DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2013.20.50847

ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ПІДСТАВИ СЕМАНТИКИ МІФЕМИ У ПРОГНОСТИЧНОМУ ТЕКСТІ

Людмила Володимирівна Валєєва

Анотація


У статті досліджуються мовні засоби прогнозування. Дана характеристика пророчої діяльності людини і продемонстровано місце прогностичних елементів у буденній свідомості. Розглянута міфологічна картина світу як інформаційна прогностична матриця. У прогностичному тексті виділено міфему — особливу мовну одиницю, що кодує міфологічну інформацію. Розглянуто міфеми культурно-історичного напряму та соціально-ідеологічної спрямованості. Міфеми першого типу є ексклюзивними мовними номінаціями міфологізованого буття і позначають вигадані об'єкти ономастичного простору в міфах і казках. Міфеми соціалізованого типу є вторинними номінаціями і прив'язані до прагматичних здібностей породжуючого імені. Виконано аналіз прототипових і контекстуально зумовлених семантичних властивостей міфем у текстах астрологічного прогнозу.


Ключові слова


прогностичний текст; міф; міфема; семантика; прагматика; мовний знак; астрологічний прогноз

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Асеева И. А. Образы прогностического опыта в науке и культуре: на пути к интегративной модели : автореф. дис. … д-ра филос. наук : спец. 09.00.08 «философия науки и техники» [Электронный реусрс] / И. А. Асеева. — М., 2009. — Режим доступа: http://www.dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-filosofiya/a236.php.

Валеева Л. В. Терминосистема лингвистических исследований мифа / Л. В. Валеева // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. Филология. Социальные коммуникации. — Симферополь, 2011. — Т. 24 (63), № 2, ч. 3. — С. 212–222.

Глузман С. А. Деньги в мифологическом сознании человека: вчера и сегодня / С. А. Глузман. — С. Пб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. — 192 с.

Князева А. А. Англоязычные прогностические тексты: структура, семантика, прагматика : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 — германские языки / А. А. Князева. — Тольятти : ОАНО ВПО Волжский ун-т им. В. Н. Татищева (институт), 2011. — 24 с.

Мифологический словарь / [гл. ред. Е. М. Мелетинский]. — М. : Сов. энцикл., 1990. — 672 с.

Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т. 2 / [Ин-т философии РАН, Нац. общ.-науч. фонд]. — М. : Мысль, 2010. — 634 с.

Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / Н. В. Подольская. — М. : Наука, 1978. — 198 с.

Савицкайте Е. Р. Дискурсивные характеристики прогностических текстов: на материале немецких гороскопов : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / Е. Р. Савицкайте. — Воронеж, 2006. — 23 с.

Чернявская В. Е. Дискурс власти и власть дискурса : проблемы речевого воздействия : учеб. пособие / В. Е. Черняв ская. — М. : Флинта : Наука, 2006. — 136 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)