DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2017.28.115853

Структурно-семантичний аналіз поетичного перекладу Д. Павличка сонету 1 В. Шекспіра українською мовою

С. А. Остапенко

Анотація


Мета. Здійснити структурно-семантичний аналіз та встановити особливості поетичного перекладу сонету 1 В. Шекспіра українською мовою. Об’єкт аналізу — переклад сонету 1 В. Шекспіра. Предметом наукової розвідки є проблема відтворення стилістичних засобів у процесі поетичного перекладу. Методи. Вирішення поставлених завдань здійснювалось за допомогою таких методів: перекладознавчий та компаративний аналіз, порівняння стилістичних явищ та їх невідповідностей в оригінальному та перекладеному текстах у перекладознавчих цілях, аналіз способів відтворення та застосованих трансформацій в процесі передачі стилістичних засобів українською мовою. Результати. У процесі дослідження проведено аналіз поетичного перекладу сонету 1 В. Шекспіра, зробленого Д. Павличком, розглянуто внутрішню структуру перекладеного сонету та перекладацькі трансформації, застосовані у перекладі, передання або втрату стилістичних прийомів оригіналу. Висновки. Д. Павличко модифікував жанр сонета, збагативши композиційно-стильовi і виражальні кошти, урізноманітнив жанровотворчу структуру сонета. І хоча він категорично відкидав трактування сонета як “носія” певного стилю, саме порушення канонів сонетної форми, а то й кардинальне їх зміна є невід’ємною ознакою індивідуального стилю Д. Павличка.


Ключові слова


поетичний переклад; перекладацький аналіз; трансформація; стилістичний прийом; сонет.

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolomiets’, L. V. (2004), Conceptual and methodological fundamentals of contemporary Ukrainian poetic translation (based on translations of English, Irish and American poetry) : Monograph [Kontseptual’no-metodolohichni zasady suchasnoho ukrainskoho poetychnoho perekladu (na materiali perekladiv z anhlijs’koji, irlandskoji ta amerykanskoji poeziji) : monografi a], Kyiv University Publishing and printing center, Kyiv, 522 p.

Kolomiets’, L. V. (2000), “Language-stylistic evaluation of the creative method of a translator: on the examples of Ukrainian translations of Shakespeare’s sonnets”, Linguistic and conceptual pictures of the world [“Movno-styl’ovi vymiry tvorchoho metodu perekladacha: na materiali ukrainskykh perekladiv Shekspirovykh sonetiv”, Movni i kontseptual’ni kartyny svitu], Lohos, Kyiv, 202 p.

Pavlychko, D. V. (1986), W. Shakespeare (transl. from English). Works in 6 volumes: Volume 6 [V. Shekspir (pereklad z anhl.) Tvory v shesty tomakh: Tom 6], Kyiv, Dnipro, 840 p.

Torkut, N. M. (2006), “Interpretation of W. Shakespeare’s sonnets in methodological area of interdisciplinary dialogue”, Renaissant studios [“Interpretatsija sonetiv V. Shekspira v metodolohichnomu prostori mizhdyscyplinarnoho dialohu”, Renesansni studiji], Zirka, Zaporizhzhia, Issue 11, 230 p.

Shekspir, V. (1986), Works : in 6 vol. [Tvory : v 6 t.], Dnipro, vol. 6, 840 p.

Barnstone, W. (1993) The Poetics of Translation : History, Theory, Practice, Yale University Press, New Haven & London, 302 p.

Prokopiv, O. (1976), The Ukrainian Translations of Shakespeare’s Sonnets: A Stylistic Analysis, Edmonton, Ottawa, 365 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Коломієць Л. В. Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу (на матеріалі перекладів з англійської, ірландської та американської поезії) : Монографія / Л. В. Коломієць. — К. : Видавничополіграфічний центр «Київський університет», 2004. — 522 с.

Коломієць Л. В. Мовно-стильові виміри творчого методу перекладача : на матеріалі українських перекладів Шекспірових сонетів / Л. В. Коломієць // Мовні і концептуальні картини світу. — Київ : Логос, 2000. — 202 с.

Павличко Д. В. В. Шекспір (переклад з англійської). Твори в шести томах Том 6. — К. : Дніпро, 1986. — 840 с.

Торкут, Н. М. Інтерпретація сонетів В. Шекспіра в методологічному просторі міждисциплінарного діалогу / Н. М. Торкут // Ренесансні студії. — Запоріжжя : Зірка, 2006. — Вип. 11. — 230 с.

Шекспір, В. Твори в шести томах: Том 6. — К. : Дніпро, 1986. — 840 с.

Barnstone W. The Poetics of Translation : History, Theory, Practice. — New Haven & London : Yale University Press, 1993. — 302 p.

Prokopiv O. The Ukrainian Translations of Shakespeare’s Sonnets : A Stylistic Analysis. — Ottawa : Edmonton, 1976. — 365 р.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)