DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2017.28.112484

Топопоетонімікон роману марії матіос «майже ніколи не навпаки»: функційно-стилістичний аспект

Наталя Миколаївна Бербер

Анотація


Анотація. Мета статті — здійснити функційно-стилістичний аналіз топопоетонімопростору роману Марії Матіос «Майже ніколи не навпаки». Предметом безпосереднього вивчення є стилістично марковане функціонування топопоетонімів як компонентів художньо-образної системи твору. Провідними методами є контекстуально-інтерпретаційний та метод лінгвостилістичного аналізу. У результаті дослідження визначено роль топопоетонімів у формуванні хронотопу і змістово-смислової структури художнього тексту, у вираженні авторської позиції та оцінки; виявлено особливості буковиноцентричної топопоетонімії М. Матіос, що є прикметною рисою ідіолекту письменниці. Висновки. Жанрова специфіка роману «Майже ніколи не навпаки» детермінує вибір топопоетонімів, які в художньому тексті називають реальні об’єкти фізичного простору, надаючи документального звучання відтвореним історичним подіям. Переважна кількість топопоетонімів є малоекспресивними одиницями, що служать засобом моделювання хронотопічного континууму художнього тексту, просторової локалізації дії. У трилогії, що розкриває духовний світ персонажів, топопоетоніми стають факультативним засобом їхнього окреслення. Практичне використання результатів проведеного дослідження полягає в лексикографічному опрацюванні індивідуально-авторської поетонімії. Досліджені пропріативи уміщено до нашого «Словника поетонімів художньої прози М. Матіос».


Ключові слова


поетонім; топопоетонім; поетонімопростір; пропріатив; функційно-стилістичний аналіз; ідіолект; Марія Матіос.

Повний текст:

PDF

Посилання


Berber, N. M. (2017), Poetonymy in Maria Matios’ idiostyle [Poetonimija v strukturi idiostylju Marii’ Matios : dys. … kand. fi lol. nauk], Odessa, 243 p.

Bojeva, E. V. (2009), “Real toponymy as a means of imagery in the artistic discourse of V. Vynnychenko”, Philological Sciences [“Real’na toponimija jak zasib obraznosti v hudozhn’omu dyskursi V. Vynnychenka”, Filologichni nauky : zb. nauk. prac’], Vyd-vo SumDPU im. A. S. Makarenka, Sumy, pp. 8–14.

Bojeva, E. V. (2000), “Toponymy in the artistic space of prose works B. D. Grinchenko”, Ukrainian proprial vocabulary : Materials of the scientifi c seminar [“Toponimija v hudozhn’omu prostori prozovykh tvoriv B. D. Grinchenka”, Ukrai’ns’ka proprial’na leksyka : Materialy naukovogo seminaru], Kyj, Kyiv, pp. 12–19.

Bondarenko, S. (2008), Between the laws of heart and honor [Mezhdu zakonami serdca i Chesti], available at: http://www.kv.com.ua/archive/12134/culture/12177.html [Accessed 18 Oct. 2017].

Devjatajkina, G. L. (2007), “Toponyms in the poetry of Ural Stories by D. N. Mamin-Sibiryak”, Izvestia of the Ural federal university. Series 2. Humanitarian sciences [“Toponimy v pojetike «Ural’skih rasskazov» D. N. Mamina-Sibirjaka”, Izvestija Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. 2. Gumanitarnye nauki], Ekaterinburg, vol. 53, pp. 27–35.

Kononenko, V. (2011), “Poetic anthroponyms in fi gurative thinking”, Precarpathian University Newsletter. Philology [“Poetychni antroponimy v obraznomu movomyslenni”, Visnyk Prykarpats’kogo nacional’nogo universytetu im. Vasylja Stefanyka. Filologija], Vyd-vo Prykarpats’kogo nacional’nogo universytetu, Ivano-Frankivs’k, vol. 29–31, pp. 16–21.

Levchuk, I. (2012), “Toponymy of the novel by Oksana Zabuzhko «Field studies on Ukrainian sex»”, Volyn philological : text and context [“Toponimikon romanu Oksany Zabuzhko «Pol’ovi doslidzhennja z ukrai’ns’kogo seksu»”, Volyn’ fi lologichna : tekst i kontekst], Luc’k, vol. 14, pp. 105–111.

Maksymjuk, M. V. (2006), “Peculiarities of the functioning of toponyms in V. Kozhelanka’s novel «Defi lade in Moscow»”, Logos onomastyky [“Osoblyvosti funkcionuvannja toponimiv u romani V. Kozheljanka «Defi ljada v Moskvi»”, Logos onomastyky], Donec’k, vol. 1, pp. 97–103.

Matios, M. (2007), Hardly ever other wise [Majzhe nikoly ne navpaky], Piramida, L’viv, 176 p.

Shotova-Nikolenko, A. V. (2007), Onomastic space of Yu. I. Yanovsky’s novels [Onimnyj prostir romaniv Ju. I. Janovs’kogo], Astroprynt, Odessa, 168 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бербер Н. М. Поетонімія в структурі ідіостилю Марії Матіос : дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 — українська мова / Н. М. Бербер. — Одеса, 2017. — 243 с.

Боєва Е. В. Реальна топонімія як засіб образності в художньому дискурсі В. Винниченка Е. В. Боєва // Філологічні науки : зб. наук. праць. — Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. — С. 8–14.

Боєва Е. В. Топонімія в художньому просторі прозових творів Б. Д. Грінченка / Е. В. Боєва // Українська пропріальна лексика : Матеріали наукового семінару (13–14 вересня 2000 р.). — К. : Кий, 2000. — С. 12–19.

Бондаренко С. Между законами сердца и Чести [Электронный ресурс] / С. Бондаренко // «Ведомости». — 2008. — Режим доступа: http://www.kv.com.ua/archive/12134/culture/12177.html.

Девятайкина Г. Л. Топонимы в поэтике «Уральских рассказов» Д. Н. Мамина-Сибиряка / Г. Л. Девятайкина // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2. Гуманитарные науки. — 2007. — № 53. — С. 27–35.

Кононенко В. Поетичні антропоніми в образному мовомисленні / Віталій Кононенко // Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Філологія. — Вип. ХХІХ-ХХХІ. — Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету, 2011. — С. 16–21.

Левчук І. Топонімікон роману Оксани Забужко «Польові дослідження з українського сексу» / І. Левчук, Т. Шепелюк // Волинь філологічна: текст і контекст. — 2012. — Вип. 14. — С. 105–111.

Максимюк М. В. Особливості функціонування топонімів у романі В. Кожелянка «Дефіляда в Москві» / М. В. Максимюк // Логос ономастики. — 2006. — № 1. — С. 97–103.

Матіос М. Майже ніколи не навпаки : [сімейна сага в новелах] / Марія Василівна Матіос. — Львів : ЛА «Піраміда», 2007. — 176 с. 10. Шотова-Ніколенко Г. В. Онімний простір романів Ю. І. Яновського : Монографія / Ганна Василівна ШотоваНіколенко. — Одеса: Астропринт, 2007. — 168 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)