DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2017.27.107906

«ВИ МЕНЕ НЕВІРНО ЗРОЗУМІЛИ»: ІМПЛІКАЦІЯ ТА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ ЯК ОПЕРАЦІЇ З ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ У ПРОЦЕСІ КОМУНІКАЦІЇ

Ірина Борисівна МОРОЗОВА

Анотація


Основою будь-якої мовленнєвої інтеракції є не тільки генерація висловлювань, але й адекватне сприймання слухачем того, що каже мовець. Ступінь ефективності мовленнєвої комунікації у значному ступеню визначається тим, наскільки еквівалентно адресат інтерпретує повідомлення адресата у процесі діалогізування. Наступна робота сфокусована на проблемі адекватного сприймання повідомлення, що передається співрозмовцем. Актуальність проведеної розвідки випливає з відсутності єдиної теоретичної концепції щодо декодування змісту висловлювання, а також з практичної потреби підвищення ефективності мовленнєвого спілкування. Об’єкт дослідження –англомовний художній діалог, а предмет — вербальні та невербальні засоби, що мають непрямий вплив на зміст повідомлення. Мета роботи — з’ясування конкретних мовних та позамовних чинників, що детермінують особистісне сприймання повідомлення. У ході роботи застосовано такі методи як лінгвістичне спостереження і опис, контекстуальний та комунікативний підходи, квантитативно-квалітативний аналіз. Оскільки в багатьох випадках значна частина інтендованого повідомлення залишається не виказаною і потребує від слухача ментального відновлення, ми вважали необхідним проаналізувати у роботі логічну операцію імплікації. Зроблено висновок, що фонові знання як позамовна інтерференція грають домінуючу роль у виведенні імплікатур і декодуванні змісту висловлювання на рівні особистої інтерпретації повідомлення.


Ключові слова


інтерференція; імплікація; мовленнєва комунікація; фонові знання; імплікатури

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Gasparov, B. M. (1996), Language, memory, image. Linguistics of language existence [Jazyk, pamjat’, obraz. Lingvistika jazykovogo sushhestvovanija], Novoe literaturnoe obozrenie, Moscow, 352 p.

Kubrjakova, E. S. (2015), Nominative aspect of speech activity [Nominativnyj aspekt rechevoj dejatel’nosti], URSS, Moscow, 160 p.

Lurija, A. A. (1975), Speech and thought [Rech’ i myshlenie], Moscow State University, Moscow, 120 p.

Bennett, D. (2004), Logic Made Easy, Penguin Books Ltd., Ldn, Ldn, 256 p.

Brandon, A. (2012), Logic and Consciousness, Ledger, Ldn, 239 p.

McFarlan, B. (2004), Drop the pink elephant : 15 Ways to Say What You Mean... and Mean What You Say, Capstone, Ldn, 198 p.

Grice, H. P. (1975), «Logic and conversation», Syntax and semantics, ed. by P. Cole and J. L. Morgan, Academic Press, NY, Vol. 3, pp. 41–58.

Harley, T. A. (1995), The psychology of language : From data to theory, Psychology Press, 624 p.

Havers, W. (1931), Handbuch der erklarenden Syntax, Winter, Heidelberg, 180 p.

Peirce, Charles S. (1983), Studies in Logic, Harvard University Press, Harvard, 348 p.

Large Psychology Dictionary (2009) [Bol’shoj psihologicheskij slovar’], ed. by B. G. Meshherjakova, V. P. Zinchenko, AST Moskva, Moscow, 816 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гаспаров Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования / Б. М. Гаспаров. — М. : Новое литературное обозрение,1996. — 352 с.

Кубрякова Е. С. Номинативный аспект речевой деятельности / Е. С. Кубрякова. — М. : УРСС, 2015. — 160 с.

Лурия А. А. Речь и мышление / А. А. Лурия. — М. : МГУ, 1975. — 120 с.

Bennett D. Logic Made Easy / D. Bennett. — London : Penguin Books Ltd., Ldn, 2004. — 256 p.

Brandon A. Logic and Consciousness / A. Brandon. — London : Ledger, 2012. — 239 p.

McFarlan B. Drop the pink elephant : 15 Ways to Say What You Mean... and Mean What You Say / B. McFarlan. — London : Capstone, 2004. — 198 p.

Grice H. P. Logic and conversation / H. P. Grice // Syntax and semantics / [ed. by P. Cole and J. L. Morgan]. — New York : Academic Press, 1975. — Vol. 3. — P. 41–58.

Harley T. A. The psychology of language : From data to theory / T. A. Harley. — Psychology Press, 1995. — 624 p.

Havers W. Handbuch der erklarenden Syntax / W. Havers. — Heidelberg : Winter, 1931. — 180 p.

Peirce Charles S. Studies in Logic / Charles S. Peirce. — Harvard : Harvard University Press, 1983. — 348 p.

Большой психологический словарь / [под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко]. — М. : АСТ Москва, 2009. — 816 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)