DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.22.50756

ЕПІГРАМА ЯК ІНВЕКТИВНИЙ ТИП ЕНІГМАТИЧНОГО ТЕКСТУ

Тетяна Федорівна Шумаріна

Анотація


Епіграма є мало дослідженим об’єктом у лінгвістичній літературі. Жанр епіграми як особливий вид сатирико-гумористичного твору розглядається здебільшого в літературознавчих роботах (М. Л. Гаспаров, Є. В. Новікова, Л. І. Тимофєєв та ін.). Аналіз її текстової структури й ознакової своєрідності в даному дослідженні продиктовано необхідністю заповнити пропуск у науковому висвітленні епіграми як особливої жанрової форми, що має величезний арсенал мовних засобів. Мета роботи — довести приналежність епіграми до особливого (інвективного) типу енігматичного тексту. Актуальність нашого дослідження пов’язана з багатозначністю терміна «енігматичний». Його вживання в широкому значенні, як «чогось загадкового, сумнівного, невідомого, такого, що спонукає цікавість; алегорію чи натяк», дозволяє розширити уявлення про види творчості, які засновані на енігматичності такого тексту. Схожість епіграми та загадки (класичного енігматичного тексту) експлікує єдина дефініція, що формулюється на підставі виявлених ідентичних специфічних ознак: малий літературний жанр з варіативною або обов’язковою антропоцентричною складовою, метою якого є аксіологічна атрибуція, що здійснюється за допомогою адекватних енігматичних мовних засобів.


Ключові слова


епіграма; загадка; енігматичний текст; інвектива

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Волкова М. В. Загадка и кроссворд как типы текста: семантический и прагматический аспекты (на материале немецкого языка) : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.04 — германские языки / М. В. Волкова. — Смоленск, 2011. — 24 с.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / В. И. Даль. — 6-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2011.

Денисова Е. А. Структура и функции энигматического текста : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 — русский язык / Е. А. Денисова. — М., 2008. — 23 с.

Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов / Л. П. Крысин. — М. : Эксмо, 2008. — 944 с. — (Библиотека словарей).

Левин Ю. И. Семантическая структура загадки / Ю. И. Левин // Паремиологический сборник: Пословица. Загадка: Структура, смысл, текст. — М. : Наука, 1978. — С. 283—314 с.

Муллоев Ш. Б. Отличительные особенности публицистической сатиры периода Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] / Ш. Б. Муллоев. — Режим доступа: https://mulloevsharif.wordpress.com/category.

Словарь русского языка : в 4 т. / [гл. ред. А. П. Евгеньева]. — 2-е изд., стереотип. — М. : Русский язык, 1981—1984.

Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. — М. : Азъ, 1992. — 955 с.

Пушкин А. С. Эпиграммы / А. С. Пушкин. — М. : Худож. лит., 1979. — 167 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)