№ 22 (2014)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Питання історії мови та діалектології

РЕГІОНАЛЬНА МОВНА КАРТИНА СВІТУ НОСІЇВ РОСІЙСЬКИХ ОСТРІВНИХ ГОВІРОК ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF (Русский)
Людмила Федорівна Баранник С. 7-12.
ГЕНЕЗИС ТЮРКСЬКОГО РУНІЧНОГО ПИСЬМА (на матеріалі тамги-знаків євразійських кочівників) PDF (Русский)
Каїржанов Абай Каїржанович С. 12-24.
БАГАТСТВО НАЗВ ЯЄЧНІ ТА ІНШИХ СТРАВ З ЯЄЦЬ У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ XIX СТОЛІТТЯ PDF (Русский)
Іoланта Кур-Кононович С. 25-31.
ЕТИМОЛОГІЯ СЛОВ’ЯНСЬКОГО *DЪŽDŽЬ У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ ДІАЛЕКТНОЇ НОМІНАЦІЇ PDF (Русский)
Людмила Вадимівна Педченко С. 32-36.

Питання комунікативістики та медіалінгвістики

ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМ І ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ В ЮРИДИЧНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ PDF
Олена Юріївна Діомідова С. 37-40.
КОМУНІКАТИВНЕ ІГНОРУВАННЯ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ PDF
Любов Володимирівна Завальська С. 40-45.
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕКЛАМИ PDF
Ірина Борисівна Іванова С. 45-48.
НОМЕНИ НА ПОЗНАЧЕННЯ РОДИННИХ СТОСУНКІВ У МОВЛЕННЄВІЙ ІНТЕРАКЦІЇ УКРАЇНЦІВ PDF
Ольга Віталіївна Нахапетова С. 48-51.
ПЕРИФРАСТИЧНІСТЬ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА КАТЕГОРІЯ КОМУНІКАТИВНОГО РІВНЯ МОВИ PDF (Русский)
Тетяна Ісаківна Битєва С. 52-55.
ВТОРИННІ РЕФЕРЕНТНІ Й НЕРЕФЕРЕНТНІ КОНТЕКСТИ ВЖИВАННЯ ЗАЙМЕННИКА «ВИ» В РІЗНИХ ТИПАХ ДИСКУРСУ PDF (Русский)
Ірина Юріївна Гранєва С. 56-59.
ЛІНГВОРИТОРИЧНІ ЗАСОБИ ВСТАНОВЛЕННЯ КОНТАКТУ МІЖ АВТОРОМ І ЧИТАЧЕМ В ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ІНТЕРНЕТ-ТЕКСТАХ PDF (Русский)
Ксенія Олександрівна Іванова С. 60-64.
«БАЙДУЖІСТЬ, ІЗ ЯКОЇ ТЧЕТЬСЯ ТКАНИНА ЖИТТЯ»: «СЕРЕДНЯ ЛЮДИНА», СУБ’ЄКТ ПОВСЯКДЕННОСТІ PDF (Русский)
Олена Володимирівна Кардашова С. 64-72.
ІНВЕКТОГЕННИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ФЕНОМЕНІВ PDF (Русский)
Ельвіра Петрівна Лаврик С. 73-76.
МЕТАФОРИЧНА МОДЕЛЬ «БРАТИ» В РОСІЙСЬКОМУ МАС-МЕДІА ДИСКУРСI PDF (Русский)
Ганна Юріївна Леонова С. 77-81.
ТЕКСТОВА РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ІНТЕНСИВНОСТІ В ДІАЛОГІЧНІЙ ЄДНОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ) PDF (Русский)
Ганна Володимирівна Ніколаєва С. 81-86.
ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ МОВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУЧАСНОГО МАС-МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЛІНГВІСТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ) PDF (Русский)
Марія Сергіївна Перепелиця С. 86-92.
ПРО СИНТЕЗ ВІЙСЬКОВОГО ТА ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСІВ У ПОЕЗІЇ В. В. МАЯКОВСЬКОГО PDF (Русский)
Андрій Володимирович Уланов С. 92-97.
ОПОЗИЦІЯ ОБРАЗІВ ОБЛОМОВ/ШТОЛЬЦ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ВИБОРУ РОСІЇ PDF (Русский)
Юлія Юріївна Шевченко С. 98-102.
ЕПІГРАМА ЯК ІНВЕКТИВНИЙ ТИП ЕНІГМАТИЧНОГО ТЕКСТУ PDF (Русский)
Тетяна Федорівна Шумаріна С. 103-107.
«YES » ТА «NO»: ЕПІСТЕМІЧНА МОДАЛЬ НІСТЬ ЧИ СМИСЛОВА ПАМ’ЯТЬ? PDF (English)
Ірина Борисівна Морозова С. 107-113.

Питання лексикології, ономастики і фразеології

СТИЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКСПРЕСИВНОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ ЗНАЧЕННЯМ ЛОКАТИВНОСТІ PDF
Людмила Вячеславівна Романюк С. 114-118.
ОНІМИ У РОЛІ ОПЕРАТОРІВ ФУНКЦІЇ НЕОЗНАЧЕНО ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ (на матеріалі сучасного українського художнього мовлення) PDF
Олександра Юріївна Семененко С. 118-122.
ІДІОМАТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ У ПОСТМОДЕРНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ PDF
Марія Юріївна Столяр С. 122-126.
МОДЕЛЮВАННЯ ТЕЗАУРУСУ УКРАЇНСЬКОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF
Лілія Миколаївна Філюк С. 127-131.
МОДЕЛІ СЕМАНТИЧНИХ ДЕРИВАТІВ У РОСІЙСЬКИХ І ПОЛЬСЬКИХ СОЦІОЛЕКТАХ (на матеріалі номінації людини за зовнішнім виглядом) PDF (Русский)
Густав Міхал Акартель С. 132-138.
СВАТАННЯ У СЛОВ’ЯНСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ PDF (Русский)
Наталія Георгіївна Ареф’єва С. 139-144.
ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ КОМПОНЕНТИ ЗНАЧЕННЯ КОЛОРАТИВІВ PDF (Русский)
Ірина Анатоліївна Герасименко С. 145-148.
СПРИЙНЯТТЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ ПОНЯТІЙНОГО ПОЛЯ «ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ» У МОВЛЕННІ СУЧАСНИКІВ PDF (Русский)
Галина Анатоліївна Жуковська С. 149-152.
АНТРОПОНІМНА ВАРІАТИВНІСТЬ У РОДИННОМУ СПІЛКУВАННІ НА ПОЧАТКУ 20 СТОЛІТТЯ (на матеріалі роману О. М. Толстого «Сестри») PDF (Русский)
Ірина Володимирівна Мурадян С. 152-155.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ PDF (Русский)
Юлія Едуардівна Мюллер С. 156-161.
АФОРИСТИКА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЖИТТЄВОЇ ФІЛОСОФІЇ У ЩОДЕННИКАХ ІОАННА КРОНШТАДТСЬКОГО 1856—1858 РОКІВ PDF (Русский)
Ганна Олександрівна Панова С. 161-166.
КОГНІТИВНІ ПІДСТАВИ НАЙМЕНУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ВІРТУАЛЬНОГО СВІТУ В РОМАНІ О. Ю. ПЕХОВА «ПЕРЕСМІШНИК» PDF (Русский)
Олександра Валеріївна Савченко С.167-171.
«ІМПЕРАТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ» В ОНОМАСТИЦІ (ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) PDF (Русский)
Ольга Миколаївна Скляренко C. 171-178.
НАЗВИ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ (між глобалізацією та національною специфікою) PDF (Русский)
Йоланта Юзвяк С. 178-183.
ЄВРОПЕЙСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ XVIII ст. PDF (Русский)
Галина Сергіївна Яроцька С. 184-188.

Питання граматики

ПЕРИФЕРІЙНІ МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ МНОЖИННОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ (порівняльний аспект) PDF (Русский)
Карина Миколаївна Симонова С. 189-193.
ВЗАЄМОДІЯ АЛЬТЕРНАТИВНОСТІ З ІНШИМИ СЕМАНТИЧНИМИ КАТЕГОРІЯМИ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ В РОСIЙСЬКIЙ МОВІ PDF (Русский)
Наталія Геннадіївна Склярова С. 194-200.
ПИТАННЯ ЯК ОСОБЛИВИЙ ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ЕМОТИВНОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ ДІАЛОЗІ PDF (Русский)
Ольга Олександрівна Степаненко С. 200-205.
ДІЄСЛОВА РУХУ В СУЧАСНИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ PDF (Русский)
Євгеній Миколайович Степанов С. 206-215.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЗВОРОТ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ПРИЄМНОГО ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ В РОСІЙСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ PDF (Русский)
Зофія Чапіга С. 215-219.
ВИРАЖЕННЯ ГРАДАЦІЙНИХ ВІДНОШЕНЬ У КОНСТРУКЦІЯХ СПОЛУЧНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ (на матеріалі оповідань К. Г. Паустовського) PDF (Русский)
Шаосюн Чень С. 220-224.

Питання глотодидактики та методики викладання мови

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ТА ВЗАЄМОПРОНИКНЕННЯ МОВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Світлана Валеріївна Плотницька, Надія Петрівна Віт, Оксана Ігорівна Єременок, Наталія Михайлівна Ануфрієва С. 225-229.
ДІЄСЛОВА, ЩО ПЕРЕДАЮТЬ ЗВУКОВИЙ АСПЕКТ МОВЛЕННЯ, У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ PDF (Русский)
Галина Михайлівна Васильєва, Марина Володимирівна Виноградова С. 229-234.
ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ НАВЧАННЯ PDF (Русский)
Олена Дмитрівна Гуськова, Людмила Семенівна Марічереда, Лариса Григорівна Овчаренко С. 235-240.
ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТІ: ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЯК МАТЕРІАЛ МІЖКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ PDF (Русский)
Людмила Володимирівна Добровольська, Діана Михайлівна Добровольська С. 241-244.
СУТНІСТЬ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРИ НАВЧАННІ РОСІЙСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ PDF (Русский)
Гульфайруз Гінаятівна Єркібаєва С. 245-249.
СТИЛІСТИКА РОСІЙСЬКОЇ МОВИ І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ У КУРСІ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ PDF (Русский)
Марiя Миколаївна Єсакова, Галина Михайлiвна Литвинова С. 249-254.
МЕТОДИЧНІ УНІВЕРСАЛІЇ В. Л. СКАЛКІНА PDF (Русский)
Наталія Георгіївна Іванова, Тетяна Володимирівна Пахалкова-Соїч С. 255-259.
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НА ЕТАПІ ПЕРЕДВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ PDF (Русский)
Наталія Михайлівна Матвєєва С. 260-264.
ЯЗЫКОВАЯ СРЕДА ГОРОДА КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО PDF (Русский)
Ляйсан Рафатівна Махіянова С. 264-268.
СВІТ МОВИ, ЩО ВИВЧАЄТЬСЯ: ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF (Русский)
Людмила Володимирівна Міллер С. 268-272.
СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-РУСИСТІВ КРАКІВСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У СВІТЛІ АНТРОПОЦЕНТРИЧНОГО ПІДХОДУ PDF (Русский)
Сильвестр Юзефяк С. 272-276.