№ 20 (2013)

Присвячено 120-річчю від дня нарождення Володимира Володимировича Маяковського

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Лінгвістичні аспекти творчості В. В. Маяковського

МАЯКОВСЬКИЙ І ХЛЄБНІКОВ : ВІДМІННОСТІ МОВНИХ ПРОГРАМ І ПРАКТИК У РОСІЙСЬКОМУ АВАНГАРДІ PDF (Русский)
Ніна Борисівна Мечковська С. 9-16.
ОБРАЗНА МОДЕЛЬ СВІТУ В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ В. МАЯКОВСЬКОГО (НА МАТЕРІАЛІ СЛОВНИКІВ ТРОПІВ) PDF (Русский)
Неоніла Альфредівна Тураніна С. 16-19.
АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ІГРОВОГО ІДІОСТИЛЮ: ПОЕТИЧНИЙ КРЕАТИВ В. В. МАЯКОВСЬКОГО PDF (Русский)
Тетяна Олександрівна Грідіна С. 20-24.
МЕТАФОРА В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ В. В. МАЯКОВСЬКОГО PDF (Русский)
Тетяна Володимирівна Кортава С. 25-29.
САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ В ПОЕТИЧНОМУ ТА ПРОЗОВОМУ ДИСКУРСАХ В. МАЯКОВСЬКОГО: ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF (Русский)
Марина Олександрівна Лаппо С. 29-33.
ОНІМНА ЛЕКСИЧНА ПАРАДИГМА У ПОЕМІ В. МАЯКОВСЬКОГО «ХМАРА В ШТАНЯХ» PDF (Русский)
Олександра Федорівна Немировська С. 34-37.
МОВНА ОСОБИСТІСТЬ МАНІПУЛЯТОРА ТА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЗАСОБИ В ТАКТИКАХ МАНІПУЛЮВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЖІВ П’ЄС В. В. МАЯКОВСЬКОГО) PDF (Русский)
Ольга Вікторівна Філіппова, Володимир Володимирович Кустов С. 38-42.
ПРИЙОМИ МОВЛЕННЄВОГО ВПЛИВУ В РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ В. МАЯКОВСЬКОГО PDF (Русский)
Лариса Василівна Шевчук С. 43-45.

Питання загального мовознавства, соціолінгвістики й історії мовознавчих досліджень

ПРО КАТЕГОРІАЛЬНИЙ БАЗИС НАТУРАЛЬНИХ МОВ PDF (Русский)
Людмила Миколаївна Сумарокова С. 46-51.
РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРНИХ МОВ У СВІТЛІ ІСТОРИЧНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ ТА ВАРІЮВАННЯ СЛОВА У СИСТЕМІ МОВИ PDF (Русский)
Данута Володимирівна Будняк С. 51-55.
РОЗВИТОК НАУКОВИХ ІДЕЙ І. В. ЯГИЧА В ОДЕСЬКІЙ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНІЙ ШКОЛІ PDF (Русский)
Євгеній Миколайович Степанов С. 56-61.
РОЗВИТОК ІДЕЙ ПРОФЕСОРА Т. О. ТУЛІНОЇ ПРО СИСТЕМУ СПОСОБІВ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ПОРІВНЯЛЬНИХ ВІДНОСИН В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ PDF (Русский)
Олександр Володимирович Петров С. 62-66.
ВЕРБАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ ГЕРОНТНИХ ГРУП: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ PDF (Русский)
Тетяна Федорівна Шумаріна, Євген Сергійович Сауляк С. 67-70.
СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС УЧАСНИКІВ ПОЗИТИВНО-ОЦІННИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) PDF (Русский)
Наталія Олександрівна Бігунова С. 70-74.
ТЕМПОРАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АМЕРИКАНСЬКОГО МОВЛЕННЯ В РІЗНОМАНІТНИХ ВІКОВИХ ГРУПАХ PDF (Русский)
Марія Валеріївна Чеснокова С. 75-79.

Питання комунікативістики та медіалінгвістики

РОЗМОВА ПРО ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ДИСКУРСИВНІ ПРАКТИКИ У ЗМІ ТА БЛОГОСФЕРІ PDF (Русский)
Оксана Сергіївна Іссерс С. 80-84.
СЛОВО ПАСТИРЯ (ПРОПОВІДЬ) ЯК ВТІЛЕННЯ РОСІЙСЬКОГО РИТОРИЧНОГО ІДЕАЛУ: МОВЛЕННЄВА ВЗАЄМОДІЯ СУБ'ЄКТІВ У РАМКАХ КОМУНІКАЦІЇ PDF (Русский)
Тетяна Олександрівна Глотова, Олена Юріївна Глотова С. 85-88.
МОВЛЕННЄВО-ПОВЕДІНКОВА ТАКТИКА ПРОХАННЯ В РОСІЙСЬКОМУ Й АМЕРИКАНСЬКОМУ СПІЛКУВАННІ PDF (Русский)
Олена Володимирівна Румянцева С. 89-92.
ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА СПОСОБИ ЕКСПЛІКАЦІЇ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ В МЕДІАДИСКУРСІ PDF (Русский)
Ірина Сергіївна Грабовенко С. 92-97.
ЕМОТИВНІ МОВЛЕННЄВІ ЗАСОБИ ФУТБОЛЬНОГО ТЕЛЕКОМЕНТАРЯ PDF (Русский)
Олег Миколайович Пачев С. 97-101.
КЛАСИФІКАЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ ЖАНРІВ У СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ PDF (Русский)
Олена Володимирівна Павлова С. 101-104.
ПРЕЦЕДЕНТНІ ТЕКСТИ АФОРИЗМІВ У СУЧАСНІЙ ПРЕСІ РОСІЇ ТА КИТАЮ PDF (Русский)
Інна Андріївна Куліш, Лі Чжені С. 105-108.
ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ВІРТУАЛЬНИХ ЩОДЕННИКАХ (ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ) PDF
Аліна Сергіївна Гусєва С. 109-112.
ІНТЕРНЕТ-МЕМИ ОДЕСЬКИХ ФОРУМІВ PDF (Русский)
Марина Ігорівна Громовая С. 113-116.

Питання когнітивної лінгвістики, концептології та мовної картини світу

РЕЦЕПЦІЯ ПОЕТА: ЛІНГВОІМАГОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF (Русский)
Людмила Петрівна Іванова С. 117-121.
ВАРІАТИВНІСТЬ АСОЦІАТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МОВНИХ МАРКЕРІВ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СВІДОМОСТІ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО ТИПУ PDF (Русский)
Олена Володимирівна Ситникова С. 122-126.
КОНЦЕПТ «БОЖЕСТВЕННИЙ САД» У ТВОРЧОСТІ Г. С. СКОВОРОДИ PDF (Русский)
Абай Каїржанович Каїржанов С. 127-130.
ОМОВЛЕННЯ КОНЦЕПТУ «ДІМ» У ПРОЗІ ЛЮДМИЛИ ШАРГА PDF (Русский)
Ярослава Ігорівна Денисова С. 130-133.
СКЛАД СИТУАЦІЙ САКРАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ ОСОБИСТОСТІ В РОСІЙСЬКИХ ЧАРІВНИХ КАЗКАХ PDF (Русский)
Наталія Павлівна Антоненко С. 134-138.

Питання історії мови та діалектології

ЛЕКСИКА ВЕСІЛЬНОГО ОБРЯДУ У БОЛГАРСЬКИХ ГОВІРКАХ УКРАЇНСЬКОГО ПОДУНАВ’Я PDF
Наталія Миколаївна Гончар С. 139-144.
ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРКАХ ПІВНОЧІ МОЛДОВИ: ЛЕКСИКА ЖИТЛОВОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Діана Анатоліївна Ігнатенко С. 144-148.

Питання лексикології, семантики та прагматики

ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ПІДСТАВИ СЕМАНТИКИ МІФЕМИ У ПРОГНОСТИЧНОМУ ТЕКСТІ PDF (Русский)
Людмила Володимирівна Валєєва С. 149-153.
ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСУ І КЛАСИФІКАЦІЇ ТЮРКІЗМІВ У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ PDF (Русский)
Олег Дмитрович Рустемов С. 154-158.
МОЖЛИВОСТІ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ АТРИБУТИВНИХ УТВОРЕНЬ З ВНЕ-/НЕ- ТА ДВУ-/ДВУХ-: СЕМАНТИКО- АРГУМЕНТАЦІЙНИЙ АСПЕКТ PDF (Русский)
Сергій Леонідович Попов С. 158-162.

Питання ономастики

МОВЛЕННЄВА ОБ`ЄКТИВАЦІЯ КОГНІТИВНИХ ІМПЛІКАЦІЙ ТОПОНІМА В ДИСКУРСІ О. С. ПУШКІНА PDF (Русский)
Ліна Миколаївна Гукова, Людмила Федорівна Фоміна С. 163-167.
ЕРГОНІМІЗАЦІЯ ТОПОНІМІВ НА ПРИКЛАДІ ЕРГОНІМНИХ ОБ’ЄКТІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF (Русский)
Олена Миколаївна Сидоренко С. 168-172.
РОСІЙСЬКІ КОМЕРЦІЙНІ НОМІНАЦІЇ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ В СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОМУ ВИСВІТЛЕННІ PDF (Русский)
Ольга Євгенівна Синявська С. 172-175.

Питання словотвору

СТРУКТУРНІ ТИПИ БАХУВРИХІ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ PDF (Русский)
Людмила Василівна Сосніна С. 176-180.
HОВЕ У МОВІ ПЕРІОДИКИ ТА ОКАЗІОНАЛЬНОМУ СЛОВОТВОРЕННІ PDF (Русский)
Антоніна Дмитрівна Юдіна С. 180-185.
СЛОВОТВІРНА АДАПТАЦІЯ АНГЛІЦИЗМІВ У РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ PDF (Русский)
Ван Цзиюньбо С. 185-189.
ГРАФIЧНI ОКАЗIОНАЛIЗМИ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ PDF (Русский)
Наталія Сергіївна Собченко С. 189-192.

Питання граматики

МЕТОДИКА СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНОГО АНАЛІЗУ ПОХІДНИХ КАУЗАТИВНИХ ДІЄСЛІВ У НІМЕЦЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ PDF
Інна Валер’янівна Ступак С. 193-197.
КОГНІТИВНА СЕМАНТИКА ПРЕДИКАТІВ ОКАЗАТЬСЯ, ОКАЗЫВАТЬСЯ В ДИСКУРСИВНОМУ РЕЖИМІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ PDF (Русский)
Олена Вадимівна Чернцова С. 198-202.
ІМПЛІКАТУРИ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СПОНУКАЛЬНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ PDF
Олена Сергіївна Шаталіна С. 203-207.
РОЛЬ СИНТАКСИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АДВОКАТСЬКОЇ ПРОМОВИ У ЗДІЙСНЕННІ МЕНТАЛЬНОГО ВПЛИВУ НА СУД (на матеріалі сучасних англомовних захисних виступів) PDF
Вікторія Ігорівна Куковська С. 208-211.

Питання глотодидактики та методики викладання мови

ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА-ЮРИСТА ТА СТУДЕНТА- ЖУРНАЛІСТА ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF (Русский)
Світлана Валеріївна Плотницька, Надія Петрівна Віт, Наталія Михайлівна Ануфрієва, Оксана Ігорівна Єременок С. 212-216.
ПРО НАВЧАННЯ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ В КИТАЇ З ПОЗИЦІЇ МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ: ІСТОРІЯ Й АКТУАЛЬНІСТЬ PDF (Русский)
Мен Ся С. 216-220.
РОСІЙСЬКА МОВА НА ПІВНІЧНОМУ КАВКАЗІ : ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКЛАДАННЯ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF (Русский)
Ігор Владиславович Нефьодов, Андрій Феліксович Пантелєєв С. 221-225.
ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО СЛОВНИКА З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТУРЕЦЬКИХ ВУЗІВ PDF (Русский)
Ертонга Соннур С. 226-230.

Рецензії

Сапрыгина Н. В. Психолингвистика художественного текста: коммуникация автора и читателя : [монография] / Нина Вадимовна Сапрыгина. — Одесса : Астропринт, 2012. — 336 с. PDF (Русский)
Ірина Анатоліївна Герасименко С. 231-232.
Скоробогатова Е. А. Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтический потенциал русской грамматики (на материале категорий и лексико-грамматических разрядов имени) : [монография] / Елена Александровна Скоробогатова. — Харьков : НТМТ, 2012. — 480 с PDF (Русский)
Луіза Олександрівна Петрова С. 232-233.
Яроцкая Г. С. Аксиогенез экономического сознания в русской лингвокультуре : [монография] / Галина Сергеевна Яроцкая. — Одесса : Одесский национальный университет им. И. И. Мечни- кова, 2013. — 552 с. PDF (Русский)
В'ячеслав Ісаєвич Теркулов С. 234-235.