№ 28 (2017)

Зміст

Питання загальної та комунікативної лінгвістики

Конфліктогенний потенціал газетних заголовків PDF
О. С. Алєксєєва 5-9
Потенціал коммунікативних збоїв при трактуванні емоджі в контексті міжкультурного спілкування Без заголовку (Русский)
Т. В. Весна, Ю. В. Савицька 9-13
Комунікативно-синтаксичні особливості дитячого мовлення в жанрі інтерв’ю PDF
І. Б. Морозова, Т.-Є. В. Цапенко 14-21
Інтонаційні засоби вираження нерозуміння співрозмовника в англомовному кінематографічному дискурсі PDF (Русский)
Г. О. Олійник 21-26
Прийоми синтаксичної гри в рекламному дискурсі України PDF (Русский)
Н. С. Собченко 26-30
Сценарна специфіка регіональної фразеології PDF (Русский)
Є. М. Степанов 30-36
Інтегративний підхід у вивченні категорій становості й аспектуальності: лінгвістичний і філософський аспект. Соціолінгвістичний експеримент PDF
Г. М. Труба 37-40
Інвективний простір у романі І. Франка «Перехресні стежки» PDF
С. В. Форманова 41-45

Питання лінгвоконцептології та мовної картини світу

Мовна репрезентація теми кохання в оповіданнях І. О. Буніна PDF (Русский)
З. М. Бакалова, О. О. Краснова 46-53
Ad fontеs: формування естетичної платформи у творчості М. Зерова і М. Рильського PDF
І. І. Вакулик, О. Ю. Балалаєва 53-58
Інтеракція тропів у прозі А. Бєлого PDF (Русский)
І. Д. Гажева 59-64
Простір у болгарській картині світу PDF (Русский)
В. О. Колесник 65-69
До питання про способи мовної репрезентації концепту в діахронії (на матеріалі німецької мови) PDF (Русский)
О. Г. Кошкіна 70-82
Хронотоп дороги в жанрі історичної прози PDF
О. Ф. Немировська 82-88

Питання лексикології, словотвору та граматики

Топопоетонімікон роману марії матіос «майже ніколи не навпаки»: функційно-стилістичний аспект PDF
Наталя Миколаївна Бербер 89-93
Принципи визначення номінатеми комплексного типу PDF (Русский)
Н. В. Дьячок 93-98
Аналіз семантичного обсягу лексем ценность / вредност у російській та сербській мовах PDF (Русский)
О. М. Новак 98-102
Номенклатурні синоніми і варіанти таксонів в іхтіологічної систематики (на матеріалі назв риб України) PDF (Русский)
Т. Ф. Шумаріна 102-106
Съкратените номинативни единици в контекста на отношенията „еквивалентност – безеквивалентност“. Универбизация (върху материал от българския, руския и гръцкия език) PDF (Български)
В. Г. Кънева 106-112
Проблеми статусу часток як частини мови в болгарському і в російському мовознавстві PDF (Русский)
І. М. Златєв 113-116
Структурно-семантичний аналіз поетичного перекладу Д. Павличка сонету 1 В. Шекспіра українською мовою PDF
С. А. Остапенко 117-121
Структурно-семантичний аналіз оригіналу сонету 131 В. Шекспіра PDF
Г. М. Удовіченко 122-126

Питання історії, діалектології та методики викладання мови

Лінгвоаксіологія старанності та майстерності в історії російської лінгвокультури PDF (Русский)
Г. С. Яроцька 127-133
Видалення германських числівників з індоєвропейської прамови PDF (Deutsch)
Г. Ю. Ярмолович 134-138
Морфолого-лексичні особливості англійського готичного роману: діахронічний аналіз PDF (English)
О. О. Поджарицька, А. Г. Єжкова 138-142
Методика підвищення ефективності викладання і вивчення російського дієслова в іноземній аудиторії PDF (Русский)
Г. С. Журавльова 143-149
Основні принципи професійно орієнтованого іншомовного навчання PDF (Русский)
І. В. Черновалюк 150-153