DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.22.50737

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕКЛАМИ

Ірина Борисівна Іванова

Анотація


Ця стаття є коротким аналізом провідних напрямів лінгвостилістики, її наукових розвідок у царині досліджень мови реклами. Особлива увага приділена проблемі статусу стилістики в рекламному дискурсі; семіотиці реклами та її репрезентації на мовно-культурному рівні. Визначені місце та роль рекламного тексту як результату реалізації дискурсивних практик на вербальному рівні. У центрі уваги функціональний, аксіологічний і нормативний аспекти стилю, що беруть участь у формуванні маніпулятивних впливів сучасної української реклами. Розглянуто також провідні та модні тенденції розвитку жанрово-стилістичної системи сучасної української реклами. Лінгвостилістичний аспект становлення і розвитку реклами представлений як перспективний та творчий напрям здійснення досліджень у галузі історії мови української реклами та національної культури.


Ключові слова


рекламний текст; рекламна комунікація; історія реклами; стиль; стилізація; функціональний стиль; канал зв’язку

Повний текст:

PDF

Посилання


Batsevych F. S. Basics communicative linguistics / F. S. Batsevych. — K : EC «Academy», 2009. — 376 p.

Holovleva E. L. Basics advertising / E. L. Holovleva. — Moscow : Publishing Home «Glavbuh». — 2003. — 272 p.

Kaftandzhyev H. Harmony in promotional communication / H. Kaftandzhyev. — Moscow : Eksmo, 2005. — 386 p.

Macko L. I. Style of the modern Ukrainian language / L. I. Macko, A. M. Sidorenko, A. M. Macko ; ed. L. I. Macko. — K. : High School, 2003. — 462 p.

Macko L. I. Rhetoric / L. I. Macko, A. M. Macko. — K. : High School, 2003. — 311 p.

Pavliuk L. S. Rhetoric, ideology, persuasive communication / Pavliuk L. S. — Lviv : Pais, 2007. — 168 p.

Pochepcov G. G. Teorija Kommunikacii / G. G. Pochepcov. — Moscow : Refl-book, 2001. — 656 p.

Uchenova V. Advertising and Mass Culture. Or servant of housewife? / V. V. Uchenova. — Moscow : Unity-Dan, 2008. — 248 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. — К. : ВЦ «Академія», 2009. — 376 с.

Головлева Е. Л. Основы рекламы : учеб. пособие для вузов / Е. Л. Головлева. — М. : ИД «Главбух», 2003. — 272 с.

Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации / Х. Кафтанджиев. — М. : Эксмо, 2005. — 386 с.

Мацько Л. І. Стилістика сучасної української мови / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; за ред. Л. І. Мацько. — К. : Вища школа, 2003. — 462 с.

Мацько Л. І. Риторика / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. — К. : Вища школа, 2003. — 311 с.

Павлюк Л. С. Риторика, ідеологія, персуазивна комунікація / Л. С. Павлюк. — Львів : ПАІС, 2007. — 168 с.

Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. — М. : Рефл-бук, 2001. — 656 с.

Ученова В. В. Реклама и массовая культура. Служанка или госпожа? / В. В. Ученова. — М. : Юнити-Дана, 2008. — 248 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)