DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2013.20.50814

РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРНИХ МОВ У СВІТЛІ ІСТОРИЧНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ ТА ВАРІЮВАННЯ СЛОВА У СИСТЕМІ МОВИ

Данута Володимирівна Будняк

Анотація


У статті йдеться про лексичний склад російської, української та польської мов з точки зору діахронії. Безперервний розвиток лексики пов’язаний із змінами, що відбуваються у громадському, політичному, економічному, науковому та культурному житті суспільства, в якому живуть носії досліджуваних мов. Установлено, що зі змінами соціальних умов життя та розвитком наукових і гуманітарних знань, культури, спорту наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. у країнах основного поширення вказаних мов склад ряду тематичних груп лексики значно змінився. Ряд тематичних груп політичного, господарсько-економічного, культурологічного, наукового та науково-освітнього дискурсів поповнився, з одного боку, чисельними історизмами, з іншого — неологізмами. У мовах, які ми зіставляємо, утворюються одиниці, що називають поняття нових цивілізаційних, наукових, культурних, гуманітарних цінностей усього світу. Виникнення багатьох сучасних неологізмів спричинене поглибленням знань у галузі космосу, комп’ютерної техніки, нових засобів зв’язку і передачі інформації. Вживається лексика, що була раніше на периферії мовної свідомості в пасивному словнику: застарілі слова, що називають відроджені реалії дореволюційної доби, одиниці релігійного дискурсу та ін. В активному запасі української мови нерідко засвоюються слова діалектної мови.


Ключові слова


соціолінгвістика; мова доби соціальних перетворень; історизм; неологізм; активне вживання слова; російська мова; українська мова; польська мова

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Azhnyuk B. M. Movna yednіst’ natsії: dіaspora i Ukraїna / B. M. Azhnyuk. — K. : Rіdna mova, 1999. — 450 s.

Akhmanova O. S. Ocherki po obshchey i russkoy leksikologii / O. S. Akhmanova. — M. : Uchpedgiz, 1957. — 295 s.

Barannyk D. Kh. Ukraїns’ka mova na porozі XXІ stolіttya / D. Kh. Barannyk // Doslіdzhennya z leksykologії і gramatyky ukraїns’koї movy : zb. nauk. prats’. — Dnіpropetrovs’k : Navch. kn., 2000. — S. 7–15.

Vandries Zh. Yazyk. Lingvisticheskoe vvedenie v istoriyu : per. s frants. / Zh. Vandries. — M. : Sotsekgiz, 1937. — 409 s.

Goverdovskaya Ye. V. Leksicheskie novatsii v sfere imen sushchestvitelnykh sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka / Ye. V. Goverdovskaya // Russkiy yazyk v shkole. — M., 1992. — № 3–4. — S. 44–48.

Goverdovskiy V. I. Ideologicheskaya konnotatsiya, rechevaya praktika i leksikografiya / V. I. Goverdovskiy // Yazyk i obshchestvo. Otrazhenie sotsialnykh protsessov v leksike : nauch. sb. — Saratov, 1986. — S. 58–69.

Karaulov Yu. N. Obshchaya i russkaya ideografiya / Yu. N. Karaulov. — M. : Nauka, 1976. — 356 s.

Klobukov Ye. V. Aktivnye protsessy v grammatike i leksike sovremennogo russkogo yazyka / Ye. V. Klobukov // Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 9. Filologiya. — 1997. — № 5. — S. 116–124.

Matvіyas І. Varіanty ukraїns’koї lіteraturnoї movy / І. Matvіyas ; Іn-t ukr. movy NAN Ukraїny. — K. : Veles, 1998. — 162 s.

Moskal’skaya O. I. Norma i var’irovanie v sovremennom nemetskom literaturnom yazyke / O. I. Moskal’skaya // Inostrannye yazyki v shkole. — M., 1967. — № 6. — S. 2–14.

Rogozhnikova R. P. Varianty slov v russkom yazyke / R. P. Rogozhnikova. — M. : Prosveshchenie, 1966. — 160 s.

Chichka Khv. Movnі porady Khvedosіya Chichky. — L’vіv, 1996.

Shanskiy N. M. Leksikologiya sovremennogo russkogo yazyka / N. M. Shanskiy. — M. : Prosveshchenie, 1972. — 469 s.

Shakhmatov A. A. Ocherk sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka / A. A. Shakhmatov. — 4-e izd. — M., 1941. — 288 s.

Yartseva V. N. Razvitie natsional’nogo angliyskogo literaturnogo yazyka / V. N. Yartseva. — M. : Nauka, 1969. — 310 s.

Shchetinkin V. Ye. O morfologicheskikh variantakh vo frantsuzskom yazyke / V. Ye. Shchetinkin // Tezisy dokladov nauch. konf. I MGPIIYa. — M., 1965. — S. 91–93.

Mały słownik języka polskiego / [red.: S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka]. — 1-e wyd. — Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, 1968.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ажнюк Б. М. Мовна єдність нації: діаспора й Україна / Б. М. Ажнюк. — К. : Рідна мова, 1999. — 450 с.

Ахманова О. С. Очерки по общей и русской лексикологии / О. С. Ахманова. — М. : Учпедгиз, 1957. — 295 с.

Баранник Д. Х. Українська мова на порозі ХХІ століття / Д. Х. Баранник // Дослідження з лексикології і граматики української мови : зб. наук. пр. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 2000. — С. 7–15.

Вандриес Ж. Язык. Лингвистическое введение в историю : пер. с фр. / Ж. Вандриес. — М. : Соцэкгиз, 1937. — 409 c.

Говердовская Е. В. Лексические новации в сфере имён существительных современного русского литературного языка / Е. В. Говердовская // Русский язык в школе. — М., 1992. — № 3–4. — С. 44–48.

Говердовский В. И. Идеологическая коннотация, речевая практика и лексикография / В. И. Говердовский // Язык и общество. Отражение социальных процессов в лексике : науч. сб. — Саратов, 1986. — С. 58–69.

Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография / Ю. Н. Караулов. — М. : Наука, 1976. — 356 с. 

Клобуков Е. В. Активные процессы в грамматике и лексике современного русского языка / Е. В. Клобуков // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. — 1997. — № 5.

Матвіяс І. Варіанти української літературної мови / І. Матвіяс ; Ін-т укр. мови НАН України. — К. : Велес, 1998. — 162 с.

Москальская О. И. Норма и варьирование в современном немецком литературном языке / О. И. Москальская // Иностранные языки в школе. — М., 1967. — № 6. — С. 2–14.

Рогожникова Р. П. Варианты слов в русском языке / Р. П. Рогожникова. — М. : Просвещение, 1966. — 160 с.

Чичка Хв. Мовні поради Хведосія Чички. — Львів, 1996.

Шанский Н. М. Лексикология современного русского языка / Н. М. Шанский. — М. : Просвещение, 1972. — 469 c. 

Шахматов А. А. Очерк современного русского литературного языка / А. А. Шахматов. — 4-е изд. — М., 1941. — 288 c.

Ярцева В. Н. Развитие национального английского литературного языка / В. Н. Ярцева. — М. : Наука, 1969. — 310 c.

Щетинкин В. Е. О морфологических вариантах во французском языке / В. Е. Щетинкин // Тезисы докладов науч. конф. I МГПИИЯ. — М., 1965. — С. 91–93.

Mały słownik języka polskiego / [red.: S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka]. — 1-е wyd. — Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, 1968.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)