DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2017.27.107951

ОРФОГРАФІЧНІ ВАРІАНТИ ВЕРНАКУЛЯРНИХ БІНОМЕНІВ ІХТІОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ

Тетяна Федорівна ШУМАРІНА, Ірина Володимирівна МУРАДЯН

Анотація


У статті йдеться про правопис складних наукових термінів, про специфіку дефісного напису іхтіологічних термінів. Мета цієї наукової розвідки — розкрити роль, місце, переваги дефісу в системі термінотворення. Роботу присвячено актуальним проблемам сучасної орфографії та іхтіологічної ономасіології. Об’єктом вивчення є орфографія іхтіологічної номенклатури. Предмет дослідження — правопис номенклатурних біноменів риб України в українській та російській мовах. У роботі використано описовий і порівняльний методи. У результаті дослідження виявлено актуальні орфографічні проблеми української та російської іхтіологічної ономасіології. Висновки. Для уніфікації термінологічної іхтіологічної системи видається раціональним об’єднання біноменів в одну форму репрезентації — у вигляді складного слова з дефісним написанням. Практична цінність результатів дослідження полягає у можливості використання їх у практичній і теоретичній систематиці іхтіофауни України.


Ключові слова


дефіс; термін; правила; дефісне написання; складне слово; наукова термінологія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bashenkova, G. E., Ivanova, О. Е.(2012), Rules of the Russian orthography with commentaries : tutorial [Pravila russkoj orfografi i s kommentariyami : uchebnoe posobie], TOGAU DPO, Tambov, 187 p.

Bukchina, B. Z., Kalakutskaja, L. P. (1974), Complex words [Slozhnye slova], Nauka, Moscow, 152 p.

Bukchina, B. Z., Kalakutskaja, L. P. (1987), Together or separately : experience of the dictionary-directory [Slitno ili razdel’no : opyt slovaria-spravochnika], Russkij jazyk, Moscow, 874 p.

Garifullina, G. V. (2009), «The hyphen in the terminology system (by the example of physico-mathematical terms)», Bulletin of the Peoples’ Friendship University of Russia [«Defi s v sisteme terminoobrazovaniya (na primere fi ziko-matematicheskikh terminov», Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov)], Moscow, vol. 3, pp. 64–69.

Kaydalova, A. S., Kalinina, S. T. (1973), Modern Russian spelling [Sovremennaja russkaja orfografi ja], Vysshaja shkola, Moscow, 287 p.

Kucokon’, Yu., Kvach, Yu. (2012), «Ukrainian names of lampreys and fi shes of the Ukrainian fauna for the scientific use», Studia Biologica [Ukraїns’kі nazvy mіnog і ryb fauny Ukraїny dlia naukovogo vzhytku, Bіologіchnі studії], Lviv, vol. 6, No. 2, pp. 199–220.

Reformatskij, A. A.(1964), «Hyphen and its use», On the modern Russian spelling [«Defi s i ego upotreblenie», O sovremennoj russkoj orfografi i], Nauka, Moscow, pp. 146–150.

Rosenthal, D. E.(2002), Directory on Russian language. Punctuation [Spravochnik po russkomu yazyku. Punktuacija], ONIKS 21 vek, Moscow, 2002, 263 p.

Ter-Kazaryan, S. Ch., Gorban’, V. V., Stepanov, Ie. N. (2007), «Specifi c attributive components of binominal nominations of pathogenic bacteria in Russian», Mova (Language) [«Vidovye atributivnye komponenty binominal’noj nomenklatury patogennykh bakterij v russkom jazyke», Mova], Odessa I. I. Mechnikov National University, Astroprint, Odessa, vol. 12, pp. 209–215.

Ukrainian spelling, (2007), [Ukraїns’kyj pravopys], Naukova Dumka, Kyiv, 286 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бешенкова Г. Е. Правила русской орфографии с комментариями : учеб. пособие / Г. Е. Бешенкова, О. Е. Иванова. — Тамбов : ТОГОАУ ДПО, 2012. — 187 с.

Букчина Б. З. Сложные слова / Б. З. Букчина, Л. П. Калакуцкая. — М. : Наука, 1974. — 152 с.

Букчина Б. З. Слитно или раздельно : опыт словаря-справочника / Б. З. Букчина, Л. П. Калакуцкая. — М. : Русский язык, 1987. — 874 с.

Гарифуллина Р. В. Дефис в системе терминообразования (на примере физико-математических терминов) / Р. В. Гарифуллина // Вестник Российского университета дружбы народов. — М., 2009. — № 3. — С. 64–69.

Кайдалова А. И. Современная русская орфография / А. И. Кайдалова, И. К. Калинина. — М. : Высшая школа, 1973. — 287 с.

Куцоконь Ю. Українські назви міног і риб фауни України для наукового вжитку / Ю. Куцоконь, Ю. Квач // Біологічні студії. — Львів, 2012. — Т. 6. — № 2. — С. 199–220.

Реформатский А. А. Дефис и его употребление // О современной русской орфографии / А. А. Реформатский. — М. : Наука, 1964. — С. 146–150.

Розенталь Д. Э. Справочник по русскому языку. Пунктуация. — М. : ОНИКС 21 век, 2002. — 263 с.

Тер-Казарьян С. Ш. Видовые атрибутивные компоненты биноминальной номенклатуры патогенных бактерий в русском языке / С. Ш. Тер-Казарьян, В. В. Горбань, Е. Н. Степанов // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства. — Одеса : Астропринт, 2007. — № 12. — С. 209–215.

Український правопис / ред. Є. І. Мазніченко, Н. М. Максименко, К. С. Чайка. — К. : Наукова думка, 2007. — 286 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)