№ 27 (2017)

Зміст

Питання загальної та комунікативної лінгвістики

МОВА ЯК ЗАСІБ ДУХОВНОЇ ЗУМОВЛЕНОСТІ ТА ОКРЕМІШНОСТІ НАЦІЇ PDF
Галина Георгіївна СТОЙКОВА 5-9
ПАРАВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ ОЦІНКИ В АНГЛОМОВНОМУ КІНОДИСКУРСІ PDF (Русский)
Наталя Олександрівна БІГУНОВА 9-13
ЛІНГВОСЕМІОТИЧНІ МАРКЕРИ ДІАЛОГІВ КІНОФІЛЬМУ ОКСАНИ БАЙРАК «АВРОРА» PDF (Русский)
Вікторія Валеріївна ЖЕЛЯЗКОВА 14-19
СЕМАНТИЧНА ГЕТЕРОГЕННІСТЬ ТЕКСТУ ТА ЇЇ КОДОВІ АКТУАЛІЗАТОРИ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ Т. ПРОХАСЬКА «ДОВКОЛА ОЗЕРА») PDF
Світлана Олександрівна КАЛЕНЮК 19-24
ПЕРФОРМАТИВНА ПАРАДИГМА ВИСЛОВЛЮВАНЬ ВДЯЧНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ДИСКУРСУ) PDF (Русский)
Інна Олександрівна КІВЕНКО 24-30
СУДОВА ПРОМОВА: ЕКСПЛІКАЦІЙНИЙ НАРАТИВ ЧИ ПРИХОВАНИЙ ДІАЛОГ? PDF
Вікторія Ігорівна КУКОВСЬКА 30-34
«ВИ МЕНЕ НЕВІРНО ЗРОЗУМІЛИ»: ІМПЛІКАЦІЯ ТА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ ЯК ОПЕРАЦІЇ З ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ У ПРОЦЕСІ КОМУНІКАЦІЇ PDF (Русский)
Ірина Борисівна МОРОЗОВА 35-39
КАНОН І ФАНФІКШН КРІЗЬ ПРИЗМУ КОГНІТИВНО-СИНТАКСИЧНОГО ПІДХОДУ PDF (Русский)
Олена Олександрівна ПОЖАРИЦЬКА 39-44
МОВЛЕННЄВІ ТА КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІРТУАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДЕТЕКТИВНОМУ РОМАНІ PDF
Ольга Олександрівна СТЕПАНЕНКО 45-50

Питання лінгвоконцептології та мовної картини світу

ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ КОНЦЕПТІВ NORTH, SOUTH, EAST, WEST У ТВОРАХ ДЖОНА ЧІВЕРА PDF (Русский)
Катерина Вікторівна КРАСНИЦЬКА 51-56
АМЕРИКАНСЬКІ СТЕРЕОТИПИ ЖІНОК З ТОЧКИ ЗОРУ СЕМІОТИКИ КУЛЬТУРИ Ю. М. ЛОТМАНА PDF (English)
Світлана Анатоліївна ЛЮБИМОВА 56-60
КОНЦЕПТ CHARM В АНГЛОМОВНОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ PDF (Русский)
Юлія Олегівна ТОМЧАКОВСЬКА 60-65
ДИСКУРС ВИВЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ СТАНОВОСТІ: ІНТЕГРАТИВНИЙПІДХІД. ВІХИ РОЗВИТКУ ПИТАННЯ PDF
Ганна Миколаївна ТРУБА 65-69
БІНАРНЕ СПРИЙНЯТТЯ СВІТУ ТА ЗАРОДЖЕННЯ ПЕРШИХ ЛІЧИЛЬНИХ ОДИНИЦЬ У ГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ PDF (Русский)
Галина Юріївна ЯРМОЛОВИЧ 70-74

Питання лексикології та грагматики

МІЖМОВНІ Й ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ВІДПОВІДНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ РОСІЙСЬКОЇ ТА БОЛГАРСЬКОЇ МОВ) PDF (Русский)
Гочо Нєдєв ГОЧЕВ 75-83
ШЛЯХИ ЗАПОЗИЧЕННЯ ЗООНІМІВ-ЕКЗОТИЗМІВ ДО РОСІЙСЬКОЇ МОВИ PDF (Русский)
Валентина Іванівна НЕВОЙТ 84-87
ВЛАСНЕ ІМ’Я ЗАГОЛОВНОГО ПЕРСОНАЖА ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ХРОНОТОПУ PDF
Олександра Федорівна НЕМИРОВСЬКА 87-92
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОСМОПОЕТОНІМІВ У ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ PDF
Олеся Дмитрівна ПОЛЯНІЧКО 92-96
СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ФАКТОРИ ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ ІЗ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДО РОСІЙСЬКОЇ В ПЕРІОД ДО ХХ СТОЛІТТЯ PDF (Русский)
Євгеній Миколайович СТЕПАНОВ, Цзин ЛЮ 96-104
ОРФОГРАФІЧНІ ВАРІАНТИ ВЕРНАКУЛЯРНИХ БІНОМЕНІВ ІХТІОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ PDF (Русский)
Тетяна Федорівна ШУМАРІНА, Ірина Володимирівна МУРАДЯН 105-109
ЩЕ РАЗ ПРО ПРОДУКТИВНІСТЬ ЧЕСЬКИХ ДІЄСЛІВНИХ ІМЕННИКІВ НА -NÍ / -TÍ PDF (Русский)
Андрій Олександрович СКОПЛЄВ 109-115
СУБ’ЄКТИВНО-ОЦІННІ ЗВЕРТАННЯ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ PDF (Русский)
Олена Володимирівна СИРОТА 116-123

Питання історії, діалектології та методики викладання мови

НОМІНАЦІЯ ГРАМАТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ РОДУ В ГРАМАТИКАХ І СЛОВНИКАХ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ XVI–I пол. XX ст. PDF
Віталія Валентинівна ГУБИЧ 124-129
ТИПИ І ФУНКЦІЇ ІЗАФЕТНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ТЕКСТАХ КАДІАСКЕРСЬКИХ ДЕФТЕРІВ КРИМСЬКОГО ХАНСТВА XVII–XVIII СТ. PDF (Русский)
Олег Діляверович РУСТЕМОВ 129-135
ФРАЗЕОЛОГІЧНА КАРТИНА СВІТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛІНГВОКУЛЬТУРНИХ КОДІВ (на матеріалі російських говірок Одещини) PDF (Русский)
Наталія Георгіївна АРЕФЬЄВА 135-140
БОТАНІЧНА ЛЕКСИКА В БОЛГАРСЬКИХ ГОВІРКАХ УКРАЇНСЬКОГО ПОДУНАВ’Я PDF
Наталя Миколаївна ГОНЧАР 140-145
МОЖЛИВОСТІ ПІСЕННОГО ТЕКСТУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ В КИТАЇ PDF (Русский)
Юань ІНЬ 145-150
КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МОВНИХ ЗНАНЬ ІНОЗЕМЦІВ НА ЗАНЯТТЯХ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ PDF (Русский)
Олена Володимирівна КНИШ 151-155
«КОНАРМІЯ» ІСААКА БАБЕЛЯ В РАМКАХ ФОРМАТУ «ВЕЛОНІЧ» PDF (Русский)
Сергій Олександрович НІКІТІН, Марина Юріївна АВДОНІНА, Наталія Іванівна ЖАБО, Марія Олександрівна НІКІТІНА 156-163