DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2013.20.50824

СЛОВО ПАСТИРЯ (ПРОПОВІДЬ) ЯК ВТІЛЕННЯ РОСІЙСЬКОГО РИТОРИЧНОГО ІДЕАЛУ: МОВЛЕННЄВА ВЗАЄМОДІЯ СУБ'ЄКТІВ У РАМКАХ КОМУНІКАЦІЇ

Тетяна Олександрівна Глотова, Олена Юріївна Глотова

Анотація


У статті розглянуто проповідь як зразок російського риторичного ідеалу, де проповідник і його аудиторія виступають учасниками мовленнєвої взаємодії. Основи та критерії російського мовного ідеалу відображені ще в стародавніх пам'ятниках російської літератури. Слово пастиря (проповідь) має потужний морально-етичний і лінгвістичний потенціал. Завданням проповідника є донесення до аудиторії основ християнської віри. В образі пастиря розкриваються такі складові парадигми ритора, як етос, логос і пафос. Мета риторики — активізація всіх трьох модусів переконливості. Будучи суто монологічною формою, проповідь являє собою певний комунікативно-діалогічний простір, продуктом якого є породження істини. Під час проповіді кожна сторона є учасником мовленнєвої дії. При створенні проповіді священик вдається до стратегій постулювання себе й аудиторії. Наявність прецедентних феноменів у складі проповіді дозволяє говорити про її інтертекстуальність. Правила створення проповіді мають на увазі співвіднесення її тексту з Біблією.


Ключові слова


проповідь; риторичний ідеал; етос; логос; інтертекстуальність; інтерпретація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Arnold I. V. Semantika. Stilistika. Intertekstualnost : sb. st. / I. V. Arnold ; [nauch. red. G. Ye Bukharkin]. — S. Pb. : Izd-vo SPbGU, 1999. — 444 s.

Goncharov I. N. Sub’ektnaya organizatsiya kommunikativnogo akta v torzhestvennom Slove (Illarion Kievskiy i Kirill Turovskiy) / I. N. Goncharov // Ritorika v sisteme kommunikativnykh distsiplin : Zapiski Gornogo instituta [Sankt-Peterburgskiy gosudarstvennyy gornyy institut (tekhnicheskiy universitet)]. — S. Pb., 2005. — T. 160, ch. 1. — S. 80–83.

Karasik V. I. Yazykovoy krug : lichnost, kontsepty, diskurs / V. I. Karasik. — M. : Gnozis, 2004. — 390 s.

Kristeva Yu. Bakhtin, slovo, dialog i roman / Yu. Kristeva // Frantsuzskaya semiotika: Ot strukturalizma k poststrukturalizmu / [per. s fr., sost., vstup. st. G. K. Kosikov]. — M. : IG Progress, 2000. — C. 427–457.

Mechkovskaya N. B. Yazyk i religiya: lektsii po filologii i istorii religiy. Mir dukhovnoy literatury / N. B. Mechkovskaya // Metodicheskiy portal [Elektronnyy resurs]. — Rezhim dostupa : www.mirduhlit.ru (1998).

Mikhalskaya A. K. Osnovy ritoriki: Mysl i slovo / A. K. Mikhalskaya. — M. : Prosveshchenie, 1996. — 416 s.

Prokhvatilova O. A. Traditsii rechevoy kultury i sovremennaya dukhovnaya rech / O. A. Prokhvatilova // Ritorika v sisteme kommunikativnykh distsiplin : Zapiski Gornogo instituta. — S. Pb., 2005. — T. 160, ch. 1. — S. 61–62.

Propovedi Patriarkha Kirilla, proiznesennye vo vremya Velikogo posta, 2012 [Elektronnyy resurs]. — Rezhim dostupa: www.patriarhkiril.blogspot.com

Pege-Gro N. Vvedenie v teoriyu intertekstualnosti / Natali Pege-Gro ; [per s fr., red. i vstup. st. G. K. Kosikov]. — M. : Izd-vo LKI, 2008. — 240 s.

Barthes R. Texte (théorie du) // Barthes R. OEOEvres complètes. — Paris : Seuil, 1994. — T. II.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арнольд И. В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность : сб. ст. / И. В. Арнольд ; [науч. ред Г. Е. Бухаркин]. — С. Пб. : Изд-во СПбГУ, 1999. — 444 с.

Гончаров И. Н. Субъектная организация коммуникативного акта в торжественном Слове (Илларион Киевский и Кирилл Туровский) / И. Н. Гончаров // Риторика в системе коммуникативных дисциплин : Записки Горного института [Санкт-Петер- бургский государственный горный институт (технический университет)]. — С. Пб., 2005. — Т. 160, ч. 1. — С. 80–83.

Карасик В. И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. — М. : Гнозис, 2004. — 390 с.

Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман / Ю. Кристева // Французская семиотика: От структурализма к пост- структурализму / [пер. с фр., сост., вступ. ст. Г. К. Косиков]. — М. : ИГ Прогресс, 2000. — C. 427–457.

Мечковская Н. Б. Язык и религия : лекции по филологии и истории религий. Мир духовной литературы / Н. Б. Меч- ковская // Методический портал [Электронный ресурс]. — Режим доступа : www.mirduhlit.ru (1998).

Михальская А. К. Основы риторики: Мысль и слово / А. К. Михальская. — М. : Просвещение, 1996. — 416 с.

Прохватилова О. А. Традиции речевой культуры и современная духовная речь / О. А. Прохватилова // Риторика в системе коммуникативных дисциплин : Записки Горного института. — С. Пб., 2005. — Т. 160, ч. 1. — С. 61–62.

Проповеди Патриарха Кирилла, произнесённые во время Великого поста, 2012 [Электронный ресурс]. — Режим до- ступа: www.patriarhkiril.blogspot.com.

Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности / Натали Пьеге-Гро ; [пер с фр., ред. и вступ. ст. Г. К. Коси- ков]. — М. : Изд-во ЛКИ, 2008. — 240 с.

Barthes R. Texte (théorie du) // Barthes R. OEOEvres complètes. — Paris : Seuil, 1994. — T. II.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)