОМІЧНИХ ЖАНРІВ У РОСІЙСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ PDF (Русский)
Марчин Трендович С. 56-60.
КОМУНІКАТИВНА РОЛЬ АДРЕСАНТА В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ (на матеріалі сучасної української прози) PDF
Алла Миколаївна Кіщенко С. 60-64.
ДРУКОВАНА РЕКЛАМА ЯК КРЕОЛІЗОВАНИЙ ТЕКСТ: ШРИФТОВІ ВИДІЛЕННЯ PDF
Марія Андріївна Костенко С. 64-67.

Питання когнітивної лінгвістики, концептології та мовної картини світу

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ САКРАЛЬНОГО ТЕКСТУ ТРАДИЦІЙНОЇ НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ PDF (Русский)
Надія Іллівна Коновалова С. 68-72.
ЕСТЕТИЧНА КАГАНЕЦЬ: МЕТАТЕКСТ У РЕФЛЕКСИВНО-ІНТЕРПРЕТАТІВНОМУ ПРОСТОРІ PDF (Русский)
Анна Володимирівна Кузнєцова С. 73-76.
КОНЦЕПТ «ПОРИ РОКУ» В ХУДОЖНІЙ КАРТИНІ СВІТУ О. С. ПУШКІНА PDF (Русский)
Ліна Миколаївна Гукова, Олена Олександрівна Трушицина С. 77-83.
ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ ДІМ / БУДИНОК У РАДЯНСЬКОМУ ТА СУЧАСНОМУ РОСІЙСЬКОМУ КІНЕМАТОГРАФІ PDF (Русский)
Марія Коссаковська-Марас С. 83-88.
ДЕСАКРАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ГРІХ» У НАЦІОНАЛЬНІЙ СВІДОМОСТІ (за даними сучасної російської мови) PDF (Русский)
Вадим Вікторович Сайгін С. 89-93.
ВОДА В РОСІЙСЬКІЙ, ТУРЕЦЬКІЙ І СОМАЛІЙСЬКІЙ МОВНИХ КАРТИНАХ СВІТУ (на матеріалі прислів'їв і приказок) PDF (Русский)
Тетяна Олексіївна Наймушина С. 93-96.
НАЦІОНАЛЬНО-МОВНА КАРТИНА СВІТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ НАЙМЕНУВАНЬ ГРОШОВИХ ОДИНИЦЬ PDF (Русский)
Тетяна Володимирівна Охріменко С. 97-102.
ДИСКУРСИВНИЙ ВИМІР СТАВЛЕННЯ ДО БАГАТСТВА ТА БІДНОСТІ В РОСІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ (на матеріалі текстів російських народних казок) PDF (Русский)
Галина Сергіївна Яроцька С. 102-106.
ІНДЕКСАЛЬНО-МЕТОНІМІЧНИЙ ПРИНЦИП РЕЦЕПЦІЇ ТЕКСТУ PDF (Русский)
Вікторія Андріївна Романенко, Антоніна Олександрівна Іон С. 107-112.
СУБ'ЄКТНО-ОБ'ЄКТНІ КОРЕЛЯЦІЇ В ЕКФРАСИСНИХ ЕПІЗОДАХ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ PDF (Русский)
Андрій Валентинович Іванченко С. 112-116.
МОВНА КАРТИНА СВІТУ В ДРАМАТУРГІЇ МИКОЛИ КОЛЯДИ PDF (Русский)
Анна Маронь С. 117-122.

Питання історії мови та діалектології

ДО ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ ГРЕЦЬКОЇ МОВИ НА РОСІЙСЬКЕ СЛОВОСКЛАДАННЯ PDF (Русский)
Надіря Хом’ятівна Нізаметдінова С. 123-129.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ «ДОЛЯ» В ДАВНЬОРУСЬКІЙ МОВІ (НА ПРИКЛАДІ СЛІВ СУД І СУДЬБА) PDF (Русский)
Анна Ріфівна Заріпова С. 129-133.
ДІАЛЕКТНА ЛЕКСИКА ГОВІРОК ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: СКЛАД, СТРУКТУРА PDF (Русский)
Альона Іванівна Швець С. 134-139.
ЭМОТИВНА ЛЕКСИКА, ЯКА ХАРАКТЕРИЗУЄ ЛЮДИНУ ЗА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ЗДІБНОСТЯМИ, У РОСІЙСЬКИХ ГОВІРКАХ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF (Русский)
Людмила Олегівна Забольян С. 139-144.

Питання лексикології, словотвору, семантики та прагматики

МЕТАМОВНІ КОМЕНТАРІ З КОМПОНЕНТАМИ «СЕНС СЛОВА» В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ PDF (Русский)
Тимур Беньюмінович Радбіль С. 145-149.
АСПЕКТИ ТА МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ МЕТОНІМІЇ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ PDF (Русский)
Інна Дмитрівна Гажева С. 150-153.
ІНШОМОВНІ НОВАЦІЙНІ ОДИНИЦІ В ЛЕКСИЦІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ PDF (Русский)
Гочо Нєдєв Гочев С. 154-159.
СЛОВОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ НЕОЗАПОЗИЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ PDF (Русский)
Леніє Діляверівна Кадирова С. 160-165.
СЕМАНТИКА ЛЕКСИЧНИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ У ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТІ PDF (Русский)
Валентина Іванівна Невойт С. 165-168.
ОБРАЗ КВІТКИ У РОСІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ PDF (Русский)
Жунь Лі С. 169-171.
СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ОДОРАТИВНИХ НАЗВ У ПОЕЗІЇ С. О. ЄСЕНІНА PDF (Русский)
Тетяна Іванівна Русенко С. 172-176.

Питання ономастики і термінознавства

ТИПОЛОГІЯ КОЛЬОРОПОЗНАЧЕНЬ ДЕКОРАТИВНОЇ КОСМЕТИКИ У СУЧАСНІЙ РЕКЛАМІ PDF (Русский)
Тетяна Олександрівна Хейлік, Вікторія Володимирівна Горлачова С. 177-181.
НАЗВИ ПОРЦЕЛЯНОВИХ ВИРОБІВ ДУЛЬОВСЬКОГО ЗАВОДУ PDF (Русский)
Самуела Томасік С. 181-183.
ЛОГОЕПІСТЕМА-ІДЕОНІМ У ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ НАРАТИВУ І. ІЛЬФА ТА Є. ПЕТРОВА PDF (Русский)
Денис Вікторович Майданюк С. 184-187.
ПИТАННЯ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF (Русский)
Наталія Львiвна Дробишева С. 187-191.

Питання фразеології

СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА РОСІЙСЬКИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ІЗ ЗВОРОТОМ ЕСЛИ НА ТО ПОШЛО PDF (Русский)
Тетяна Іванівна Стексова С. 192-195.
ФРАЗЕОТВОРЧІСТЬ Л. ТОЛСТОГО ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ЕПІСТОЛЯРНОГО ІДІОСТИЛЮ PDF (Русский)
Ірина Анатоліївна Єременко С. 195-200.

Питання граматики

ПРЕФІКСАЛЬНІ ПОВТОРИ ПАСИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ PDF (Русский)
Олександр Володимирович Петров С. 201-205.
АФІРМАЦІЯ ЯК ГРАМАТИЧНА КАТЕГОРІЯ PDF (Русский)
Марцин Григель С. 206-209.
ФУНКЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА ОПЕРАТОРІВ НЕРЕАЛЬНОСТІ PDF (Русский)
Тетяна Леонідівна Караваєва С. 210-215.

Питання глотодидактики та методики викладання мови

ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ІНТЕРНЕТУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ PDF (Русский)
Дорота Дзевановська С. 216-220.
МІЖКУЛЬТУРНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У НАВЧАННІ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ PDF (Русский)
Марал Бекенівна Нуртазіна С. 221-227.
МЕТОДИКА РМІ У 21 СТОЛІТТІ, АБО ЯК ЩОСЬ ЗМІНИТИ, НЕ ЗМІНЮЮЧИ НІЧОГО PDF (Русский)
Леонідович Анатолій Бердичевський С. 227-232.
ТЕОРІЯ КОМУНІКАЦІЇ У СВІТЛІ ЛИНГВОДИДАКТИЦІ PDF (Русский)
Світлана Валеріївна Плотницька С. 232-236.
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ PDF (Русский)
Ева Вненк С. 237-241.
ВИКОРИСТАННЯ ФОРМ І ПРИЙОМІВ ІГРОВОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВУЗУ PDF (Русский)
Наталія Анатоліївна Вороніна С. 241-246.
АДАПТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ТЕКСТУ: СУБТЕКСТ СТАРОГО ЗНАННЯ PDF (Русский)
Людмила Василівна Мальцева С. 246-249.
ПРО ВИВЧЕННЯ ПОЕТИЧНИХ АТРИБУТИВНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ В ІНШОМОВНІЙ АУДИТОРІЇ PDF (Русский)
Олександр Володимирович Хлопьянов С. 249-253.
ПРОБЛЕМИ «ДІЄСЛІВНОЇ» ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ АРАБОМОВНИХ СТУДЕНТІВ PDF (Русский)
Тамара Петрівна Цапко С. 253-257.
ІНТЕРФЕРЕНТНІ ПОМИЛКИ КИТАЙСЬКИХ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РОСІЙСЬКИХ ПРИЙМЕННИКІВ І СПОЛУЧНИКІВ PDF (Русский)
Юннін Цзя С. 258-261.
МОДАЛЬНІ ЧАСТКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ДІАГНОСТИЧНИЙ І ДИДАКТИЧНИЙ КОНТЕКСТ PDF
Маріанна Михайлівна Марусинець С. 261-265.

Рецензії

Г. С. Яроцкая. Аксиогенез экономического сознания в русской лингвокультуре : [монография] / Галина Сергеевна Яроцкая. — Одесса : Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, 2013. — 552 с. PDF (Русский)
Володимир Iллiч Карасик С. 266-267.