DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2017.28.115861

Структурно-семантичний аналіз оригіналу сонету 131 В. Шекспіра

Г. М. Удовіченко

Анотація


Мета статті визначити підходи до вивчення творчості В. Шекспіра та аналізу літературного тексту, здійснити аналіз сонету 131 В. Шекспіра та встановити його структурно-семантичні особливості. Об’єктом розгляду є сонет 131 В. Шекспіра та його структурно-семантичні особливості. Предмет вивчення — проблема різних наукових підходів до вивчення творів Шекспіра та аналізу первинних текстів. Вирішення поставлених завдань здійснювалось за допомогою таких методів, як структурний та семантичний аналіз, метод порівняння стилістичних явищ. Результатом дослідження є проведений структурно-семантичний аналіз оригіналу сонету 131 В. Шекспіра, розглянуто зовнішню та внутрішню структуру 131-го сонету, зроблено його підрядковий переклад. Висновки: встановлено використання 12 архаїзмів та 12 стилістичних прийомів, з яких В. Шекспір найчастіше застосовував метафору, рідше — порівняння та гіперболу, та ще рідше епітети й алітерацію.


Ключові слова


структурно-семантичний аналіз; стилістичний прийом; сонет; В. Шекспір.

Повний текст:

PDF

Посилання


Karazin, Yu. (2004), Philological analysis of the poetic text [Filologicheskij analiz poeticheskogo teksta], AkademicheskijProekt, Moscow & Delovaja kniga, Ekaterinburg, 432 p.

Kolomiets, L. V. (2000), “Language-stylistic measurements of the creative method of the translator : on the material of Ukrainian translations of Shakespeare’s sonnets”, Linguistic and conceptual pictures of the world [“Movno-stylovi vymiry tvorchoho metodu perekladacha: na materiali ukrainskykh perekladiv Shekspirovykh sonetiv”, Movni i konceptualni kartyny svitu], Lohos, Kyiv, 202 p.

Kolomiets, L.V. (2004), Conceptual and Methodological Fundamentals of Contemporary Ukrainian Poetic Translation (based on translations from English, Irish and American Poetry) : monograph [Konceptualno-metodolohichni zasady suchasnoho ukrainskoho poetychnoho perekladu (na materiali perekladiv z anhliiskoi, irlandskoi ta amerykanskoi poezii) : monografi ja], Kyiv University Publishing and printing center, Kyiv, 522 p.

Shakespeare, W. (1984), Sonnets (Text Parallel English, Russian) [Sonety (Tekstparal. angl., rus.)], Raduga, Moscow, 366 p.

Barnstone, W. (1993), The Poetics of Translation : History, Theory, Practice, Yale University Press, New Haven & London, 302 p.

The Complete Works of Shakespeare (1971), Waltham, Massachusetts; Toronto, 1743 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Каразин Ю. Филологический анализ поэтического текста / Ю. Каразин. — М. : Академический Проект; Екатеринбург : Деловая книга, 2004. — 432 с.

Коломієць Л. В. Мовно-стильові виміри творчого методу перекладача: на матеріалі українських перекладів Шекспірових сонетів // Мовні і концептуальні картини світу. — Київ : Логос, 2000. — 202 с.

Коломієць Л. В. Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу (на матеріалі перекладів з англійської, ірландської та американської поезії): монографія. — Київ : ВПЦ «Київський університет», 2004. — 522 с.

Шекспир У. Сонеты (Текст парал. англ., рус.) / Сост. А. Н. Горбунов; Предисл. и коммент. А. Аникста; послесл. А. Л. Зорина. — М. : Радуга, 1984. — 366 с.

Barnstone W. The Poetics of Translation: History, Theory, Practice. — New Haven & London : Yale University Press, 1993. — 302 p.

The Complete Works of Shakespeare. — Waltham, Massachusetts; Toronto, 1971. — 1743 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)