DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.21.44930

СУБ'ЄКТНО-ОБ'ЄКТНІ КОРЕЛЯЦІЇ В ЕКФРАСИСНИХ ЕПІЗОДАХ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Андрій Валентинович Іванченко

Анотація


Стаття присвячена семантичним ролям і їх вербальній репрезентації в екфрасисних епізодах, які визначаються як фреймові ситуації, що передбачають сприйняття живописного полотна. Семантичні ролі суб'єкта й об'єкта в екфрасисному епізоді та у реальній перцептивній ситуації не збігаються. Агентивний потенціал об'єкта значно зростає за рахунок процесів персоніфікації та метаморфози зображення в художньому творі.
Явище екфрасису це свого роду сполучна ланка між словесним оповіданням і об'єктом образотворчого мистецтва, таким чином, екфрасис являє собою текст, створений на межі двох різних художні систем, характерною ознакою якого є виконання дескриптивної функції. Результатом такого виконання є передача емоційно-стилістичної складової художнього образу. Описова сила екфрасису сприяє кращій передачі читачеві вербальної інформації, що має відношення до творів образотворчого мистецтва. Особливий інтерес представляє емоційний аспект сприйняття перцептом художнього полотна, коли зображені на ньому об'єкти знаходять здатність буквально «оживати» на безжиттєвому полотні й ефективним чином впливати на навколишніх. Такий же або максимально наближений до нього вплив, як представляється, повинен нести в собі й сам екфрасис, відповідальний за якісну передачу візуального компонента за маршрутом «візуальний об'єкт — перцепт — текстовий об'єкт — читач». Екфрасис, будучи широко розповсюдженим інструментом для опису об'єктів художньої творчості, що сприймаються візуально, залишається сьогодні малодослідженим явищем.


Ключові слова


суб'єкт; об'єкт; екфрасис; художній текст; кореляція

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bayeva N. A. Intertekstual’nost’v romannon tvorchestve Charl’za Dickensa / N. A. Bayeva. — Kemerovo : Kuzbassvuzizdat, 2007. — 143 s.

Barabanshchikov V. A. Dinamika zritel’nogo vospriyatiya / V. A. Barabanshchikov. — M. : Nauka, 1990. — 240 s.

Yelina Y. A. Verbal’nyye interpretetsyi proizvedeniya izobrazitel’nogo iskusstva: Nominativno-kommunikativnyi aspect : monografiya / Y. A. Yelina. — Saratov, 2002. — 256 s.

Lotman Y. M. Semiosfera / Y. M. Lotman. — SPb. : Iskusstvo SPB, 2000. — 703 s.

Paducheva Y. V. K structure semanticheskogo polia «vospriyatiye» / Y. V. Paducheva //Voprosy yazykoznaniya. — 2001. — N 4. — S. 23–44.

Tishunina N. V. Vzaimodeystviye iskusstv v literaturnom proizvedenii kak problema sravnitel’nogo literaturovedeniya / N. V. Tishunina //Filologicheskiye nauki. — 2003. — N 1. — S. 19–26.

Gogol’ N. V. Portret // Sobr. soch. : v 7 t. / N. V. Gogol’. — M. : Hud. lit., 1966. — T. 3 : Povesti. — S. 74–134.

Dickens Ch. The Mystery of Edwin Drood // Edwin Drood and other stories / Ch. Dickens. — London : Chapman & Hall, Ltd. — P. 1–155.

Doyle A. C. The Hound of the Baskervilles / A. C. Doyle. — M. : Manager, 2004. — 240 p.

Fowles J. The Magus / J. Fowles. — Toronto : Little, Brown & Company Limited, 1965. — 489 p.

Murdoch I. The Sandcastle / I. Murdoch. — Leningrad : Prosveshhenie, 1975. — 216 p.

Wilde O. The Picture of Dorian Gray / O. Wilde. — K. : Dnipro Publishers, 1978. — 231 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Баева Н. А. Интертекстуальность в романном творчестве Чарльза Диккенса / Н. А. Баева. — Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. — 143 с.

Барабанщиков В. А. Динамика зрительного восприятия / В. А. Барабанщиков. — М. : Наука, 1990. — 240 с.

Елина Е. А. Вербальные интерпретации произведения изобразительного искусства: номинативно-коммуникативный аспект : монография / Е. А. Елина. — Саратов, 2002. — 256 с.

Лотман Ю. М. Семиосфера / Ю. М. Лотман. — СПб. : Искусство СПБ, 2000. — 703 с.

Падучева Е. В. К структуре семантического поля «восприятие» / Е. В. Падучева // Вопросы языкознания. — 2001. — № 4. — С. 23–44.

Тишунина Н. В. Взаимодействие искусств в литературном произведении как проблема сравнительного литературоведения / Н. В. Тишунина // Филологические науки. — 2003. — № 1. — С. 19–26.

Гоголь Н. В. Портрет // Собр. соч. : в 7 т. / Н. В. Гоголь. — М. : Худ. лит., 1966. — Т. 3 : Повести. — С. 74–134.

Dickens Ch. The Mystery of Edwin Drood // Edwin Drood and other stories / Ch. Dickens. — London : Chapman & Hall, Ltd. — P. 1–155.

Doyle A. C. The Hound of the Baskervilles / A. C. Doyle. — M. : Manager, 2004. — 240 p.

Fowles J. The Magus / J. Fowles. — Toronto : Little, Brown & Company Limited, 1965. — 489 p.

Murdoch I. The Sandcastle / I. Murdoch. — Ленинград : Просвещение, 1975. — 216 p.

Wilde O. The Picture of Dorian Gray / O. Wilde. — K. : Dnipro Publishers, 1978. — 231 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)