DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2013.20.50769

ПРИЙОМИ МОВЛЕННЄВОГО ВПЛИВУ В РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ В. МАЯКОВСЬКОГО

Лариса Василівна Шевчук

Анотація


У статті розглядаються рекламні слогани В. Маяковського як сугестивні тексти. Доведено, що ці тексти містять вербальні техніки сугестії на всіх рівнях мовленнєвої комунікації. На фонологічному та просодичному рівнях виявлено латентний вплив ритмізованих конструкцій слоганів, спрямованих на інактивації лівої півкулі. На лексико-стилістичному рівні спостерігається використання імперативів при безпосередньому звертанні до адресата. Аналіз лексико-граматичного рівня рекламних текстів виявив компаративно-суперлятивні конструкції з пропущеним компонентом, універсальні квантифікатори і модальні оператори. Виявлені на всіх рівнях мови вербальні прийоми сугестії в рекламних текстах поета-авангардиста дають підставу вважати В. Маяковського фундатором ефективної реклами для масового споживача задовго до появи грунтовних науково-теоретичних розробок та практичних рекомендацій в галузі рекламних технологій.


Ключові слова


сугестія; мовленнєвий вплив; вербальні техніки сугестії; реклама; текст

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bardina N. V. Diskursnye strategii manipulyatsii nadsubektnym soznaniem / N. V. Bardina // Mova ta kultura. — K., 2007. — Vyp. 9, t. 1. — S. 178–189.

Grushin B. A. Massovoe soznanie: Opyt opredeleniya i problemy issledovaniya / B. A. Grushin. — M. : Politizdat, 1987. — 368 s.

Drogalina Zh. A. Semantika ritma: ritm kak neposredstvennoe vkhozhdenie v kontinualnyy potok obrazov / Zh.A. Drogalina, V. V. Nalimov // Bessoznatelnoe. — Tbilisi, 1978. — T. ІІІ. — S. 293–301.

Mayakovskiy V. V. Sobranie sochineniy : v 12 t. / V. V. Mayakovskiy. — M. : Pravda, 1978.

Mshvidobadze R. G. Raspoznavanie sotsialnykh ustanovok cherez grammaticheskie parametry rechi : dis. ... kand. psikhol. nauk : 19.00.05 «Psikhologiya» / R. G. Mshvidobadze. — Tbilisi, 1984. — 166 s.

Porshnev B. F. O nachale chelovecheskoy istorii. Problemy paleopsikhologii / B. F. Porshnev. — M. : Mysl, 1974. — 487 s.

Cherepanova I. Dom kolduni. Yazyk tvorcheskogo Bessoznatelnogo / I. Cherepanova. — M. : «KSP+», 2001. — 400 s.

Yakobson R. O. Mozg i yazyk / R. O. Yakobson // Izbrannye raboty po lingvistike. — Blagoveshchensk : BGK im. I. A. Boduena de Kurtene, 1998. — 448 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бардина Н. В. Дискурсные стратегии манипуляции надсубъектным сознанием / Н. В. Бардина // Мова та культура. — К., 2007. — Вип. 9, т. 1. — С. 178–189.

Грушин Б. А. Массовое сознание: Опыт определения и проблемы исследования / Б. А. Грушин. — М. : Политиздат, 1987. — 368 с.

Дрогалина Ж. А. Семантика ритма: ритм как непосредственное вхождение в континуальный поток образов / Ж. А. Дрогалина, В. В. Налимов // Бессознательное. — Тбилиси, 1978. — Т. ІІІ. — С. 293–301.

Маяковский В. В. Собрание сочинений : в 12 т. / В. В. Маяковский. — М. : Правда, 1978.

Мшвидобадзе Р. Г. Распознавание социальных установок через грамматические параметры речи : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 «Психология» / Р. Г. Мшвидобадзе. — Тбилиси, 1984. — 166 с. 

Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. Проблемы палеопсихологии / Б. Ф. Поршнев. — М. : Мысль, 1974. — 487 с.

Черепанова И. Дом колдуньи. Язык творческого Бессознательного / И. Черепанова. — М. : «КСП+», 2001. — 400 с.

Якобсон Р. О. Мозг и язык / Р. О. Якобсон // Избранные работы по лингвистике. — Благовещенск : БГК им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 1998. — 448 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)