DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.21.44921

КОНЦЕПТ «ПОРИ РОКУ» В ХУДОЖНІЙ КАРТИНІ СВІТУ О. С. ПУШКІНА

Ліна Миколаївна Гукова, Олена Олександрівна Трушицина

Анотація


Стаття представляє лінгвокогнітивний аспект концепту «пори року» у мовній картині О. С. Пушкіна. Вихідними є теоретичні поняття антропоцентричної наукової парадигми про мову як про засіб концептуалізації, раціоналізації та репрезентації людського досвіду. Концепт, що досліджується, розглядається як фрагмент художньої картини світу геніальної мовної особистості. Концепт кваліфікується як мисленнєва категорія, виявлення якої можливе лише завдяки мовній об’єктивації, а художня картина світу — як світоглядна система, особливий склад світосприйняття, особливий характер читання дійсності. Увага до пір року у творчості О. С. Пушкіна стимульована його ідеєю про те, що «клімат, вид правління, віра дають кожному народу його особливу фізіономію, яка більш чи менш відображається у дзеркалі поезії». Концепт «пори року» подано у статті як комплексну структуру, що складається з чотирьох субконцептів, які мають сукупність поняттєвих, перцептивно-образних та особистісно-оцінних компонентів. Принципом організації семантичного простору цього концепту у творчій спадщині О. С. Пушкіна є подвійна бінарна опозиція — загальнонародна та індивідуально-авторська. Відбір ознак, оцінок та їх презентація віддзеркалюють російські національні та індивідуально-авторські естетичні інтенції.


Ключові слова


концепт; пори року; художня картина світу; когнітивна ознака; репрезентанти; семантична опозиція

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Afanas’ev A. I. Poeticheskie vozzrenija slavjan na prirodu / A. I. Afanas’ev. — M., 1865–1896. — T. 1–3.

Vorkachjov S. G. Lingvokul’turologija, jazykovaja lichnost’, koncept: stanovlenie antropocentricheskoj paradigmy v jazykoznanii / S. G. Vorkachjov // Filologicheskie nauki. — 2001. — № 1. — S. 64–72.

Gukova L. N. Koncept zima v jazykovoj kartine mira A. S. Pushkina / L. N. Gukova // A. S. Pushkin i mirovoj literaturnyj process : sb. nauch. st. po materialam nauch. konf., posvjash. pamjati prof. A. A. Sljusarja. — O. : Astroprint, 2002. — S. 284–292.

Dal’ V. I. Tolkovyj slovar’ zhivogo velikorusskogo jazyka : v 4 t. / V. I. Dal’. — M. : Rus. jaz., 1981.

Ivanova L. P. Posobie k speckursu «Otobrazhenie jazykovoj kartiny mira avtora v hudozhestvennom tekste (na materiale romana A. S. Pushkina «Evgenij Onegin»)» / L. P. Ivanova. — K. : Osvita Uktayiny, 2006. — 140 s.

Kubrjakova E. S. Kratkij slovar’ kognitivnyh terminov / E. S. Kubrjakova, V. Z. Dem’jankov [i dr.]. — M. : Filol. fak. MGU im. M. V. Lomonosova, 1996. — 245 s.

Petrova L. A. Lingvokognitivnye osnovy hudozhestvennoj kartiny mira : monografija / L. A. Petrova. — Simferopol’ : OAO «SGT», 2006. — 284 s.

Petrovskaja E. O. O vyjavlenii nekotoryh kljuchevyh associativnyh motivov pushkinskoj pojezii pri obuchenii inostrancev chteniju hudozhestvennogo teksta / E. O. Petrovskaja // III Mezhdunarodnyj simpozium MAPRJaL po lingvostranovedeniju : tez. dokladov i soobshhenij. — O. : OGU, 1989. — Ch. I. — S. 139–141.

Popova Z. D. Kognitivnaja lingvistika / Z. D. Popova, I. A. Sternin. — M. : AST : Vostok–Zapad, 2007. — 314 s.

Postovalova V. I. Kartina mira v zhiznedejatel’nosti cheloveka / V. I. Postovalova // Rol’ chelovecheskogo faktora v jazyke: jazyk i kartina mira / otv. red. B. A. Serebrennikov. — M. : Nauka, 1988. — S. 8–86.

Pushkin A. S. Sobranie sochinenij : v 10 t. / A. S. Pushkin. — M. : AN SSSR, 1976.

Pushkin A. S. Sobranie sochinenij : v 3 t. / A. S. Pushkin. — M. : Hud. lit., 1985–1987.

Epshtejn M. N. Priroda, mir, tajnik vselennoj… Sistema pejzazhnyh obrazov v russkoj pojezii / M. N. Jepshtejn. — M., 1990.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Афанасьев А. И. Поэтические воззрения славян на природу / А. И. Афанасьев. — М., 1865–1896. — Т. 1–3. Воркачёв С. Г.

Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании / С. Г. Воркачёв //Филологические науки. — 2001. — № 1. — С. 64–72.

Гукова Л. Н. Концепт зима в языковой картине мира А. С. Пушкина / Л. Н. Гукова // А. С. Пушкин и мировой литературный процесс : сб. науч. ст. по материалам науч. конф., посвящ. памяти проф. А. А. Слюсаря. — О. : Астропринт, 2002. — С. 284–292.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / В. И. Даль. — М. : Рус. яз., 1981.

Иванова Л. П. Пособие к спецкурсу «Отображение языковой картины мира автора в художественном тексте (на материале романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»)» / Л. П. Иванова. — К. : Освіта України, 2006. — 140 с.

Кубрякова Е. С. Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков [и др.]. — М. : Филол. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова, 1997. — 245 с.

Петрова Л. А. Лингвокогнитивные основы художественной картины мира : монография / Л. А. Петрова. — Симферополь : ОАО «СГТ», 2006. — 284 с.

Петровская Е. О. О выявлении некоторых ключевых ассоциативных мотивов пушкинской поэзии при обучении иностранцев чтению художественного текста / Е. О. Петровская // III Международный симпозиум МАПРЯЛ по лингвострановедению : тез. докл. и сообщ. — О. : ОГУ, 1989. — Ч. I. — С. 139–141.

Попова З. Д. Когнитивная лингвистика / З. Д. Попова, И. А. Стернин. — М. : АСТ : Восток–Запад, 2007. — 314 с.

Постовалова В. И. Картина мира в жизнедеятельности человека / В. И. Постовалова // Роль человеческого фактора в языке: язык и картина мира / [отв. ред. Б. А. Серебренников]. — М. : Наука, 1988. — С. 8–86.

Пушкин А. С. Собрание сочинений : в 10 т. / А. С. Пушкин. — М. : АН СССР, 1976.

Пушкин А. С. Собрание сочинений : в 3 т. / А. С. Пушкин. — М. : Худ. лит., 1985–1987.

Эпштейн М. Н. Природа, мир, тайник вселенной… Система пейзажных образов в русской поэзии / М. Н. Эпштейн. — М. : Высш. шк., 1990. — 304 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)