DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.21.44926

НАЦІОНАЛЬНО-МОВНА КАРТИНА СВІТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ НАЙМЕНУВАНЬ ГРОШОВИХ ОДИНИЦЬ

Тетяна Володимирівна Охріменко

Анотація


У статті йдеться про систему номінацій грошових засобів, які характеризують українську національно-мовну картину світу — традиційну та сучасну. Поняття мовної картини світу спирається перш за все на лексику історико-культурного, етнографічного характеру, до якої належать також номінації грошових одиниць, що покликані фіксувати історію розвитку нації. Національно-мовна картина світу — це вербалізована інтерпретація мовним соціумом навколишнього світу відповідно до національних концептуально структурних канонів, які відбивають колективну етнічну свідомість. Сучасну українську мовну картину світу представляють: узагальнююче поняття гроші (як абстрактне найменування у багатьох мовах оформлюється за допомогою іноземних слів), валюта (національна гривня чи різного роду чужоземна), що переосмислюються у системі метафоричних тропів, отримують домінуючу пейоративну оцінку (виняток — номінація євро) і характеризуються антропоморфністю. Ці номінації свідчать про протирічне чи навіть негативне ставлення суспільства до теми грошей, яка за умови художнього оформлення закономірно набуває персоніфікуючих здатностей. Українська традиційна картина світу відбиває конкретні номінації грошових засобів — як автентичних, декорованих, близьких актуальній національній валюті та міцно пов’язаних із родинним культом, так і різнопланових чужоземних, що використовувалися задля утримання території підлеглої країни. Концептуальна картина світу логічно включає у себе мовну, але також цілий ряд невербальних феноменів, сферу свідомого та підсвідомого, логічне та алогічне мислення, наукову концепцію та художню рефлексію. Через це національно-мовні картини  світу поєднуються перш за все в універсально-мовні, що інтегрують вербалізовану інформацію людини про світ. Наприклад, грошові номінації різних етносів свідчать про спільне використання у якості грошей металу, який переливається у зливок.


Ключові слова


українська національно-мовна картина світу; традиційна та сучасна картини світу; універсально-мовна і концептуальна картини світу; грошова номінація; гроші; гривня; копійка; євро

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Aleksandrov D. V. Kategoriya «Interes» v sotsiologichnomu diskursi : istorychna evolyutsiya zmistu / D. V. Aleksandrov // Multyversum. Filosofs’kyi almanah : zb. nauk. pr. — 2009. —N 77. — S. 217–232.

Batsevych F. S. Slovnyk terminiv mizhkulturnoyi komunikatsiyi / F. S. Batsevych. — K. : Dovira, 2007. — 205 s. — (Slovnyky Ukrayiny).

Golubovs’ka I. O. Etnichni osoblyvosti movnyh kartyn svitu : monografiya / I. O. Golubovs’ka. — K. : Logos, 2004. — 284 s.

Ermolenko S. Ya. Ukrayins’ka mova : korotkyi tlumachnyi slovnyk lingvistychnyh terminiv / S. Ya. Ermolenko, S. P. Bybyk, O. G. Todor. — K. : Lybid’, 2001. — 224 s.

Zhayvoronok V. V. Ukrayins’ka etnolingvistyka : narysy : navch. posib. / VItaliy Zhayvoronok. — K. : Dovira, 2007. — 262 s.

Ivaschenko V. L. Kontseptualna reprezentatsiya fragmentiv znannya v naukovo-mystets’kiy kartyni svitu (na materiali ukrayins’koyi mystetstvoznavchoyi terminologiyi) : monografiya / V. L. Ivaschenko. — K. : VD Dm. Burago, 2006. — 328 s.

Kochergan M. P. Osnovy zistavnogo movoznavstva : pidruchnyk / M. P. Kochergan. — K. : VTS «Akademiya», 2006. — 424 s. — (Alma-mater).

Kryshta S. M. Strukturno-semantychnyi analiz metaforychnyh terminiv pidmovy finansiv v angliys’kiy i ukrayins’kiy movah : avtoref. dys. … kand. filol. nauk : 10.02.17 — porivnyal’no-istorychne i typologichne movoznavstvo / S. M. Kryshtal’. — Donets’k, 2003. — 20 s.

Pryhoda Ya. V. Evolyutsiya kontseptu Evropa v ukrayins’komu naukovo-publitsystychnomu dyskursi / Ya. V. Pryhoda // Visnyk Lvivs’kogo universytetu. Ser. zhurnalistyka. — 2004. — Vyp. 24. — S. 409–422.

Rymar A. P. Ukrayins’ki groshi yak atrybut sotsiokulturnoyi samoidentyfikatsiyi natsionalnoyi derzhavy : avtoref. dys. … kand. kulturologiyi : 26.00.01 — teoriya ta istoriya kultury / A. P. Rymar. — K., 2009. — 20 s.

Ryadchenko N. G. Deystvie vnutrennih i vneshnih faktorov yazyikovogo razvitiya v istorii russkih denezhnyh naimenovaniy : avtoref. dis. … kand. filol. nauk / N. G. Ryadchenko. — O., 1966. — 23 s.

Struganets’ L. V. Kultura movy : slovnik terminiv / L. V. Struganets’. — Ternopil : Navch. kn. — Bogdan, 2000. — 88 s.

Unuk Z. I. Slovats’ka y ukrayins’ka frazeologiya z komponentami-nazvamy metrologichnyh i groshovyh odynyts’ : avtoref. dys. … kand. filol. nauk : 10.02.03 — slov’yanski movy / Z. I. Unuk. — K., 2000. — 19 s.

Chernov E. I. Istoriya nazvaniy deneg i denezhnyh edinits v ukrainskom yazyke : avtoref. dis. ... kand. filol. nauk / E. I. Chernov. — K., 1960. — 16 s.

Shkrebets’ M. S. Osoblyvosti formuvannya i rozvytku groshovoyi kultury v Ukrayini / M. S. Shkrebets’ // Metodologiya, teoriya ta praktyka sotsiologichnogo analizu suchasnogo suspil’stva : zb. nauk. pr. — H. : VTS HNU im. V. N. Karazina, 2008. — S. 238–242.

Shpil’kivs’ka O. V. Ukrayins’ka terminologiya finansovogo prava : avtoref. dys. … kand. filol. nauk : 10.02.01 — ukrayins’ka mova / O. V. Shpil’kivs’ka. — K., 2010. — 22 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Александров Д. В. Категорія «інтерес» в соціологічному дискурсі : історична еволюція змісту / Д. В. Александров // Мультиверсум. Філософський альманах : зб. наук. пр. — 2009. — № 77. — С. 217–232.

Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації / Ф. С. Бацевич. — К. : Довіра, 2007. — 205 с. — (Словники України).

Голубовська І. О. Етнічні особливості мовних картин світу: монографія / І. О. Голубовська. — К. : Логос, 2004. — 284 с.

Єрмоленко С. Я. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор. — К. : Либідь, 2001. — 224 с.

Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика : нариси : навч. посіб. / Віталій Жайворонок. — К. : Довіра, 2007. — 262 с.

Іващенко В. Л. Концептуальна репрезентація фрагментів знання в науково-мистецькій картині світу (на матеріалі української мистецтвознавчої термінології) : монографія / В. Л. Іващенко. — К. : ВД Дм. Бураго, 2006. — 328 с.

Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства : підручник / М. П. Кочерган. — К. : ВЦ «Академія», 2006. — 424 с. — (Альма-матер).

Кришталь С. М. Структурно-семантичний аналіз метафоричних термінів підмови фінансів в англійській і українській мовах : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.17 — порівняльно-історичне і типологічне мовознавство / С. М. Кришталь. — Донецьк, 2003. — 20 с.

Прихода Я. В. Еволюція концепту «Європа» в українському науково-публіцистичному дискурсі / Я. В. Прихода // Вісник Львівського університету. Сер. журналістика. — 2004. — Вип. 24. — С. 409–422.

Римар А. П. Українські гроші як атрибут соціокультурної самоідентифікації національної держави : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 — теорія та історія культури / А. П. Римар. — К., 2009. — 20 с.

Рядченко Н. Г. Действие внутренних и внешних факторов языкового развития в истории русских денежных наименований : автореф. дис. … канд. филол. наук / Н. Г. Рядченко. — О., 1966. — 23 с.

Струганець Л. В. Культура мови : словник термінів / Л. В. Струганець. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2000. — 88 с.

Унук З. І. Словацька й українська фразеологія з компонентами-назвами метрологічних і грошових одиниць : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.03 — слов’янські мови / З. І. Унук. — К., 2000. — 19 с.

Чернов Е. И. История названий денег и денежных единиц в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Е. И. Чернов. — К., 1960. — 16 с.

Шкребець М. С. Особливості формування і розвитку грошової культури в Україні / М. С. Шкребець // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. — Х. : ВЦ ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. — С. 238–242.

Шпильківська О. В. Українська термінологія фінансового права : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 — українська мова / О. В. Шпильківська. — К., 2010. — 22 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)