Про журнал

Галузь та проблематика

Публікація результатів актуальних теоретичних і прикладних проблем лінгвістики.

Різноаспектні дослідження феномену мови, мовлення, лінгводидактики.

Рецензування монографій, наукових збірників, словників, підручників і навчальних посібників, присвячених вивченню мов.

Процес рецензування

Статті підлягають обов’язковому рецензуванню згідно Положення про рецензування. Внутрішнє рецензування здійснюється членом редакційної колегії, який визначає наукову цінність статті, наявність у ній наукової новизни, відповідність матеріалу тематиці журналу, перевіряє текст на його оригінальність. У випадку негативної оцінки статтю відправляють авторові для усунення недоліків або як таку, що не відповідає вимогам наукової статті. У разі позитивної оцінки головний редактор відправляє статтю на незалежне зовнішнє подвійне «сліпе» рецензування двом фахівцям, обізнаним у розглянутих автором (авторами) статті проблемах. Рецензентів призначають із числа фахівців, які мають науковий ступінь доктора або кандидата наук і не працюють в одній установі з автором. Рецензент отримує лише текст статті та не знає, хто є її автором. Автор під час рецензування та після його проведення не знає рецензента. Після ознайомлення із рецензією автор має право вносити корективи до тексту статті. 

Періодичність публікації

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Політика відкритого доступу

Журнал підтримує політику вільного доступу, виходячи з принципу вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 У виданні використовується ліцензія Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Мови видання

Українська, російська, англійська, болгарська, польська, чеська і деякі інші.

Редакційна колегія журналу

Головний редактор
Євгеній Миколайович СТЕПАНОВ, д-р філол. наук, проф.

Заступники головного редактора

Олена Андріївна ВОЙЦЕВА

Тетяна Юріївна КОВАЛЕВСЬКА

Відповідальний секретар

Наталія ГеоргіЇвна АРЕФЬЄВА

Технічний секретар 

Ольга Вадимівна МАЛЬЦЕВА

Редакційна колегія: А. М. Варинська, д-р. філол.наук (Україна); Н. Вульфф, д-р філол. наук (Німеччина); В. Л. Іващенко, д-р філол. наук (Україна); А. К. Ішанова, д-р філол.наук (Казахстан); А. К. Каїржанов, д-р філол. наук (Казахстан); Н. В. Кондратенко, д-р філол. наук (Україна); М. Р. Кондубаєва, д-р пед. наук (Казахстан); Н. В. Кутуза, д-р філол. наук (Україна); Л. Ю. Мірзоєва, д-р філол. наук (Казахстан); І. Б. Морозова, д-р філол. наук (Україна); А. Т. Онгарбаєва, д-р філософії (Казахстан); А. І. Пенчева, канд. філол. наук (Болгарія); К. М. Протасова, д-р пед. наук (Фінляндія); Ш. І. Рамазанова, канд. філол. наук (Туреччина); Г. Хентшель, д-р філол. наук (Німеччина); Я. П. Целлер, д-р філол. наук (Німеччина); А. Чапіга, д-р філол. наук (Польща); Чжу Цзяньган, д-р філол. наук (Китай); О. В. Яковлєва, д-р філол. наук (Україна); Г. С. Яроцька, д-р філол. наук (Україна)

Етика до публікацій

Редакція журналу представляє набір етичних норм, якими повинні керуватися особи (редактори, автори і рецензенти), що беруть участь у публікації результатів досліджень, що відповідають профілю журналу. Розробляючи ці правила, редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE), Етичним кодексом ученого України, а також досвідом роботи вітчизняних та зарубіжних наукових організації і редакцій видань.

1. Загальні зобов'язання редакції:

Редколегія журналу «Мова» прагне вести видавничу політику, що забезпечує ситуацію, при якій всі статті, опубліковані в журналі, є морально прийнятними, і очікує, що автори будуть дотримуватися міжнародного й українського законодавства, в тому числі законів про авторське право.

Редактори радяться з читачами, рецензентами, членами редакційної колегії про шляхи поліпшення роботи журналу:

- заохочують пропозиціями, спрямованими на підвищення ефективності рецензування матеріалів;

- публікують на сайті журналу робочі процедури видання, своєчасно вносять до них зміни, зумовлені різними причинами;

- підтримують ініціативи, спрямовані на скорочення несумлінної поведінки у процесі проведення досліджень та підготовки публікацій, консультують авторів у питаннях оформлення статей;

- підтримують ініціативи з навчання дослідників етики публікацій;

- прагнуть до оптимізації політики журналу з метою виховання відповідальності авторів і рецензентів, заохочують відповідальна поведінка і вводять санкції по відношенню до недобросовісних авторів і рецензентів;

- дбають про те, щоб прес-релізи журналу правильно відображали зміст і контекст статей.

У разі розгляду скарг авторів або рецензентів редколегія дотримується правил Кодексу поведінки для редакторів журналів (СОРЕ).

2. Відносини з читачами

Читачі мають отримувати інформацію про джерела фінансування описуваних в журналі досліджень, про роль спонсорів у них;

- редактори інформують читачів про заходи, покликані забезпечити об'єктивну і неупереджену оцінку статей співробітників журналу і членів редакційної колегії.

3. Відносини з авторами

Редактори повинні публікувати повні вимоги до авторів статей. Ці правила при необхідності оновлюються, інформація про це своєчасно видається на сайті журналу, має посилання або гіперпосилання на відповідний закон або відомчу інструкцію;

- рішення про прийняття або відмову в публікації статті повинно бути засноване на значущості статті, її оригінальності, ясності викладу, надійності розміщеної в ній інформації та її близькості тематиці журналу;

- редактори забезпечують ефективний підбір рецензентів статей;

- у разі відхилення статті від публікації редактори повідомляють автора про причини цього; автор має право подати апеляцію, яка повинна бути розглянута редакційною колегією протягом 10 днів із дня надходження до редакції;

- редакція фіксує дати поданняі статті автором; ця дата вказується в журналі після статті;

- редколегія дотримується політики конфіденційності при рецензуванні робіт: рецензенти не знають імен авторів рецензованих робіт, а автори не знають імен рецензентів;

- редколегія заздалегідь попереджає авторів про перевірку праць на наявність плагіату і відмову в публікації статті в разі виявлення плагіату.

4. Взаємовідносини з рецензентами

- На сайті журналу розміщені вимоги до рецензентів, у тому числі вимога зберігати рецензований матеріал у таємниці;

- рецензент повинен розкрити будь-яку інформацію про можливий конфлікт інтересів у разі дослідження проблеми, яка аналогічна проблемі, описаній в отриманій для рецензування статті;

- анонімність рецензентів забезпечує головний редактор журналу: листування з рецензентами він веде самостійно, використовуючи при цьому аккаунт.

5. Відносини з членами редакційної колегії

- Кожен член редколегії журналу «Мова» є мовознавцем, який має вчений ступінь і вчене звання, високий науковий рейтинг, активно веде наукові дослідження в галузі мовознавства;

- пропозиція про введення в редколегію нового члена розглядається на засіданні редколегії або шляхом електронного опитування, який проводить головний редактор;

- підставою для виключення вченого з редколегії журналу є його особисте бажання, перехід на іншу роботу, значно понижений рейтинг, неможливість виконувати обов'язки члена редколегії, а також відхід із життя;

- головний редактор журналу «Мова» призначається його засновником, Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова, за згодою 2/3 складу редколегії;

- кожен член редколегії є представником журналу в тому чи іншому науковому колективі України або іншої країни, підтримує журнал і просуває його серед лінгвістів, шукає кращих авторів для опублікування результатів їхніх досліджень у журналі, робить огляди про стан наукових досліджень у різних галузях мовознавства, організовує рецензування нових монографій, словників, навчальних посібників, знаходить фахівців, здатних сумлінно рецензувати статті, які пропонуються для опублікування в журналі.

6. Відносини з засновником журналу

- Відносини між засновником журналу, Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова, і головним редактором регламентовані підписаним контрактом, умови якого відповідають Кодексу поведінки для редакторів журналів (COPE);

- засновник довіряє головному редактору і редколегії вести видавничу політику, яка не завдає шкоди розвитку мовознавства та інших наук, відстоює наукову достовірність і сприяє зміцненню і популяризації наукових шкіл Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;

- засновник журналу «Мова» частково фінансує його видання, кошти, яких бракує, можуть бути отримані в результаті спонсорської підтримки, яку контролює засновник.

7. Процес рецензування

- Редактори забезпечують чесне, неупереджене і своєчасне подвійне сліпе рецензування статей, пропонованих для публікації;

- під час рецензування використовуються процедури, які забезпечують збереження конфіденційності матеріалів, що подаються до журналу;

- автори усувають об'єктивно висловлені зауваження; якщо вони не згодні з цими зауваженнями, журнал надає право на відкриту дискусію, зберігаючи авторську конфіденційність рецензії.

8. Забезпечення якості публікацій

- Якість публікацій забезпечується шляхом використання найбільш прогресивних методів виявлення плагіату і фальсифікованих даних (наприклад, даних експерименту, який в реальності не проводився);

- помилки, які було допущено в журналі, виправляються з повідомленням про це широкій аудиторії в черговому випуску журналу; у виняткових випадках редколегія має право відкликати статтю, слідуючи за правилами СОРЕ;

- редколегія журналу допомагає читачам і авторам швидко знаходити і вільно отримувати доступ до оригінальних дослідних статей;

- крім того, на сайті журналу розміщуються зразки оформлення різних розділів рукописів, докладно пояснюються структурно-змістовні і технічні правила її оформлення, виконання посилань і приміток.

9. Захист персональних даних

- У відносинах рецензентів і авторів редактори зберігають особисті дані автора до опублікування його статті журналу, інформація не розголошується;

- дані про рецензентів ніколи не розголошуються авторам та іншим рецензентам;

- якщо рецензент вирішить вступити в дискусію з автором рецензованої роботи, він має право зробити це анонімно через головного редактора або виступити відкрито на сторінках журналу в разі опублікування статті;

- автори і редакційна колегія зобов'язуються зберігати конфіденційність даних про респондентів і інформантів за умови оприлюднення результатів опитувань, анкетувань, тестувань та інших форм польових досліджень мови і мовлення; виняток становлять епізоди, у яких респонденти і інформанти згодні або наполягають на оприлюднення їхніх даних.

10. Дії в разі виникнення підозр у недобросовісній поведінці

- При надходженні скарг на недобросовісну поведінку автора, рецензента або члена редколегії редактори, якщо це можливо, мають слідувати правилам Кодексу поведінки для редакторів журналів (СОРЕ);

- перш за все, проводиться редакторське розслідування; воно стосується не тільки статей, що готуються до друку, але й статей, які вже опубліковані в журналі;

- якщо редакторське розслідування провести важко або якщо воно не приводить до вирішення проблеми, редактори журналу звертаються з проханням про розслідування до роботодавця автора, рецензента або члена редколегії.

11. Інтелектуальна власність

Редколегія у своїй роботі дотримується принципів захисту інтелектуальної власності: використовує найбільш прогресивні методи виявлення плагіату, в тому числі переведеного з однієї мови на іншу; підтримує автора, чиє авторське право було порушено; спільно з засновником вживає заходів щодо боротьби з порушниками авторських прав; дотримується процедур СОРЕ стосовно відкликання публікацій, вина авторів яких у порушенні чужих авторських прав була офіційно доведена.

УЧАСНИК

 

Історія журналу

Науковий журнал «Мова: науково-теоретичний часопис з мовознавства» (ISSN 2307-4558 – друкована версія; ISSN 2414-9489 – онлайн версія) було засновано в 1993 році в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. Свідоцтво про реєстрацію в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України КВ № 8932 від 06.07.2004 р. Постановою президії ВАК України № 1-05/6 від 12.06.2002 р. журнал «Мова» введено до переліку № 10 наукових фахових видань України. Перереєстрований Наказом Міністерства освіти та науки України № 1328-05/8 від 21.12.2015 р. Наказом МОН України № 409 від 17.03.2020 р. журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» за спеціальністю 035 «Філологія» (мовознавство).

З 2014 р. журнал «Мова» індексується в польській міжнародній наукометричній системі Index Copernicus за 2018 р.: ICV 100,00. Журнал також представлено в каталозі Ulrich’s Periodicals Directory, бібліометричній системі пошуку й індексування Google Академія та Службі індексування науково-дослідницьких журналів (DRJI). Бере участь в українських проектах «Наукова періодика України» та Ukrainian Scientific Journals (USJ). Входить до бібліометричних інформаційних баз «Україніка наукова» та «Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського. Зміст статей журналу відображено у випусках українського реферативного журналу «Джерело». У складі редколегії журналу авторитетні вчені України, Казахстану, Польщі, Болгарії, Німеччини, Китаю, Фінляндії, Туреччини. Засновником журналу був його перший головний редактор, член-кореспондент НАН України проф. Ю. О. Карпенко. Нині редактором є д-р філол. наук Є. М. Степанов.

Зараз журнал «Мова» видається 2 рази на рік. У журналі представлено дослідження актуальних теоретичних і прикладних проблем лінгвістики на матеріалі різних мов. Крім статей українською мовою, журнал приймає до незалежного редагування та друку статті на інших слов'янських і неслов'янських мовах. У журналі друкуються також рецензії на видані наукові монографії, збірники, підручники та навчальні посібники, що стосуються вивчення мов.

У процесі підготовки статей до опублікування застосовується методика подвійного «сліпого» рецензування.