DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2017.27.107904

ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ КОНЦЕПТІВ NORTH, SOUTH, EAST, WEST У ТВОРАХ ДЖОНА ЧІВЕРА

Катерина Вікторівна КРАСНИЦЬКА

Анотація


Метою цієї статті є аналіз вербалізованих концептів EAST, WEST, SOUTH, NORTH в індивідуальній картині світу сучасного американського письменника Джона Чівера. Об’єктом дослідження виступають індивідуальні образні й аксіологічні асоціації, а також унікальні семантичні компоненти концептів EAST, WEST, SOUTH, NORTH, притаманні концептуальній картині світу письменника Джона Чівера, і такі, що знайшли відображення в його творах. Предметом дослідження були обрані лексеми, що вербалізують концепти EAST, WEST, SOUTH, NORTH, а також контексти, в яких вони функціонують. Матеріалом досідження слугує збірка оповідань The Stories of John Cheever, з яких способом суцільної вибірки було відібрано корпус текстових фрагментів (138 одиниць) дискурсивної узуалізації всіх чотирьох концептів-складників макроконцепту CARDINAL POINTS OF THE GLOBE. Актуальність дослідження зумовлена антропоцентричною спрямованістю сучасної наукової парадигми, тобто дослідженню мовних феноменів у тріаді «мова-культура-пізнання». Результатом проведеного дослідження було виявлення особливостей сприйняття
сторін світу в загально-американській картині світу і трансформації цих уявлень в індивідуальній концептосистемі письменника Джона Чівера.


Ключові слова


концепт; картина світу; концептосистема; дискурс; сторони світу; Джон Чівер

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Maslova, V. A. (2004), Cognitive linguistics [Kognitivnaja lingvistika : ucheb. posobie], Tetrasistems, Minsk, 256 p.

Slyshkin, G. G. (2000), Linguistic and cultural concepts of precedent texts [Lingvokulturnyie kontsepty precedentnykh tekstov], Academia, Moscow, 141 p.

Stepanov, Ye. N. (2012), «City in the context of linguistic research paradigms», Mova [«Gorod v kontekste nauchnoj lingvisticheskoj paradigmy», Mova], Odessa I. I. Mechnikov National University, Astroprint, Odessa, vol. 17, pp. 14–23.

Cheever, J. (1980), The Stories of John Cheever, Ballantine Books, New York, 819 p.

Basically, Decent (2009), «A big biography of John Cheever», The New Yorker, available at : http://www.newyorker. com/arts/critics/books/2009/03/09/books_updike.

Jordan, T. G., Rowntree, L. (1979), The human mosaic : A thematic introduction to cultural geography, 2nd ed., Harper & Row, New York, 482 p.

Wehmeier, S., Ashby, M., eds. (2000), Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford University Press, Oxford, 1540 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Маслова В. А. Когнитивная лингвистика : учеб. пособие / В. А. Маслова. — Минск : Тетрасистемс, 2004. — 256 с.

Слышкин Г. Г. Лингвокультурные концепты прецедентных текстов / Г. Г. Слышкин. — М. : Academia, 2000. — 141 c.

Степанов Е. Н. Город в контексте научной лингвистической парадигмы / Е. Н. Степанов // Мова / [ОНУ им. И. И. Мечникова]. — Одеса : Астропринт, 2012. — № 17. — C. 14–23.

Cheever J. The Stories of John Cheever / John Cheever. — New York : Ballantine Books, 1980. — 819 c.

Basically Decent. A big biography of John Cheever // The New Yorker. [Электронный ресурс]. — Режим доступа :
http://www.newyorker.com/arts/critics/books/2009/03/09/books_updike.

Jordan T. G. The human mosaic : A thematic introduction to cultural geography. — 2nd ed. / T. G. Jordan, L. Rowntree. — New York : Harper & Row, 1979. — 482 p.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary / [eds. S. Wehmeier, M. Ashby). — Oxford : Oxford University Press, 2000. — 1540 p.





Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)