DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.22.50702

РЕГІОНАЛЬНА МОВНА КАРТИНА СВІТУ НОСІЇВ РОСІЙСЬКИХ ОСТРІВНИХ ГОВІРОК ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Людмила Федорівна Баранник

Анотація


Стаття присвячена проблемі вивчення лексики російських переселенських говірок Одеської області з точки зору відображення в ній культурно-історичних та ментальних поглядів російських діалектоносіїв, які репрезентують діалектну картину світу російських переселенців. У сучасному мовознавстві феномен регіональної мовної картини світу активно досліджується на матеріалі російських говірок основного діалектного масиву Росії. Російські говірки півдня України в цьому аспекті спеціально не досліджувалися і, безумовно, заслуговують на особливу увагу лінгвістів у силу історичних умов їх становлення у відриві від материнських, переважно південноросійських говірок у тісному міжмовному оточенні. Аналіз фрагмента мовної картини світу носіїв російських острівних говірок Одещини на прикладі ТГ «Назви домашніх тварин» відображує життєву значимість сільськогосподарського побуту для російських переселенців, їх тісні економічні, побутові та культурні взаємини з сусідами: українцями, болгарами, молдаванами, — що виражається в розгалуженій деталізації найменувань домашніх тварин, яка представлена не тільки російськими номенами, а й запозиченими з мов і говірок як близької, так і більш далекої спорідненості.


Ключові слова


російська діалектологія; мовна картина світу; російська острівна говірка; міжмовні контакти

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Gak V. G. Russkaja dinamicheskaja jazykovaja kartina mira / V. G. Gak // Russkij jazyk segodnia : sb. statej. — M. : Azbukovnik, 2000. — Vyp. 1. — S. 36—44.

Grinchenko B. Slovar’ ukrainskogo yazyka : v 4 t. / B. Grinchenko. — K., 1907—1909.

Grycenko P. Ju. Modeliuvannia sistemy dіalektnoji leksyky / P. Ju. Grycenko ; AN Ukrains’koi RSR, Іn-t movoznavstva іm. O. O. Potebnі. — K. : Naukova dumka, 1984. — 227 s.

Dal’ V. I. Tolkovyj slovar’ zhivogo velikorusskogo jazyka : v 4 t. / V. I. Dal’. — M. : Gos. izd-vo inostrannyh i nac. slovarej, 1955.

Dzendzelіvs’kyj J. O. Ukrains’kі govory Nyzhn’ogo Prydnіstrov’ja : dys. … kand. filol. nauk (rukopys) / J. O. Dzendzelіvs’kyj. — Odesa, 1951. — Ch. 1.

Doza A. Istorija francuzskogo jazyka / A. Doza. — M. : Izd-vo inostr. lit., 1956. — 472 s.

Drozdovs’kyj V. P. Sposterezhennia nad sіl’s’kogospodars’koju leksykoju ukrajins’kyh govіrok Tatarbunars’kogo, Tuzlіvs’kogo і Sarats’kogo rajonіv Odes’koji oblastі / V. P. Drozdovs’kyj // Pracі Odes’kogo derzhavnogo unіversytetu іm. І. І. Mechnykova. — Odesa, 1958. — T. 148. Vyp. ІІ.

Moldavsko-russkij slovar’ / redkol.: A. T. Borshch, M. V. Podiko, V. P. Solov’jov. — M. : Gos. izd-vo inostrannyh i nac. slovarej, 1961. — 780 s.

Moskalenko A. A. Slovnyk dіalektyzmіv ukrajins’kyh govіrok Odes’koji oblastі / A. A. Moskalenko. — Odesa, 1958. — 78 s.

Rumynsko-russkij slovar’ / red. B. A. Andrianov, D. E. Mihal’chi. — M. : Gos. izd-vo inostrannyh i nac. slovarej, 1953. — 975 s.

Slovar’ russkih narodnyh govorov / red. F. P. Filin, F. P. Sorokoletov. — M. ; L., 1965—2002. — Vyp. 1—36.

Sukalenko N. I. Otrazhenie obydennogo soznanija v obraznoj jazykovoj kartine mira / N. I. Sukalenko; AN Ukrainy CNIPIYA ; obshch. red. V. V. Akulenko. — K., 1992. — 164 s.

Trubachiov O. N. Proiskhozhdenie nazvanij domashnih zhivotnyh v slavianskih jazykah: (Etimologicheskie issledovanija) / O. N. Trubachiov. — M., 1960.

Chukalov S. Bylgarsko-ruski rechnik / S. Chukalov. — Sofiya : Izdanie na Bylgarskata akademija na naukite, 1957. — 992 s.

Shvedova N. Ju. Teoreticheskie rezul’taty, poluchennye v rabote nad «Russkim semanticheskim slovariom» / N. Ju. Shvedova // Voprosy jazykoznanija. — 1999. — № 1.

Shvecova T. V. Materialy dlia slovaria bolgarskih govorov SSSR. Slovar’ govora sela Tvardicy MSSR / T. V. Shvecova. — M., 1952. — Vyp. 2.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гак В. Г. Русская динамическая языковая картина мира / В. Г. Гак // Русский язык сегодня: сб. статей. — М. : Азбуковник, 2000. — Вып. 1. — С. 36—44.

Гринченко Б. Словарь украинского языка : в 4 т. / Б. Гринченко. — К., 1907—1909.

Гриценко П. Ю. Моделювання системи діалектної лексики / П. Ю. Гриценко ; АН Української РСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. — К. : Наукова думка, 1984. — 227 с.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / В. И. Даль. — М. : Гос. изд-во иностранных и нац. словарей, 1955.

Дзендзелівський Й. О. Українські говори Нижнього Придністров’я : дис. … канд. филол. наук (рукопис) / Й. О. Дзендзелівський. — Одеса, 1951. — Ч. 1.

Доза А. История французского языка / А. Доза. — М. : Изд-во иностранной литературы, 1956. — 472 с.

Дроздовський В. П. Спостереження над сільськогосподарською лексикою українських говірок Татарбунарського, Тузлівського і Саратського районів Одеської області / В. П. Дроздовський // Праці Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 1958. — Т. 148. Вип. ІІ.

Молдавско-русский словарь / редкол.: А. Т. Борщ, М. В. Подико, В. П. Соловьёв. — М. : Гос. изд-во иностранных и нац. словарей, 1961. — 780 с.

Москаленко А. А. Словник діалектизмів українських говірок Одеської області / А. А. Москаленко. — Одеса, 1958. — 78 с.

Румынско-русский словарь / ред. Б. А. Андрианов, Д. Е. Михальчи. — М. : Гос. изд-во иностранных и нац. словарей, 1953. — 975 с.

Словарь русских народных говоров / ред. Ф. П. Филин, Ф. П. Сороколетов. — М. ; Л., 1965— 2002. — Вып. 1—36.

Сукаленко Н. И. Отражение обыденного сознания в образной языковой картине мира / Н. И. Сукаленко ; АН Украины ЦНИПИЯ ; общ. ред. В. В. Акуленко. — К., 1992. — 164 с.

Трубачёв О. Н. Происхождение названий домашних животных в славянских языках: (Этимологические исследования) / О. Н. Трубачёв. — М., 1960.

Чукалов С. Българско-руски речник / С. Чукалов. — София : Издание на Българската академия на науките, 1957. — 992 с.

Шведова Н. Ю. Теоретические результаты, полученные в работе над «Русским семантическим словарём» / Н. Ю. Шведова // Вопросы языкознания. — 1999. — № 1.

Швецова Т. В. Материалы для словаря болгарских говоров СССР. Словарь говора села Твардицы МССР / Т. В. Швецова. — М., 1952. — Вып. 2.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)