DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2017.28.115850

Аналіз семантичного обсягу лексем ценность / вредност у російській та сербській мовах

О. М. Новак

Анотація


У статті досліджено проблему взаємозв’язку аксіології, культурології та лінгвістики. Об’єктом вивчення є аксіономени, що характеризують глибинні людські потреби, ціннісну картину світу. Предметом дослідження є семантичний обсяг лексем ценность / вредност у російській та сербській мовах. Мета дослідження полягає у порівняльному аналізі структури та обсягу значення аксіономенів ценность / вредност у аксіологічному та перекладацькому аспектах. Дослідженню підлягали різнорівневі мовні одиниці і явища, що пов’язані з лексикою, словотвором, фразеологією, а також культурна конотація досліджуваних одиниць. Висновки: у результаті проведеного порівняльного аналізу семантичного обсягу лексем вредност та ценность ми виявили, що досліджувані лексеми не є повними еквівалентами та мають різний семантичний і дериваційний потенціал. Лексема вредност у сербській мові має значно більший семантичний обсяг, ніж лексема ценность у російській мові, окрім сем «цінність», «вартість» має ще семи «корисність», а також «позитивні риси особи», «працелюбність», «старанність». Практичне застосування результатів дослідження пов’язане з можливістю їх використання у практиці викладання сербської мови як іноземної.


Ключові слова


цінність; семантичний обсяг; лінгвокультура; аксіологічне значення; сербська мова.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bartmin’skij, E. (2005), Language image of the world: essays on ethnolinguistics [Jazykovoj obraz mira : ocherki po etnolingvistike / per. s pol’sk.; sost. i otv. red. S. M. Tolstaja], Indrik, Moscow, 527 p.

Dragiћeviћ, R. (2010), Verbal associations through Serbian language and culture [Verbalne asociјaciјe kroz srpski јezik i kulturu], Chigoјa shtampa, Beograd, 248 p.

Linguistics and axiology : ethnosemiometry of value meanings : a collective monograph (2011), [Lingvistika i aksiologija: etnosemiometrija cennostnykh smyslov : Kollektivnaja monografi ja], TEZAURUS, Moscow, 352 p.

Novak, O. N. (2016), “Axionym of lepota in Serbian lingual culture”, Mova [“Aksionim lepota v serbskoj lingvokul’ture”, Mova], Astroprint, Odessa, vol. 26, pp. 47–51.

Pejcheva, O. M. (2015), “Aksiologeme dusha (soul) in Serbian lingual culture”, The Slavic collection [“Aksіologema dusha v serbs’kіj lіngvokul’turі”, Slov’jans’kij zbіrnik], Bukrek, Chernіvcі, vol. 19, pp. 26–32.

Otasheviћ, Ђ. (2012), Phraseological Dictionary of the Serbian Language. About 25 000 articles [Frazeoloshki rechnik srpskog јezika. Oko 25 000 chl.], Prometeј, Novi Sad, 1045 p.

Dictionary of Serbo-Croatian literary language. Matica Srpska. About 150 000 words, (1967–1976), [Rechnik srpskohrvatskog kњizhevnog јezika. Matica Srpska. Oko 150 000 rechi], Novi Sad–Zagreb, vol. I–VI.

Dictionary of the Russian language: in 4 vol. (1981–1984), [Slovar’ russkogo jazyka : v 4 t.], Russkij jazyk, Moscow, vol. 4, 794 p.

Tikhonov, A. N. (1985), Derivative dictionary of the Russian language [Slovoobrazovatel’nyj slovar’ russkogo jazyka : v 2 t.], Russkij jazyk, Moscow, vol. 2, 886 p.

Tolstoj, I. I. (1976), Serbian-Croatian-Russian dictionary [Serbskohorvatsko-russkij slovar’], Russkij jazyk, Moscow, 735 p.

Ћosiћ, P. (2008), Dictionary of the synonyms and thesaurus of the Serbian language [Rechnik sinonima i tezaurus srpskog јezika], KORNET, Beograd, 683 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бартминьский Е. Языковой образ мира : очерки по этнолингвистике / пер. с польск.; сост. и отв. ред. С. М. Толстая / Е. Бартминьский. — М. : Индрик, 2005. — 527 c.

Драгићевић Р. Вербалне асоцијације кроз српски језик и културу / Р. Драгићевић. — Београд : Чигоја штампа, 2010. — 248 с.

Лингвистика и аксиология : этносемиометрия ценностных смыслов : Коллективная монография. — М. : ТЕЗАУРУС, 2011. — 352 с. 4. Новак О. Н. Аксионим лепота в сербской лингвокультуре / О. Н. Новак // Мова. — Одеса : Астропринт, 2016. — № 26. — С. 47–51.

Пейчева О. М. Аксіологема душа в сербській лінгвокультурі / О. М. Пейчева // Слов’янський збірник : зб. наук. праць / ОНУ ім. І. І. Мечникова. — Чернівці : Букрек, 2015. — Вип. 19. — С. 26–32.

Оташевић Ђ. Фразеолошки речник српског језика. Око 25 000 чл. / Ђ. Оташевић. — Нови Сад : Прометеј, 2012. — 1045 с.

Речник српскохрватског књижевног језика. Матица Српска / [уређивачки одбор Михаило Стевановић и др.]. Око 150 000 речи. — Нови Сад–Загреб, 1967–1976. — I–VI.

Словарь русского языка : в 4 т. / ред. А. П. Евгеньева. — М. : Рус. яз., 1981–1984. — Т. 4. — 794 с. 9. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка : в 2 т. / А. Н. Тихонов. — М. : Рус. яз., 1985. — Т. 2 (Словообразовательные гнёзда). — 886 с.

10. Толстой И. И. Сербскохорватско-русский словарь / И. И. Толстой. — М. : Рус. яз., 1976. — 735 с. 11. Ћосић П. Речник синонима и тезаурус српског језика / П. Ћосић. — Београд : КОРНЕТ, 2008. — 683 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)