DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2017.27.107886

СЕМАНТИЧНА ГЕТЕРОГЕННІСТЬ ТЕКСТУ ТА ЇЇ КОДОВІ АКТУАЛІЗАТОРИ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ Т. ПРОХАСЬКА «ДОВКОЛА ОЗЕРА»)

Світлана Олександрівна КАЛЕНЮК

Анотація


Мета пропонованої наукової розвідки — з’ясувати сутність семантичної гетерогенності тексту, а також установити характер залежності між семантичною неоднорідністю тексту й кодами, що в ньому функціонують. Відповідно до цього об’єктом дослідження обрано семіотичні коди як маркери семантичної гетерогенності тексту повісті Т. Прохаська «Довкола озера», а предметом — засоби їхньої номінації. Окреслена мета та складність предмета наукової уваги зумовили необхідність у застосуванні як загальнонаукових (описового, аналітичного, узагальнення, кількісного), так і спеціальних (контекстуально-інтерпретаційного) методів. Результати роботи отримано на основі змістових експлікацій і кількісних показників. Установлено актуальні коди, що забезпечують семантичну неоднорідність тексту повісті Т. Прохаська «Довкола озера», визначено особливості номінації герменевтичних і символічних кодів із урахуванням усталених і специфічних смислів, виражених ними, здійснено лексико-семантичну характеристику узуальних та оказіональних номінацій цих кодів.


Ключові слова


семантична гетерогенність; текст; семіотичний код; узуальна номінація; оказіональна номінація

Повний текст:

PDF

Посилання


Azarova, L., Lepko, G. (2010), «Determining the type of a nomination in modern linguistics», Native Land : Almanac of Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University [«Vyznachennia typiv nominacij v suchasnomu movoznavstvi», Ridnyj kraj : Al’manakh Poltavs’kogo nacional’nogo pedagogichnogo universytetu im. V. G. Korolenka],

Poltava, vol. 22, part 1, pp. 86–90.

Bart, R. (2009), S / Z, Academic Project, Moscow, 373 p.

Great Dictionary of the Modern Ukrainian Language (2003) [Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoji ukrajins’koji movy], Perun, Irpen–Kyiv, 1427 p.

Gallo, Ya. (2013), «To the problems of semantic text heterogeneity», Opera Slavica. Slavisticke Rozhledy [«K problematike semanticheskoj geterogennosti teksta», Opera Slavica. Slavisticke Rozhledy], Brno, vol. XXIII (2), pp. 1–6.

Grebeniuk, T. (2015), «Characteristics eventfulness of phenomenological prose (based on the works by T. Prokhasko) », Scientifi c Notes of Berdyansk State Pedagogical University [«Harakterni rysy podievosti fenomenologichnoji prozy (na materiali tvoriv T. Prokhaska)», Naukovi zapysky Berdyans’kogo derzhavnogo pedagogichnogo universitetu], Berdyans’k, vol. 5, pp. 221–228.

Prokhasko, T. (2003), «Around the Lake», The Lexicon of secret knowledge [«Dovkola ozera», Лексикон таємних знань], Calvarija, Lviv, pp. 29–40.

Stadnij, A. «Usual and occasional connotative meaning of verbs in the language of contemporary media», Linguistic Bulletin : Collected Works [«Okazionalni j uzualni konotatyvni znachennia diesliv u movi suchasnykh ZMI», Movoznavchyj visnyk : zbirnyk naukovykh prac’], Cherkassy B. Khmelnitsky National University, Cherkassy, vol. 18, pp. 30–34.

Theory of Text : Textbook, (2010) [Teorija teksta : ucheb. posobie], Flinta, Nauka, Moscow, 132 p.

Khlebnikova, O. «Semiotic codes in a philosophical text» [«Semioticheskie kody v fi losofskom tekste»], available at : http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-11.pdf [Accessed 13 Jan. 2017].

Cherednіchenko, A. «Repeat as means of text cohesive» [«Povtory yak zasib koheziyi tekstu»], available at : http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/91 [Accessed 14 Jan. 2017].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Азарова Л. Визначення типів номінації в сучасному мовознавстві / Л. Азарова, Г. Лепко // Рідний край : альманах Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. — 2010. — № 22 (1). — Полтава, 2010. — С. 86–90.

Барт Р. S / Z / Пер. с фр. Г. К. Косикова и В. П. Мурат ; под ред. Г. К. Косикова. — 3-е изд. / Р. Барт. — М. : Академ. Проект, 2009. — 373 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови : 170 000 слів / уклад., гол. ред. В. Т. Бусел. — К. ; Ірпінь : Перун, 2003. — 1427 с.

Галло Я. К проблематике семантической гетерогенности текста / Я. Галло // Opera Slavica. Slavisticke Rozhledy. — Brno, 2013. — Fasc. XXIII (2). — С. 1–6.

Гребенюк Т. В. Характерні риси подієвості феноменологічної прози (на матеріалі творів Т. Прохаська) / Т. В. Гребенюк // Наук. записки Бердянського держ. пед. університету. — 2015. — Вип. 5. — С. 221–228.

Прохасько Т. Довкола озера / Прохасько Т. // Лексикон таємних знань. — Львів : Кальварія, 2003. — С. 29–40.

Стадній А. С. Оказіональні й узуальні конотативні значення дієслів у мові сучасних ЗМІ / А. С. Стадній // Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. / МОН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; відп. ред. Г. І. Мартинова. — Черкаси, 2014. — Вип. 18. — С. 30–34.

Теория текста : учеб. пособие / Ю. Н. Земская, И. Ю. Качесова, Л. М. Комиссарова, А. А. Чувакин и др. — М. : Флинта, Наука, 2010. — 132 с.

Хлебникова О. В. Семиотические коды в философском тексте [Электронный ресурс] / О. В. Хлебникова // Вестник Омского государственного педагогического университета. — 2006. — Режим доступа : http://www.omsk. edu/article/vestnik-omgpu-11.pdf ; Название с экрана.

Чередніченко А. Повтори як засіб когезії тексту [Електронний ресурс] / А. Чередніченко // Режим доступу : http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/91 ; Назва з екрану.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)