DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2013.20.50827

ЕМОТИВНІ МОВЛЕННЄВІ ЗАСОБИ ФУТБОЛЬНОГО ТЕЛЕКОМЕНТАРЯ

Олег Миколайович Пачев

Анотація


Статтю присвячено актуальній проблемі мовленнєвого впливу спортивного телевізійного коментаря на вболівальників. Розглянуто засоби вираження емоцій коментаторами. Для аналізу використано записи звукових доріжок понад 20 футбольних коментарів. Аналіз емотивних мовленнєвих засобів у комунікативній поведінці футбольних телерепортерів у непідготовленому мовленні дав можливість виявити ряд інтонаційних, лексичних, фразеологічних, граматичних засобів, які використовуються з метою впливу на свідомість уболівальників. У даній статті представлені деякі з таких засобів. Серед них помітну роль в емоційному впливі на вболівальників відіграють інтонація; порядок слів; вступні і порівняльні конструкції різної структури; усталені сполуки; лексичний і фразовий повтор; тавтологія; парономазия та деякі інші прийоми мовної гри; нечленовані вигукові та модальні речення; односкладні номінативно-оцінні речення; неповні речення; прості та складні речення зі значеннями зіставлення, протиставлення, відшкодування, градації та ін; специфічне лексичне наповнення текстів. У телекоментарі тавтологія може вказувати на непідготовлений характер мовлення або навмисно вживатися як художній засіб, що виражає необхідне значення. В основі порівняльних зворотів як фразеологічних одиниць інтеграційно-порівняльного типу мотивації лежать таксони різноманітних сфер життя й діяльності людини. Специфіка функціонування емотивних мовленнєвих засобів у спортивному телерепортажі полягає в синкретичному характері їх використання в тій чи іншій ситуації.


Ключові слова


засоби мовленнєвого впливу; футбольний телерепортаж; спортивний дискурс; емоційність мовлення; мовна гра; комунікативна поведінка

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Askerova L. D. Kommunikativno-rechevye sredstva organizatsii tipov rechi gazetnogo teksta : avtoref. dis. … kand. filol. nauk : 10.02.01 — russkiy yazyk / L. D. Askerova ; M-vo narodnogo obrazovaniya KazSSR, KazGU im. Al-Farabi. — Alma-Ata, 1992. — 25 s.

Volkotrub G. K. Rechevye sredstva i priemy ekspressii v publitsistike : po materialam feletonov M. Koltsova : dis. … kand. filol. nauk : 10.02.01 — russkiy yazyk / G. K. Volkotrub. — Lipetsk, 1999. — 153 s.

Volf Ye. M. Funktsionalnaya semantika otsenki / Ye. M. Volf. — M. : Komkniga, 2002. — 280 s.

Guttsayt R. L. Emotivnost’ i otsenochnost’ televizionnogo futbol’nogo kommentariya / Roman Leonidovich Guttsayt // Mediaskop : elektronnyy nauch. zhurn. F-ta zhurnalistiki MGU im. M. V. Lomonosova [Data izd.: 12.12.2011; Elektronnyy resurs]. — Rezhim dostupa: http://www.mediascope.ru/node/951

Dzhong R.-Х. Emotivnye vyskazyvaniya v yazyke sovremennykh gazet : dis. … kand. filol. nauk : 10.02.01 — russkiy yazyk / Dzhong Ruey-Хiung. — S. Pb., 1999. — 236 s.

Dubchak I. Ye. Sportivnyy diskurs v mass-mediynom kommunikativnom prostranstve : avtoref. dis. … kand. filol. nauk : 10.02.02 — russkiy yazyk / I. Ye. Dubchak. — Kiev, 2009. — 25 s.

Zilbert B. A. Sportivnyy diskurs: bazovye ponyatiya i kategorii; issledovatelskie zadachi / B. A. Zilbert, A. B. Zilbert // Yazyk, soznanie, kommunikatsiya : sb. st. — M. : MAKS Press, 2001. — Vyp. 17. — S. 45–55.

Kiseleva V. A. Leksiko-frazeologicheskaya eksplikatsiya kontsepta futbol v sportivnom diskurse : dis. … kand. filol. nauk : 10.02.01 — russkiy yazyk / V. A. Kiseleva. — S. Pb., 2009. — 247 s.

Malysheva Ye. G. Russkiy sportivnyy diskurs: teoriya i metodologiya lingvokognitivnogo issledovaniya : monografiya / Ye. G. Malysheva. — Omsk : OmGU, 2011. — 403 s.

Mangutova V. R. Sportivnyy diskurs i ego uchastniki / V. R. Mangutova // Vuz kultury i iskusstv v obrazovatelnoy sisteme regiona : materialy Pyatoy Vserossiyskoy elektronnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. — Samara : SGAKI, 2008. — S. 212–217.

Ovsyannikova M. A. Yazykovaya reprezentatsiya otsenki v internet-forume kak zhanre sportivnogo diskursa: na materiale sovremennogo angliyskogo yazyka : dis. … kand. filol. nauk : 10.02.04 — germanskie yazyki / M. A. Ovsyannikova. — M., 2012. — 182 s.

Pankratova O. A. Lingvosemioticheskaya kharakteristika sportivnogo diskursa : avtoref. dis. … kand. filol. nauk : 10.02.01 — russkiy yazyk / O. A. Pankratova. — Volgograd, 2005. — 25 s.

Skovorodnikov A. P. Ekspressivnye sintaksicheskie konstruktsii sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka : opyt sistemnogo issledovaniya / A. P. Skovorodnikov. — Tomsk : Izd-vo Tomskogo un-ta, 1981. — 254 s.

Stepanov Ye. M. Rosіys’ke movlennya Odesy : monografіya / Ye. M. Stepanov. — Odesa : Astroprynt, 2004. — 496 s.

Khomyakova N. A. Emotivnye frazeologizmy v russkom, frantsuzskom, angliyskom yazykakh : dis. … kand. filol. nauk : 10.02.20 / N. A. Khomyakova. — M., 2008. — 212 s.

Sharafutdinova S. V. Formirovanie sotsialnoy otsenki v diskurse SMI: na materiale sportivnogo diskursa : dis. … kand. filol. nauk : 10.02.19 — teoriya yazyka / S. V. Sharafutdinova. — Izhevsk, 2010. — 176 s.

Shakhovskiy V. I. Kategorizatsiya emotsiy v leksiko-semanticheskoy sisteme yazyka / V. I. Shakhovskiy. — M. : LKI, 2008. — S. 96–104.

Shakhovskiy V. I. Kategorizatsiya emotsiy v leksiko-semanticheskoy sisteme yazyka / V. I. Shakhovskiy. — Voronezh : Izd-vo Voronezhskogo un-ta, 1987. — 190 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аскерова Л. Д. Коммуникативно-речевые средства организации типов речи газетного текста : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 — русский язык / Л. Д. Аскерова ; М-во народного образования КазССР, КазГУ им. Аль-Фараби. — Алма-Ата, 1992. — 25 с.

Волкотруб Г. К. Речевые средства и приёмы экспрессии в публицистике : по материалам фельетонов М. Кольцова : дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 — русский язык / Г. К. Волкотруб. — Липецк, 1999. — 153 с.

Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки / Е. М. Вольф. — М. : Комкнига, 2002. — 280 с.

Гутцайт Р. Л. Эмотивность и оценочность телевизионного футбольного комментария / Роман Леонидович Гутцайт // Медиаскоп : электрон. науч. журн. Ф-та журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова [Дата изд.: 12.12.2011; Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.mediascope.ru/node/951.

Джонг Р.-Х. Эмотивные высказывания в языке современных газет : дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 — русский язык / Джонг Руей- Хсиунг. — С. Пб., 1999. — 236 с.

Дубчак И. Е. Спортивный дискурс в масс-медийном коммуникативном пространстве : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.02 / И. Е. Дубчак. — Киев, 2009. — 25 с.

Зильберт Б. А. Спортивный дискурс: базовые понятия и категории; исследовательские задачи / Б. А. Зильберт, А. Б. Зильберт // Язык, сознание, коммуникация : сб. ст. — М. : МАКС Пресс, 2001. — Вып. 17. — С. 45–55.

Киселёва В. А. Лексико-фразеологическая экспликация концепта футбол в спортивном дискурсе : дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 — русский язык / В. А. Киселёва. — С. Пб., 2009. — 247 с.

Малышева Е. Г. Русский спортивный дискурс: теория и методология лингвокогнитивного исследования : монография / Е. Г. Малышева. — Омск : ОмГУ, 2011. — 403 с.

Мангутова В. Р. Спортивный дискурс и его участники / В. Р. Мангутова // Вуз культуры и искусств в образовательной системе региона : материалы Пятой Всероссийской электронной научно-практической конференции. — Самара : СГАКИ, 2008. — С. 212–217.

Овсянникова М. А. Языковая репрезентация оценки в интернет-форуме как жанре спортивного дискурса: на материале современного английского языка : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 — германские языки / М. А. Овсянникова. — М., 2012. — 182 с.

Панкратова О. А. Лингвосемиотическая характеристика спортивного дискурса : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 — русский язык / О. А. Панкратова. — Волгоград, 2005. — 25 с.

Сковородников А. П. Экспрессивные синтаксические конструкции современного русского литературного языка : опыт системного исследования / А. П. Сковородников. — Томск : Изд-во Томского ун-та, 1981. — 254 с.

Степанов Є. М. Російське мовлення Одеси : монографія / Є. М. Степанов. — Одеса : Астропринт, 2004. — 496 с.

Хомякова Н. А. Эмотивные фразеологизмы в русском, французском, английском языках : дис. … канд. филол. наук : 10.02.20 / Н. А. Хомякова. — М., 2008. — 212 с.

Шарафутдинова C. В. Формирование социальной оценки в дискурсе СМИ: на материале спортивного дискурса : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 — теория языка / С. В. Шарафутдинова. — Ижевск, 2010. — 176 с.

Шаховский В. И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка / В. И. Шаховский. — М. : ЛКИ, 2008. — С. 96–104.

Шаховский В. И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка / В. И. Шаховский. — Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1987. — 190 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)