Про журнал

Галузь та проблематика

Публікація результатів актуальних теоретичних і прикладних проблем лінгвістики.

Різноаспектні дослідження феномену мови, мовлення, лінгводидактики.

Рецензування монографій, наукових збірників, словників, підручників і навчальних посібників, присвячених вивченню мов.

Процес рецензування

Статті підлягають обов’язковому рецензуванню згідно Положення про рецензування. Внутрішнє рецензування здійснюється членом редакційної колегії, який визначає наукову цінність статті, наявність у ній наукової новизни, відповідність матеріалу тематиці збірника, перевіряє текст на його оригінальність. У випадку негативної оцінки статтю відправляють авторові для усунення недоліків або як таку, що не відповідає вимогам наукової статті. У разі позитивної оцінки головний редактор відправляє статтю на незалежне зовнішнє подвійне «сліпе» рецензування двом фахівцям, обізнаним у розглянутих автором (авторами) статті проблемах. Рецензентів призначають із числа фахівців, які мають науковий ступінь доктора або кандидата наук і не працюють в одній установі з автором. Рецензент отримує лише текст статті та не знає, хто є її автором. Автор під час рецензування та після його проведення не знає рецензента. Після ознайомлення із рецензією автор має право вносити корективи до тексту статті. 

Періодичність публікації

Періодичність виходу збірника: 2 рази на рік.

Політика відкритого доступу

Збірник підтримує політику вільного доступу, виходячи з принципу вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 У виданні використовується ліцензія Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Мови видання

Українська, російська, англійська, болгарська, польська, чеська і деякі інші.

Редакційна колегія

Головний редактор
Євгеній Миколайович СТЕПАНОВ, д-р філол. наук, проф.

Заступники головного редактора

Олена Андріївна ВОЙЦЕВА

Тетяна Юріївна КОВАЛЕВСЬКА

Відповідальний секретар

Наталія ГеоргіЇвна АРЕФЬЄВА

Технічний секретар 

Ольга Вадимівна МАЛЬЦЕВА

Редакційна колегія: А. М. Варинська, д-р. філол.наук (Україна); Н. Вульфф, д-р філол. наук (Німеччина); В. Л. Іващенко, д-р філол. наук (Україна); А. К. Ішанова, д-р філол.наук (Казахстан); А. К. Каїржанов, д-р філол. наук (Казахстан); Н. В. Кондратенко, д-р філол. наук (Україна); М. Р. Кондубаєва, д-р пед. наук (Казахстан); Н. В. Кутуза, д-р філол. наук (Україна); Л. Ю. Мірзоєва, д-р філол. наук (Казахстан); І. Б. Морозова, д-р філол. наук (Україна); А. Т. Онгарбаєва, д-р філософії (Казахстан); А. І. Пенчева, канд. філол. наук (Болгарія); К. М. Протасова, д-р пед. наук (Фінляндія); Ш. І. Рамазанова, канд. філол. наук (Туреччина); Г. Хентшель, д-р філол. наук (Німеччина); Я. П. Целлер, д-р філол. наук (Німеччина); А. Чапіга, д-р філол. наук (Польща); Чжу Цзяньган, д-р філол. наук (Китай); О. В. Яковлєва, д-р філол. наук (Україна); Г. С. Яроцька, д-р філол. наук (Україна)

Етика до публікацій

Редакція збірника представляє набір етичних норм, якими повинні керуватися особи (редактори, автори і рецензенти), що беруть участь у публікації результатів досліджень, що відповідають профілю збірника. Розробляючи ці правила, редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE), Етичним кодексом ученого України, а також досвідом роботи вітчизняних та зарубіжних наукових організації і редакцій видань.

1. Загальні зобов'язання редакції:

Редколегія збірника «Мова» прагне вести видавничу політику, що забезпечує ситуацію, при якій всі статті, опубліковані у збірнику, є морально прийнятними, і очікує, що автори будуть дотримуватися міжнародного й українського законодавства, в тому числі законів про авторське право.

Редактори радяться з читачами, рецензентами, членами редакційної колегії про шляхи поліпшення роботи збірника:

- заохочують пропозиціями, спрямованими на підвищення ефективності рецензування матеріалів;

- публікують на сайті збірника робочі процедури видання, своєчасно вносять до них зміни, зумовлені різними причинами;

- підтримують ініціативи, спрямовані на скорочення несумлінної поведінки у процесі проведення досліджень та підготовки публікацій, консультують авторів у питаннях оформлення статей;

- підтримують ініціативи з навчання дослідників етики публікацій;

- прагнуть до оптимізації політики збірника з метою виховання відповідальності авторів і рецензентів, заохочують відповідальна поведінка і вводять санкції по відношенню до недобросовісних авторів і рецензентів;

- дбають про те, щоб прес-релізи збірника правильно відображали зміст і контекст статей.

У разі розгляду скарг авторів або рецензентів редколегія дотримується правил Кодексу поведінки для редакторів журналів (СОРЕ).

2. Відносини з читачами

Читачі мають отримувати інформацію про джерела фінансування описуваних в збірнику досліджень, про роль спонсорів у них;

- редактори інформують читачів про заходи, покликані забезпечити об'єктивну й неупереджену оцінку статей співробітників збірника та членів редакційної колегії.

3. Відносини з авторами

Редактори повинні публікувати повні вимоги до авторів статей. Ці правила при необхідності оновлюються, інформація про це своєчасно видається на сайті збірника, має посилання або гіперпосилання на відповідний закон або відомчу інструкцію;

- рішення про прийняття або відмову в публікації статті повинно бути засноване на значущості статті, її оригінальності, ясності викладу, надійності розміщеної в ній інформації та її близькості тематиці збірника;

- редактори забезпечують ефективний підбір рецензентів статей;

- у разі відхилення статті від публікації редактори повідомляють автора про причини цього; автор має право подати апеляцію, яка повинна бути розглянута редакційною колегією протягом 10 днів із дня надходження до редакції;

- редакція фіксує дати поданняі статті автором; ця дата вказується у збірнику після статті;

- редколегія дотримується політики конфіденційності при рецензуванні робіт: рецензенти не знають імен авторів рецензованих робіт, а автори не знають імен рецензентів;

- редколегія заздалегідь попереджає авторів про перевірку праць на наявність плагіату і відмову в публікації статті в разі виявлення плагіату.

4. Взаємовідносини з рецензентами

- На сайті збірника розміщені вимоги до рецензентів, у тому числі вимога зберігати рецензований матеріал у таємниці;

- рецензент повинен розкрити будь-яку інформацію про можливий конфлікт інтересів у разі дослідження проблеми, яка аналогічна проблемі, описаній в отриманій для рецензування статті;

- анонімність рецензентів забезпечує головний редактор збірника: листування з рецензентами він веде самостійно, використовуючи при цьому аккаунт.

5. Відносини з членами редакційної колегії

- Кожен член редколегії збірника «Мова» є мовознавцем, який має вчений ступінь і вчене звання, високий науковий рейтинг, активно веде наукові дослідження в галузі мовознавства;

- пропозиція про введення в редколегію нового члена розглядається на засіданні редколегії або шляхом електронного опитування, який проводить головний редактор;

- підставою для виключення вченого з редколегії збірника є його особисте бажання, перехід на іншу роботу, значно понижений рейтинг, неможливість виконувати обов'язки члена редколегії, а також відхід із життя;

- головний редактор збірника «Мова» призначається його засновником, а саме Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова, за згодою 2/3 складу редколегії;

- кожен член редколегії є представником збірника в тому чи іншому науковому колективі України або іншої країни, підтримує видання й просуває його серед лінгвістів, шукає кращих авторів для опублікування результатів їхніх досліджень у збірнику, робить огляди про стан наукових досліджень у різних галузях мовознавства, організовує рецензування нових монографій, словників, навчальних посібників, знаходить фахівців, здатних сумлінно рецензувати статті, які пропонуються для опублікування у збірнику.

6. Відносини з засновником видання

- Відносини між засновником видання – Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова, і головним редактором збірника регламентовані підписаним контрактом, умови якого відповідають Кодексу поведінки для редакторів журналів (COPE);

- засновник довіряє головному редактору і редколегії вести видавничу політику, яка не завдає шкоди розвитку мовознавства та інших наук, відстоює наукову достовірність і сприяє зміцненню і популяризації наукових шкіл Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;

- засновник збірника «Мова» частково фінансує його видання, кошти, яких бракує, можуть бути отримані в результаті спонсорської підтримки, яку контролює засновник.

7. Процес рецензування

- Редактори забезпечують чесне, неупереджене і своєчасне подвійне сліпе рецензування статей, пропонованих для публікації;

- під час рецензування використовуються процедури, які забезпечують збереження конфіденційності матеріалів, що подаються до збірника;

- автори усувають об'єктивно висловлені зауваження; якщо вони не згодні з цими зауваженнями, збірник надає право на відкриту дискусію, зберігаючи авторську конфіденційність рецензії.

8. Забезпечення якості публікацій

- Якість публікацій забезпечується шляхом використання найбільш прогресивних методів виявлення плагіату і фальсифікованих даних (наприклад, даних експерименту, який в реальності не проводився);

- помилки, які було допущено у збірнику, виправляються з повідомленням про це широкій аудиторії в черговому випуску видання; у виняткових випадках редколегія має право відкликати статтю, слідуючи за правилами СОРЕ;

- редколегія збірника допомагає читачам і авторам швидко знаходити і вільно отримувати доступ до оригінальних дослідних статей;

- крім того, на сайті видання розміщуються зразки оформлення різних розділів рукописів, докладно пояснюються структурно-змістовні і технічні правила її оформлення, виконання посилань і приміток.

9. Захист персональних даних

- У відносинах рецензентів і авторів редактори зберігають особисті дані автора до опублікування його статті у збірнику, інформація не розголошується;

- дані про рецензентів ніколи не розголошуються авторам та іншим рецензентам;

- якщо рецензент вирішить вступити в дискусію з автором рецензованої роботи, він має право зробити це анонімно через головного редактора або виступити відкрито на сторінках видання в разі опублікування статті;

- автори і редакційна колегія зобов'язуються зберігати конфіденційність даних про респондентів і інформантів за умови оприлюднення результатів опитувань, анкетувань, тестувань та інших форм польових досліджень мови і мовлення; виняток становлять епізоди, у яких респонденти і інформанти згодні або наполягають на оприлюднення їхніх даних.

10. Дії в разі виникнення підозр у недобросовісній поведінці

- При надходженні скарг на недобросовісну поведінку автора, рецензента або члена редколегії редактори, якщо це можливо, мають слідувати правилам Кодексу поведінки для редакторів журналів (СОРЕ);

- перш за все, проводиться редакторське розслідування; воно стосується не тільки статей, що готуються до друку, але й статей, які вже опубліковані у збірнику;

- якщо редакторське розслідування провести важко або якщо воно не приводить до вирішення проблеми, редактори збірника звертаються з проханням про розслідування до роботодавця автора, рецензента або члена редколегії.

11. Інтелектуальна власність

Редколегія у своїй роботі дотримується принципів захисту інтелектуальної власності: використовує найбільш прогресивні методи виявлення плагіату, в тому числі переведеного з однієї мови на іншу; підтримує автора, чиє авторське право було порушено; спільно з засновником вживає заходів щодо боротьби з порушниками авторських прав; дотримується процедур СОРЕ стосовно відкликання публікацій, вина авторів яких у порушенні чужих авторських прав була офіційно доведена.

УЧАСНИК

 

Історія видання

Збірник «Мова» був заснований у 1993 році в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. Свідоцтво про реєстрацію в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України КВ № 8932 від 06.07.2004 р. Постановою президії ВАК України № 1-05/6 від 12.06.2002 р. збірник «Мова» введено до переліку № 10 наукових фахових видань України. Перереєстрований Наказом Міністерства освіти та науки України № 1328-05/8 від 21.12.2015 р. Наказом МОН України № 409 від 17.03.2020 р. збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» за спеціальністю 035 «Філологія» (мовознавство).

З 2014 р. збірник «Мова» індексується в польській міжнародній наукометричній системі Index Copernicus (ICV 2022: 96,76). Видання також представлене в каталозі Ulrich’s Periodicals Directory, бібліометричній системі пошуку й індексування Google Академія та Службі індексування науково-дослідницьких журналів (DRJI). Бере участь в українських проектах «Наукова періодика України» та Ukrainian Scientific Journals (USJ). Входить до бібліометричних інформаційних баз «Україніка наукова» та «Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського. Зміст статей збірника відображено у випусках українського реферативного журналу «Джерело». У складі редколегії збірника авторитетні вчені України, Казахстану, Польщі, Болгарії, Німеччини, Китаю, Фінляндії, Туреччини. Засновником видання був його перший головний редактор, член-кореспондент НАН України проф. Ю. О. Карпенко. Нині редактором є д-р філол. наук Є. М. Степанов.

Наразі збірник «Мова» видається 2 рази на рік. У виданні представлено дослідження актуальних теоретичних і прикладних проблем лінгвістики на матеріалі різних мов. Крім статей українською мовою, збірник приймає до незалежного редагування та друку статті на інших слов'янських і неслов'янських мовах. У виданні друкуються також рецензії на видані наукові монографії, збірники, підручники та навчальні посібники, що стосуються вивчення мов.

У процесі підготовки статей до опублікування застосовується методика подвійного «сліпого» рецензування.