DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.22.50757

«YES » ТА «NO»: ЕПІСТЕМІЧНА МОДАЛЬ НІСТЬ ЧИ СМИСЛОВА ПАМ’ЯТЬ?

Ірина Борисівна Морозова

Анотація


У фокусі запропонованого дослідження знаходяться висловлювання, що виражають суб’єктивну оцінку в процесі комунікації, маючи або не маючи при цьому структури предикації в її традиційному розумінні як підметово-присудкового нексуса. Автор вводить для визначення статусу вказаного типу реплік термін «істинно-оцінні висловлювання» і аналізує їх роль у процесі мовленнєвої взаємодії комунікантів, приділяючи особливу увагу висловлюванням, позбавленим безпосередньо вираженої в них структури предикації. Підрозділяючи корпус істинно-оцінних висловлювань на три класи, два з яких є полярними за оцінкою, а останній є класом висловлювань невизначеної оцінки, робиться висновок про переважання саме непредикатних структур при вираженні істинної оцінки судження у класах як позитивно-, так і негативно-оцінних висловлювань. При цьому кількісне співвідношення висловлювань у полярних класах не є рівним, з явним перевищенням позитивно-оцінних реплік. З точки зору зберігання і переробки інформації, «Yes» і «No» відповідають математичним абсолютам протилежної полярності і функціонують під час розмови як кліше, готові для використання. Психологічна основа таких істинно-оцінних маркерів лежить у властивій людині смисловій пам’яті, що служить для систематизації асоціацій, які відбивають найважливіші характеристики об’єктів та їх сприйняття мовцем. Фактично, переважання структурно-непредикатних висловлювань над структурно-предикатними пояснюється саме відсутністю необхідності породжувати нові предикатні структури при існуванні вже готових структурно-непредикатних. Виходячи з результатів проведеного аналізу, автор приходить до висновку, що істинно-оцінні висловлювання служать особливими мовними одиницями, які забезпечують зворотний  зв’язок між комунікантами і задають діалогу необхідний напрям, зачіпаючи ментальні асоціації смислової пам’яті людини.


Ключові слова


істинно-оцінні висловлювання; позитивні висловлювання; негативні висловлювання; невизначені висловлювання; структурно-непредикатні висловлювання; структурно-предикатні висловлювання; смислова пам’ять

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Adams J.-K. Pragmatics and Fiction / Adams J.-K. — 2nd ed. — Amsterdam ; Philadelphia : Benjamins, 2005. — 89 p.

Atkinson D. Psychological associations as the Mind Basis / Atkinson D. — Ldn ; NY, 1998. — 280 p.

Belnap N. D. The logic of questions and answers / N. D. Belnap, T. B. Steel. — Yale : Yale University Press, 1977. — 176 p.

McGann J. J. Textual Condition / Jerome J. McGann. — Princeton : Princeton University Press, 1991. — 226 p.

Lyons J. Semantics : in 2 vol. / J. Lyons. — Cambridge : CUP, 1977. — Vol. 2. — 540 p.

Progovac L. Linguistics and philosophy / L. Progovac. — Wayne State University, 1993. — 227 p.

Beliaeva I. A. Vyskazyvanija sub’jektivnoj ocenki v formirovanii linii kommunikacii «vopros-reakcija na nego» / I. A. Beliaeva // Vіsnyk Harkіvs’kogo derzhavnogo unіversytetu. — H. : Konstanta, 1995. — № 384. — T. 1. — S. 34—37.

Kuchinskij G. M. Dialog v processe sovmestnogo reshenija myslitel’nyh zadach / G. M. Kuchinskij // Problema obshhenija v psihologiju. — M. : Nauka, 1981. — S. 92—121.

Leont’ev A. A. Psihologija obshhenija / A. A. Leont’ev. — M. : Akademija ; Smysl, 2008. — 368 s.

Micich P. Kak provodit’ delovye besedy / Micich P. — M. : Ekonomika, 1983. — 208 s.

Morozova І. B. Paradygmatychnyj analіz struktury і semantyky elementarnyh komunіkatyvnyh odynyc’ u svіtlі geshtal’t-teorіji v suchasnіj anglіjs’kіj movі : monografіja / І. B. Morozova. — Odesa : Drukars’kyj dіm, 2009. — 384 s.

Panfilov V. Z. Rol’ modal’nosti v konstituirovannosti predlozhenija i suzhdenija / V. Z. Panfilov // Voprosy jazykoznanija. — 1977. — № 4. — S. 37—48.

Armstrong Ch. The Witch’s House / Armstrong Ch. — London : Intl Polygonics Ltd, 1993. — 253 p. — (Library Crime Classics).

Brett R. A Cottage in Spain / Brett R. — London : Mills and Boon, 1975. — 187 p.

Christie A. The Mirror Crack’d from Side to Side / Christie A. — London : HarperCollins Publishers Ltd, 2006. — 256 p. — (Crime Club Choice).

Gray J. Garden of the Sun / Gray J. — Toronto, Winnipeg : Harlequin Books, 1983. — 191 p.

Haning B. Track the Man Down / Haning B. — N. Y. : Belmont Tower Books, 1997. — 192 p.

Holt V. The Shivering Sands / Holt V. — London : Collins/Fontana Books, 1972. — 320 p.

Kendrick M. The Curse Of Set-Ra-Kahtep / Kendrick M. — London : G. Swan, 1988. — 200 p.

Murray V. The Age of Consent / Murray V. — London : Collins/Fontana Books, 1969. — 127 p.

Neville M. Murder in Rockwater / Neville M. — London ; Glasgow : Collins/Fontana Books, 1988. — 184 p.

Segal E. Love Story / Segal E. — Avon, 2012. — 224 p.

Shaw G. B. John Bull’s other island / Shaw G. B. — Echo Library, 2006. — 80 p.

Tuttle W. C. The Valley of Suspicion / Tuttle W. C. — N. Y. : Bantam Books, 1988. — 143 p.

Wentworth P. She came back / Wentworth P. — HarperPrism, 2004. — 256 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Adams J.-K. Pragmatics and Fiction / Adams J.-K. — 2nd ed. — Amsterdam ; Philadelphia : Benjamins, 2005. — 89 p.

Atkinson D. Psychological associations as the Mind Basis / Atkinson D. — Ldn ; NY, 1998. — 280 p.

Belnap N. D. The logic of questions and answers / N. D. Belnap, T. B. Steel. — Yale : Yale University Press, 1977. — 176 p.

McGann J. J. Textual Condition / Jerome J. McGann. — Princeton : Princeton University Press, 1991. — 226 p.

Lyons J. Semantics : in 2 vol. / J. Lyons. — Cambridge : CUP, 1977. — Vol. 2. — 540 p.

Progovac L. Linguistics and philosophy / L. Progovac. — Wayne State University, 1993. —
227 p.

Беляева И. А. Высказывания субъективной оценки в формировании линии коммуникации «вопрос — реакция на него» / И. А. Беляева // Вісник Харківського державного університету. — Х. : Константа, 1995. — № 384. — Т. 1. — С. 34—37 

Кучинский Г. М. Диалог в процессе совместного решения мыслительных задач / Г. М. Кучинский // Проблема общения в психологию. — М. : Наука, 1981. — С. 92—121.

Леонтьев А. А. Психология общения / А. А. Леонтьев. — М. : Академия ; Смысл, 2008. — 368 с. 

Мицич П. Как проводить деловые беседы / П. Мицич. — М. : Экономика, 1983. — 208 с. 

Морозова І. Б. Парадигматичний аналіз структури і семантики елементарних комунікативних одиниць у світлі гештальт-теорії в сучасній англійській мові : монографія / І. Б. Морозова. — Одеса : Друкарський дім, 2009. — 384 с. 

Панфилов В. З. Роль модальности в конституированности предложения и суждения / В. З. Панфилов // Вопросы языкознания. — 1977. — № 4. — С. 37—48. 

Armstrong Ch. The Witch’s House / Armstrong Ch. — London : Intl Polygonics Ltd, 1993. —
253 p. — (Library Crime Classics).

Brett R. A Cottage in Spain / Brett R. — London : Mills and Boon, 1975. — 187 p.

Christie A. The Mirror Crack’d from Side to Side / Christie A. — London : HarperCollins Publishers Ltd, 2006. — 256 p. — (Crime Club Choice).

Gray J. Garden of the Sun / Gray J. — Toronto, Winnipeg : Harlequin Books, 1983. — 191 p.

Haning B. Track the Man Down / Haning B. — N. Y. : Belmont Tower Books, 1997. — 192 p.

Holt V. The Shivering Sands / Holt V. — London : Collins/Fontana Books, 1972. — 320 p.

Kendrick M. The Curse Of Set-Ra-Kahtep / Kendrick M. — London : G. Swan, 1988. — 200 p.

Murray V. The Age of Consent / Murray V. — London : Collins/Fontana Books, 1969. — 127 p.

Neville M. Murder in Rockwater / Neville M. — London ; Glasgow : Collins/Fontana Books, 1988. — 184 p.

Segal E. Love Story / Segal E. — Avon, 2012. — 224 p.

Shaw G. B. John Bull’s other island / Shaw G. B. — Echo Library, 2006. — 80 p.

Tuttle W. C. The Valley of Suspicion / Tuttle W. C. — N. Y. : Bantam Books, 1988. — 143 p.

Wentworth P. She came back / Wentworth P. — HarperPrism, 2004. — 256 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)