DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.22.50770

СВАТАННЯ У СЛОВ’ЯНСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Наталія Георгіївна Ареф’єва

Анотація


У статті аналізуються російські, українські та болгарські фразеологізми, що експлікують концептосферу сватання. Сватання розглядається як важливий елемент весільної обрядовості, направлений на зміну соціального статусу людини. Важливі риси обряду сватання віддзеркалюються у слов’янській мовній картині світу за допомогою фразеологічних одиниць. Розглядаються старовинні слов’янські обряди та традиції, пов’язані зі сватанням, визначається їх місце у сучасній лінгвокультурі. Підкреслюється домінуюча роль нареченого та членів його родини на всіх стадіях весільної змови. На фразеологічному матеріалі трьох слов’янських мов виділено та проаналізовано як концепти загальнослов’янської культури, зокрема «ворота», «гарбуз», «корито», так і концепти, які є національно-специфічними та культурно значущими, зокрема «рушник» та «обуща» (букв. взуття). Авторка доходить висновку щодо широкого представлення концептосфери сватання у слов’янській фразеології. Підкреслюється виключна роль сім’ї та шлюбу у світогляді давніх слов’ян та слов’янській культурній традиції.


Ключові слова


російська мова; українська мова; болгарська мова; фразеологізм; обряди й традиції; концепт; концептосфера; національно-культурна специфіка

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Andreev M. Obichajno pravo / M. Andreev // Bylgarska narodna kultura: (istoriko-etnografski ocherk). — Sofija, 1981. — S. 246—250.

Aref’eva N. G. Gendernі stereotypy u bolgars’kіj frazeologії : dys. … kand. fіlol. nauk : 10.02.03 — slov’jans’kі movy / N. G. Aref’eva. — Odesa, 2009. — 233 s.

Gura A. V. Brak i svad’ba v slavianskoj narodnoj kul’ture: semantika i simvolika / A. V. Gura. — M. : Indrik, 2012. — 936 s.

Kolev N. Bylgarska etnografija (etnologija) : uchebnik / Nikolaj Kolev. — 6 izd., prerab. i dop. — V. Tyrnovo : Gaberoff ; Jelpis, 2002. — 288 s.

Lavrovskij P. A. Korennoe znachenie v nazvanijah rodstva u slavian / P. A. Lavrovskij ; [poslesl. V. K. Zhuravliov, I. V. Zhuravliov]. — M. : Editorial URSS, 2005. — 144 s. — (Lingvisticheskoe nasledie XIX veka).

Majboroda O. A. Ukraїns’ka frazeologіja jak dzherelo narodoznavstva : avtoref. dys. … kand. fіlol. nauk : 10.02.01 — ukraїns’ka mova / O. A. Majboroda. — Kh., 2002. — 18 s.

Nekrasov N. A. Stihotvorenija. Poemy / N. A. Nekrasov. — M. : Hudozh. lit., 1978. — 415 s.

Sedakova O. A. Poetika obriada. Pogrebal‘naja obrjadnost‘ vostochnyh i juzhnyh slavian / O. A. Sedakova. — M. : Indrik, 2004. — 320 s. — (Tradicionnaja duhovnaja kul‘tura slavian: sovremennye issledovanija).

Trubachiov O. N. Etnogenez i kul’tura drevnejshih slavian. Lingvisticheskie issledovanija / O. N. Trubachiov ; [otv. red. N. I. Tolstoj]. — 2-e izd., dop. — M. : Nauka, 2003. — 489 s.

Uzhchenko V. D. Frazeologіja suchasnoї ukraїns’koї movy : navch. posіbnyk / V. D. Uzhchenko, D. V. Uzhchenko. — K. : Znannia, 2007. — 494 s.

BRFS — Koshelev A. K. Bolgarsko-russkij frazeologicheskij slovar’ / A. K. Koshelev, M. A. Leonidova. — M. : Russkij jazyk ; Sofija : Nauka i iskusstvo, 1974. — 635 s.

IES — Birih A. K. Russkaja frazeologija: istoriko-etimologicheskij slovar’ / A. K. Birih, V. M. Mokienko, L. I. Stepanova ; [red. V. M. Mokienko]. — 3-e izd., ispr. i dop. — M. : Astrel’ ; AST ; Liuks, 2005. — 926, [2] s.

NFR — Ankova-Nicheva K. Nov frazeologichen rechnik na bylgarskija ezik / Keti Ankova-Nicheva. — Sofia : Sv. Kliment Ohridski, 1993. — 464 s.

FRBE — Frazeologichen rechnik na bylgarskija ezik : v 2 t. / K. Nicheva, S. Spasova-Mihajlova, K. Cholakova. — Sofija : BAN, 1974—1975. — T. 1 — 1974. — 759 s. ; T. 2. — 1975. — 779 s.

FSRJa — Frazeologicheskij slovar’ russkogo jazyka / [red. A. I. Molotkov]. — M. : Sovetskaja enciklopedija, 1968. — 543 s.

FSUM — Frazeologіchnyj slovnyk ukraїns’koї movy / [uklad. V. M. Bіlonozhenko ta іn.]. — K. : Naukova dumka, 1999. — 984 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андреев М. Обичайно право / М. Андреев // Българска народна култура: (историко-етнографски очерк). — София, 1981. — С. 246—250.

Арефьєва Н. Г. Гендерні стереотипи у болгарській фразеології : дис. … канд. філол. наук : 10.02.03 — слов’янські мови / Н. Г. Арефьєва. — Одеса, 2009. — 233 с.

Гура А. В. Брак и свадьба в славянской народной культуре: семантика и символика / А. В. Гура. — М. : Индрик, 2012. — 936 с.

Колев Н. Българска етнография (етнология) : учебник / Николай Колев. — 6 изд., прераб. и доп. — В. Търново : Gaberoff ; Элпис, 2002. — 288 с.

Лавровский П. А. Коренное значение в названиях родства у славян / П. А. Лавровский ; [послесл. В. К. Журавлёв, И. В. Журавлёв]. — М. : Едиториал УРСС, 2005. — 144 с. — (Лингвистическое наследие ХIХ века).

Майборода О. А. Українська фразеологія як джерело народознавства : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 — українська мова / О. А. Майборода. — Х., 2002. — 18 с.

Некрасов Н. А. Стихотворения. Поэмы / Н. А. Некрасов. — М. : Худож. лит., 1978. — 415 с.

Седакова О. А. Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян / О. А. Седакова. — М. : Индрик, 2004. — 320 с. — (Традиционная духовная культура славян: современные исследования).

Трубачёв О. Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования / О. Н. Трубачёв ; [отв. ред. Н. И. Толстой]. — 2-е изд., доп. — М. : Наука, 2003. — 489 с.

Ужченко В. Д. Фразеологія сучасної української мови : навч. посібник / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. — К. : Знання, 2007. — 494 с.

БРФС — Кошелев А. К. Болгарско-русский фразеологический словарь / А. К. Кошелев, М. А. Леонидова. — М. : Русский язык ; София : Наука и искусство, 1974. — 635 с.

ИЭС — Бирих А. К. Русская фразеология: историко-этимологический словарь / А. К. Бирих, В. М. Мокиенко, Л. И. Степанова ; [ред. В. М. Мокиенко]. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Астрель ; АСТ ; Люкс, 2005. — 926, [2] с.

НФР — Анкова-Ничева К. Нов фразеологичен речник на българския език / Кети Анкова-Ничева. — С. : Св. Климент Охридски, 1993. — 464 с.

ФРБЕ — Фразеологичен речник на българския език : в 2 т. / К. Ничева, С. Спасова-Михайлова, К. Чолакова. — София : БАН, 1974—1975. — Т. 1 — 1974. — 759 с. ; Т. 2. — 1975. — 779 с.

ФСРЯ — Фразеологический словарь русского языка / [ред. А. И. Молотков]. — М. : Советская энциклопедия, 1968. — 543 с.

ФСУМ — Фразеологічний словник української мови / [yклад. В. М. Білоноженко та ін.]. — К. : Наукова думка, 1999. — 984 с.

 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)