DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.21.44823

ЕСТЕТИЧНА КАГАНЕЦЬ: МЕТАТЕКСТ У РЕФЛЕКСИВНО-ІНТЕРПРЕТАТІВНОМУ ПРОСТОРІ

Анна Володимирівна Кузнєцова

Анотація


Вивчення метатекста з позицій сучасної лінгвістики співвідноситься з антропоцентричною дослідницькою парадигмою. Метатекст осмислюється в координатах модусних категорій: авторизації як кваліфікації переданої інформації в опозиції «“своє / чуже” слово», оцінювання як аксіологічної складової повідомлення або його частини, персуазивності (оцінки мовцем повноти / неповноти своїх знань про достовірність переданої інформації), забезпечуючи, в цілому, естетичну когнітивну діяльність продуцента і реципієнта художнього тексту. Особливості структурно-семантичної та прагматичної організації такого тексту зумовлюються интертекстуальністю та його метатекстовими характеристиками.


Ключові слова


інтерпретація; інтертекстуальність; лінгвокогнітивний потенціал; метатекст; прагматикон

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bahtin M. M. Problemy pojetiki Dostoevskogo / M. M. Bahtin. — M. : Sov. Rossija, 1979. — 320 s.

Gumbol’dt V. fon. Izbrannye trudy po jazykoznaniju / V. fon Gumbol’dt. — M. : Progress, 1984. — 400 s.

Kubrjakova E. S. Kratkij slovar’ kognitivnyh terminov / E. S. Kubrjakova, V. Z. Dem’jankov, Ju. G. Pankrac, L. G. Luzina. — M. : Filol. f-t MGU im. M. V. Lomonosova, 1997. — 245 s.

Levin Ju. I. Bispacial’nost’ kak invariant pojeticheskogo mira Vl. Nabokova / Ju. I. Levin // Izbrannye trudy. Pojetika. Semiotika. — M. : Jazyki rus. kul’tury, 1998. — S. 323–392.

Sinel’nikova L. N. Kognitivno-jazykovaja harakteristika sovremennogo liricheskogo sjuzheta : dis. ... dokt. filol. nauk / L. N. Sinel’nikova. — Krasnodar : KubGU, 1994. — 438 s.

Hajdegger M. Vremja i bytie. Stat’i i vystuplenija / M. Hajdegger ; [sost., per. s nem. i komment. V. V. Bibihin]. — M. : Respublika, 1993. — 447 s.

Shul’zhenko M. Ju. Process ponimanija hudozhestvennogo teksta kak postizhenie ritoriko-germenevticheskoj organizovannosti smyslov (na materiale romana O. Uajl’da «Portret Doriana Greja») : avtoref. dis. … kand. filol. nauk / M. Ju. Shul’zhenko. — Stavropol’, 2010. — 27 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. — М. : Сов. Россия, 1979. — 320 с.

Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / В. Фон Гумбольдт. — М. : Прогресс, 1984. — 400 с.

Кубрякова Е. С. Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина. — М. : Филол. ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова, 1997. — 245 с.

Левин Ю. И. Биспациальность как инвариант поэтического мира Вл. Набокова / Ю. И. Левин // Избранные труды. Поэтика. Семиотика. — М. : Языки рус. культуры, 1998. — С. 323–392.

Синельникова Л. Н. Когнитивно-языковая характеристика современного лирического сюжета : дис. ... д-ра филол. наук / Л. Н. Синельникова. — Краснодар : КубГУ, 1994. — 438 с.

Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления / М. Хайдеггер ; [сост., пер. с нем. и коммент. В. В. Бибихин]. — М. : Республика, 1993. — 447 с.

Шульженко М. Ю. Процесс понимания художественного текста как постижение риторико-герменевтической организованности смыслов (на материале романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея») : автореф. дис. … канд. филол. наук / М. Ю. Шульженко. — Ставрополь, 2010. — 27 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)