DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2017.28.115868

Лінгвоаксіологія старанності та майстерності в історії російської лінгвокультури

Г. С. Яроцька

Анотація


Мета цього дослідження — виявити ціннісну динаміку лінгвокультурних фактів об’єктивації старанності і професіоналізму в системі російської мови та мовної діяльності. Джерелами мовного матеріалу слугували тлумачні словники, фразеологічні та паремічні словники, релігійні тексти, а також дані Національного корпусу російської мови. Було взято до уваги також відомості про частотність лексем і текстової репрезентації в богословському дискурсі. Об’єктом дослідження є проблема концептуалізації трудової діяльності в російській лінгвокультурі: оцінка праці та ціннісні характеристики ставлення до праці, до її результатів. Предмет дослідження — аксіокатегорії (ціннісні характеристики) процесів, мотивів, результатів трудової діяльності у свідомості носіїв російської лінгвокультури. Результатом роботи є розгляд історичної динаміки вербалізації когнітивних ознак «професіоналізм», «старанність» працівника і його кваліфікації. Зроблено висновок про перевагу та стабільну актуальність таких рис, як старанність і сумлінність працівника. Професіоналізм поступається ретельності за кількістю вербальних репрезентантів, частотності і, отже, значущості зазначених когнітивних ознак. Значимість якості праці, придбання професіоналізму як утилітарні і моральні цінності не були такими актуальними в російській мовній свідомості, як старанність і сумління, які й сьогодні залишаються в центрі концептуального простору трудової діяльності.


Ключові слова


російська лінгвокультура; майстерність; старанність; концептуалізація праці.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Babaeva, E. V. (2004), Lingvocultural descriptions of axiological Russian and German world pictures : Thesis [Lingvokulturologicheskie kharakteristiki russkoj i nemeckoj aksiologicheskikh kartin mira :dis. ... d-ra fi lol. Nauk : 10.02.01 — russkij jazyk], Peremena, Volgograd, 424 p.

Boronoev, A. O., Smirnov, P. I. (1992), Russia and Russians : Character of the people and destiny of the country [Rossija i russkie : Kharakter naroda i sud’by strany], Lenizdat, St. Petersburg, 144 s.

Vinogradov, V. V. (2002), Essays on the history of literary Russian language of XVII–XIX сc., 4th ed. [Ocherki po istorii russkogo literaturnogo jazyka XVII–XIX vv. — 4-e izd.], Russkij jazyk, Moscow, 528 p.

Zaliznjak, A. A., Levontina, I. B., Shmeljov, A. D. (2012), Constants and variables of the Russian language picture of the world. (Language. Semiotics. Culture) [Konstanty i peremennye russkoj jazykovoj kartiny mira. (Jazyk. Semiotika. Kultura)], Jazyki slavjanskikh kultur, Moscow, 696 p.

Karasik, V. I. (2013), Language matrix of culture [Jazykovaja matritsa kultury], Gnozis, Moscow, 320 p.

Teliya, V. N. (1996), Russian phraseology. Semantic, pragmatic and lingvocultural aspects [Russkaja frazeologija. Semanticheskij, pragmaticheskij i lingvokulturologicheskij aspekty], Jazyki russkoj kultury, Moscow, 288 p.

Ufi mtseva, N. V. ed. (2005), Language, consciousness, culture : collection of articles [Jazyk, soznanie, kultura : sbornik statej], Publisher, Ejdos, Moscow, 399 p.

Ufi mtseva, N. V. (2011), Language consciousness : dynamics and variability [Jazykovoe soznanie : dinamika i variativnost’], Institute of Linguistics of RAS, Moscow, 252 p.

Yarotskaya, G. S. (2013), Axiogenesis of economic consciousness in Russian lingual culture : monograph [Aksiogenez ekonomicheskogo soznanija v russkoj lingvokulture : monografi ja], Odessa I. I. Mechnikov National University, 552 p.

Bible. Books of the Holy Scriptures of the Old and New Testaments (1991) [Biblija. Knigi Svjaschennogo pisanija Vetkhogo i Novogo Zaveta], Protestant, Moscow, 925 p.

National corps of Russian [Nacionalnyj korpus russkogo jazyka], available at : http://www.ruscorpora.ru.

Proverbs of the Russian people : collection in 3 vol. by V. I. Dahl (1993) [Poslovicy russkogo naroda : sbornik V. I. Dalja v 3 t.], Russkaja kniga, Moscow.

Dictionary of the Russian Language of 11–17 centuries (1975–2008) [Slovar’ russkogo jazyka XI–XVII vv.], Nauka, Moscow, vol. 1–28, available at : http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3227643.

Sreznevskij, I. I. (1893 / 1989 reprint), Materials for Old Russian Dictionary / Dictionary of the Old Russian Language [Materialy dlja slovarja drevnerusskogo jazyka : v 3 t. / Slovar’ drevnerusskogo jazyka : v 3 t.], St. Petersburg / Kniga, Moscow, available at : http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=sreznevskij.

Dictionary of Church Slavonic and Russian, compiled by the Second department of the Imperial Academy of Sciences, 2nd ed. (1867) [Slovar’ cerkovno-slavjanskago i russkago jazyka, sostavlennyj vtorym otdelenіem Imperatorskoj Akademіi Nauk : v 4 t. — 2-e izd.], St. Petersburg.

Fasmer, M. (1996), Etymologic Dictionary of the Russian Language [Etimologicheskij slovar’ russkogo jazyka : v 4 t.], Terra–Azbuka, St. Petersburg.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бабаева Е. В. Лингвокультурологические характеристики русской и немецкой аксиологических картин мира : дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.01 / Е. В. Бабаева. — Волгоград : Перемена, 2004. — 424 с.

Бороноев А. О. Россия и русские : Характер народа и судьбы страны / А. О. Бороноев, П. И. Смирнов. — СПб. : Лениздат, 1992. — 144 с.

Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв. — 4-е изд. / В. В. Виноградов. — М. : Русский язык, 2002. — 528 с.

Зализняк А. А. Константы и переменные русской языковой картины мира. (Язык. Семиотика. Культура) / А. А. Зализняк, И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелёв. — М. : Языки славянских культур, 2012. — 696 с.

Карасик В. И. Языковая матрица культуры / В. И. Карасик. — М. : Гнозис, 2013. — 320 с.

Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты / В. Н. Телия. — М. : Языки русской культуры, 1996. — 288 с.

Уфимцева Н. В. Язык, сознание, культура : [сборник статей] / Н. В. Уфимцева. — М. : Publisher, Эйдос, 2005. — 399 с.

Уфимцева Н. В. Языковое сознание : динамика и вариативность / Н. В. Уфимцева. — М. : Ин-т языкознания РАН, 2011. — 252 с.

Яроцкая Г. С. Аксиогенез экономического сознания в русской лингвокультуре : монография / Г. С. Яроцкая. — Одесса : Одесский нац. ун-т им. И. И. Мечникова, 2013. — 552 с.

Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета. — М. : Протестант, 1991. — 925 с.

Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. — URL : http://www.ruscorpora.ru /. — Загл. с экрана.

Пословицы русского народа : Сборник В. Даля: в 3 т. — М. : Русская книга, 1993.

Словарь русского языка XI–XVII вв. [Электронный ресурс]. — М. : Наука, 1975–2008. — Вып. 1–28. — URL : http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3227643. — Загл. с экрана.

Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка : в 3 т. Репринтное издание [Электронный ресурс]. — М. : Книга, 1989. — URL : http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=sreznevskij. (Материалы для словаря древнерусского языка И. И. Срезневского). — СПб., 1893.

Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка, составленный вторымъ отдъленіем Императорской академіи наукъ : в 4 т. — Второе изд. — Санктпетербургъ, 1867.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. — СПб. : Терра–Азбука, 1996.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)