DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.21.45062

ПРО ВИВЧЕННЯ ПОЕТИЧНИХ АТРИБУТИВНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ В ІНШОМОВНІЙ АУДИТОРІЇ

Олександр Володимирович Хлопьянов

Анотація


Граматичний і стилістичний аналіз атрибутивних словосполучень в художньому тексті призводить до розуміння даних мовних одиниць як найважливішого засобу створення естетичного ефекту в художньому творі. Існуючі підходи граматичного аналізу вимагають розширення уявлення про словосполучення як синтаксичну одиницю, яка часто має в поетичному тексті особливі конотації. Пояснити такі стилістичні обертони можливо завдяки граматико-стилістичного аналізу. У правилах поєднання слів, у закономірностях творення словосполучень різних видів і типів яскраво проявляється національна специфіка мови. У теоретичній (вступній) частині статті розглянуто атрибутивні словосполучення з точки зору їх структури (ад'єктивні, генітивні, багатокомпонентні конструкції) і семантики. В основній частині роботи представлено аналіз атрибутивних словосполучень з точки зору особливостей сполучуваності в них лексем у художньому тексті на прикладі творів О. С. Пушкіна. Особлива увага приділяється конструкції «родового атрибутивного» зважаючи на її більш складну трансформаційну модель. У заключній частині статті зроблено спробу пояснити атрибутивне словосполучення як неподільну одиницю естетичної інформації. Робота орієнтована на викладачів російської мови як іноземної.


Ключові слова


синтаксис; словосполучення; лінгвопоетика; семантика

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ahmanova O. S. Ocherki po obschey i russkoy leksikologii / O. S. Ahmanova. — M. : Uchpedgiz, 1957. — 295 s.

Vinogradov V. V. Poetika russkoy literaturyi. Izbrannyie trudyi / V. V. Vinogradov. — M. : Nauka, 1976. — 511 s.

Grammatika sovremennogo russkogo literaturnogo yazyika. — M. : Nauka, 1970. — 767 s.

Kamyinina A. A. Sovremennyiy russkiy yazyik: Morfologiya : ucheb. posobie dlya stud. filol. fak. / A. A. Kamyinina. — M. : Izd-vo MGU, 1999. — 240 s.

Kovtunova I. I. Sovremennyiy russkiy yazyik. Poryadok slov i aktualnoe chlenenie / I. I. Kovtunova. — 2-e izd. — M. : URSS, 2002. — 240 s.

Luriya A. R. Yazyik i soznanie / A. R. Luriya ; red. E. D. Homskaya. — M. : Izd-vo MGU, 1979. — 320 s.

Yudina N. V. Leksicheskaya sochetaemost v kognitivnom aspekte (na materiale konstruktsii «prilagatelnoe suschestvitelnoe») : avtoref. dis. … d-ra filol. nauk : 10.02.19 — teoriya yazyika / N. V. Yudina. — M., 2006. — 46 s.

Yakobson R. O. Izbrannyie rabotyi / R. O. Yakobson. — M. : Progress, 1985. — 460 s


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ахманова О. С. Очерки по общей и русской лексикологии / О. С. Ахманова. — М. : Учпедгиз, 1957. — 295 с.

Виноградов В. В. Поэтика русской литературы. Избранные труды / В. В. Виноградов. — М. : Наука, 1976. — 511 с.

Грамматика современного русского литературного языка. — М. : Наука, 1970. — 767 с.

Камынина А. А. Современный русский язык: Морфология : учеб. пособие для студ. филол. фак. / А. А. Камынина. — М. : Изд-во МГУ, 1999. — 240 с.

Ковтунова И. И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение / И. И. Ковтунова. — 2-е изд. — М. : УРСС, 2002. — 240 с.

Лурия А. Р. Язык и сознание / А. Р. Лурия ; ред. Е. Д. Хомская. — М. : Изд-во МГУ, 1979. — 320 с.

Юдина Н. В. Лексическая сочетаемость в когнитивном аспекте (на материале конструкции «прилагательное + существительное») : автореф. дис. … д-ра филол. наук : 10.02.19 — теория языка / Н. В. Юдина. — М., 2006. — 46 с.

Якобсон Р. О. Избранные работы / Р. О. Якобсон. — М. : Прогресс, 1985. — 460 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)