DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2017.27.107910

КАНОН І ФАНФІКШН КРІЗЬ ПРИЗМУ КОГНІТИВНО-СИНТАКСИЧНОГО ПІДХОДУ

Олена Олександрівна ПОЖАРИЦЬКА

Анотація


Наступне дослідження присвячене проблемі фанфікшн як жанру дігітальної літератури і його основних характеристик. Мета роботи — виокремити схожості і відмінності в лінгвальній репрезентації мовленнєвих портретів головних героїв у фанфіках і канонічних текстах. Додатковим завданням дослідження є визначення ступеню свободи фікрайтера в описі таких персонажів. Залучаючи сучасні методи когнітивної лінгвістики, нарратології і аналізу тексту і спираючись на традиційні синтаксичні теорії, автор стверджує, що, окрім інтерактивності, гіпермедійності, мультимодальності, процесуальності та зв′язанності з іншими текстами того ж типу, дигітальній літературі притаманні такі характеристики як людичність та імітативність. Результати дослідницької роботи надають можливість зробити
висновок про те, що всі ці характеристики властиві фанфікшн, де вони знаходять відображення на рівні інтегральної співпраці авторського читача та в сюжеті і мові твору. Найдемократичніший жанр літератури, фанфікшн є обмеженим канонічним текстом в термінах як художніх образів, так і мовленнєвих портретів персонажів, на найглибшому рівні синтаксису включно.


Ключові слова


дигітальна література; фанфікшн; людичність; імітативність; мовленнєвий портрет; синтаксис

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Adorno, V. (2001), Esthetic theory [Esteticheskaja teorija], Respublika, Moscow, 527 p.

Barthes, R. (1994), «The Death of the Author», Selected papers: Semiotics. Poetics [«Smert’ avtora», Izbrannye raboty: Semiotika. Pojetika], Moscow, pp. 384–391.

Morozova, І. B. (2009), Paradigmatic analysis of the elementary communicative units structure and semantics: monography [Paradygmatychnyj analіz struktury і semantyky elementarnykh komunіkatyvnykh odynyc’ u svіtlі geshtal’t-teorії v suchasnіj anglіjs’kіj movі : monohrafіja], Drukars’kyj dіm, Odessa, 384 p.

Pozharytska, O. (2017), «Digital literature : conceptual essence and main peculiarities», Collection of Scholarly Papers of the Lesia Ukrainka National University of the East of Europe, Series : Philology [«Digital’naja literature : konceptual’naja sushhnost’ i osnovnye osobennosti», Naukovyj visnyk Skhidnojevropejs’koho nacional’noho universytetu imeni Lesi Ukrainky, Serija : Filolohichni nauky], Luck, vol. 3 (352), pp. 152–158.

Huizenga, J. (1997) Homo Ludens ; Articles on the History of Culture; Translated by D. V. Silvestrov; Comment. by D. E. Kharitonovich [Homo Ludens ; Stat’i po istorii kul’tury / Per., sost. i vstup. st. D. V. Sil’vestrov; Komment. D. Je. Haritonovich], Progress–Tradition, Мoscow, 416 p.

Chernov, R. P. (1999), «Propedaeutics of the Criminals’ Ludology Theory», Rubicon : Collection of works [«Propedevtika ljudologicheskoj teorii prestupnosti», Rubikon : sbornik rabot], ed. A. L. Boyko, Rostov State University, Rostov on Don, vol. 4, pp. 24–28.

Shmidt, E. (2005), «Literal Immovability. Digital Poetics in RuLiNet», Russian Literature [«Bukval’naja (ne) dvizhimost’. Digital’naja poezija v RuLiNete», Russian Literature], vol. LVII, pp. 423–440, available at : http://www.netslova.ru/schmidt/digital.html

Shherbakova, A. (2016), «Fanfi cs : history, terminology, problems», The world of science fi ction [«Fanfi ki : istorija, terminologija i problem», Mir Fantastiki], Moscow, vol. 149, pp. 3–9.

Aarseth, Espen J. (1997), Cybertext : Perspectives on Ergodic Literature, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 216 p.

Block, F. (1997), «Auf hoher See in der Turing-Galaxie. Visuelle Poesie und Hypermedia», Heinz Ludwig Arnold [Hrsg]: Text und Kritik. Visuelle Poesie, Sonderband, Nr. 9, available at : https://www.netzliteratur.net/block/ block_turing.html

Cramer, Florian (2003), Warum es zuwenig interessante Netzdichtung gibt, available at : http://www.netzliteratur.net/cramer/karlsruher_thesen.html

Fleckenstein, Kristie S. (2009), Vision, rhetoric, and social action in the composition classroom, Southern Illinois University Press, Carbondale, 216 p.

Manovich, Lev (2001), The Language of New Media, MIT, 354 p.

Pugh, Sh. (2015), The Democratic Genre: Fan Fiction in a Literary Context, Seren, Bridgend, 283 p.

Simanowski, R. (2003) «Concrete poetry in analog and digital media», Dichtung-digital, February, 2003, available at : http://www.dichtung-digital.org/2003/parisconnection/concretepoetry.htm

Wershler, D. (2013), «Conceptual Writing and Fanfi ction», Why Fanfi ction is Taking Over the World? BenBella Books, Inc, Dallas, TX, pp. 333–341.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Адорно В. Т. Эстетическая теория / В. Теодор Адорно. — М. : Республика, 2001. — 527 с.

Барт Р. Смерть автора / Р. Барт // Избранные работы : Семиотика. Поэтика. — М., 1994. — С. 384–391.

Морозова І. Б. Парадигматичний аналіз структури і семантики елементарних комунікативних одиниць у світлі гештальт-теорії в сучасній англійській мові : [монографія] / І. Б. Морозова. — Одеса : Друкарський дім, 2009. — 384 с.

Пожарицкая Е. А. Дигитальная литература : концептуальная сущность и основные особенности / Е. А. Пожарицкая // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. — Луцьк, 2017. — № 3 (352). — С. 152–158.

Хейзинга Й. Homo Ludens; Статьи по истории культуры / Пер., сост. и вступ. ст. Д. В. Сильвестрова; Коммент. Д. Э. Харитоновича. — М. : Прогресс — Традиция, 1997. — 416 с.

Чернов Р. П. Пропедевтика людологической теории преступности / P. П. Чернов // Рубикон : сб. науч. работ учёных / [отв. ред. А. Л. Бойко]. — Ростов н/Д. : РГУ, 1999. — Вып. 4. — C. 24–28.

Шмидт Э. Буквальная (не)движимость. Дигитальная поэзия в РуЛиНете / Э. Шмидт // Russian Literature. — LVII. — 2005. — S. 423–440 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.netslova.ru/schmidt/digital.html

Щербакова А. Фанфики : история, терминология и проблемы. / А. Щербакова // Мир Фантастики. — 2016. — Вып. 149. — С. 3–9.

Aarseth Espen J. Cybertext : Perspectives on Ergodic Literature / Espen J. Aarseth. — Baltimore, Maryland : The Johns Hopkins University Press, 1997. — 216 p.

Block F. Auf hoher See in der Turing-Galaxie. Visuelle Poesie und Hypermedia / Friedrich Block // Heinz Ludwig Arnold [Hrsg] : Text und Kritik. Visuelle Poesie. — Sonderband. — 1997. — Nr. 9. [Elektronische Quelle]. — Regime des Eingangs: https://www.netzliteratur.net/block/block_turing.html

Cramer Florian Warum es zuwenig interessante Netzdichtung gibt / Florian Cramer [Elektronische Ressource]. — Regime des Eingangs: http://www.netzliteratur.net/cramer/karlsruher_thesen.html

Fleckenstein Kristie S. Vision, rhetoric, and social action in the composition classroom / Kristie S. Fleckenstein — Carbondale : Southern Illinois University Press, 2009. — 216 p.

Manovich Lev. The Language of New Media / Lev Manovich. — MIT, 2001. — 354 p.

Pugh Sh. The Democratic Genre : Fan Fiction in a Literary Context / Sh. Pugh. — Bridgend : Seren, 2015. — 283 p.

Simanowski R. Concrete poetry in analog and digital media / Roberto Simanowski // Dichtung-digital. — February, 2003. — [Electronic resource]/ — Access mode: http://www.dichtung-digital.org/2003/parisconnection/concretepoetry. htm

Wershler D. Conceptual Writing and Fanfi ction / Wershler D. // Why Fanfi ction is Taking Over the World? — Dallas, TX : BenBella Books, Inc, 2013. — P. 333–341.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)