DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.22.50755

ОПОЗИЦІЯ ОБРАЗІВ ОБЛОМОВ/ШТОЛЬЦ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ВИБОРУ РОСІЇ

Юлія Юріївна Шевченко

Анотація


У статті аналізуються ціннісні підстави прецедентних феноменів — художніх персонажів  - Обломова і Штольца, що є значущими для російської культури. Представлена опозиція образів, які як наслідок сформували лінгвокультурні концепти ОБЛОМОВ і ШТОЛЬЦ. Ціннісне протиставленння концептів відображує проблему цивілізаційного вибору, що є основоположним для російської культури. Опозиція ціннісних орієнтацій, що втілені в образах Обломова і Штольца («споглядальність/діяльність», «раціональне/ірраціональне», «прогрес/традиція» та ін.) відповідає параметрам, які використовують при порівнянні західних та східних культур. Текстовий рівень втілення концептів дозволяє виявити специфічні характеристики російської мовної свідомості, які полягають в орієнтації на «обломівську модель світу», надання переваги споглядальним, традиційним та ірраціональним настановам.


Ключові слова


лінгвокультурологія; лінгвокультурний концепт; західництво; слов’янофільство

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Berdiaev N. A. Sud’ba Rossii [Elektronnyj resurs] / N. A. Berdjaev. — URL: http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1918_15_06.html

Vezhbickaja A. Semanticheskie universalii i opisanie jazykov / A. Vezhbickaja. — M. : Jazyki russkoj kul’tury, 1999. — 780 s.

Vorkachiov S. G. Schast’e kak lingvokul’turnyj koncept / S. G. Vorkachiov. — M. : Gnozis, 2004. — 236 s.

Zalizniak A. Kliuchevye idei russkoj jazykovoj kartiny mira [Elektronnyj resurs] / A. Zaliznjak, I. Levontina, A. Shmeliov. — URL: http://magazines.russ.ru/oz/2002/3/2002_03_22.html

Karasik V. I. Lingvokul’turnyj koncept kak edinica issledovanija / V. I. Karasik, G. G. Slyshkin // Metodologicheskie problemy kognitivnoj lingvistiki : sb. nauch. tr. / red. I. A. Sternin. — Voronezh : VGU, 2001. — S. 75—81.

Prihod’ko A. N. Koncepty i konceptosistemy / A. N. Prihod’ko. — Dnepropetrovsk : Belaja E. A., 2013. — 307 s.

Rozanov V. V. Sochinenija / V. V. Rozanov. — M. : Sovremennik, 1990. — 592 s.

Hajnadi Z. Oblomov kak Anti-Faust [Elektronnyj resurs] / Z. Hajnadi // Voprosy literatury. — 2010. — № 4. — URL: http://magazines.russ.ru/voplit/2010/4/ha19.html

Chaadaev P. Ja. Filosoficheskie pis’ma / P. Ja. Chaadaev // Poln. sobr. soch. i izbr. pis’ma : v 2 t. — M. : Nauka,1991. — T. 1.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бердяев Н. А. Судьба России [Электронный ресурс] / Н. А. Бердяев. — Режим доступа: http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1918_15_06.html

Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков / А. Вежбицкая. — М. : Языки русской культуры, 1999. — 780 с.

Воркачёв С. Г. Счастье как лингвокультурный концепт / С. Г. Воркачёв. — М. : Гнозис, 2004. — 236 с.

Зализняк А. Ключевые идеи русской языковой картины мира [Электронный ресурс] / А. Зализняк, И. Левонтина, А. Шмелёв. — Режим доступа: http://magazines.russ.ru/oz/2002/3/2002_03_22.html

Карасик В. И. Лингвокультурный концепт как единица исследования / В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин // Методологические проблемы когнитивной лингвистики : сб. науч. тр. / ред. И. А. Стернин. — Воронеж : ВГУ, 2001. — С. 75—81.

Приходько А. Н. Концепты и концептосистемы / А. Н. Приходько. — Днепропетровск : Белая Е. А., 2013. — 307 с.

Pозанов В. В. Сочинения / В. В. Розанов. — М. : Современник, 1990. — 592 с.

Хайнади З. Обломов как Анти-Фауст [Электронный ресурс] / З. Хайнади // Вопросы литературы. — 2010. — № 4. — Режим доступа: http://magazines.russ.ru/voplit/2010/4/ha19.html

Чаадаев П. Я. Философические письма / П. Я. Чаадаев // Полн. собр. соч. и избр. письма : в 2 т. — М. : Наука, 1991. — Т. 1.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)