DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2017.28.115863

Основні принципи професійно орієнтованого іншомовного навчання

І. В. Черновалюк

Анотація


Мета статті — наукове обґрунтування основних принципів методики навчання іноземної мови як засобу професійного спілкування. Предметом дослідження є зміст методики та організація процесу оволодіння іноземною мовою. Основні методи дослідження: аналіз наукової літератури в галузі лінгвістики, педагогіки, психології, лінгводидактики, змісту навчального плану підготовки іноземних бакалаврів і навчальних програм з навчальних дисциплін, вивчення досвіду викладання іноземної мови з урахуванням професійної спрямованості. У результаті проведеного дослідження розроблено курс російської мови для іноземних бакалаврів, які освоюють кваліфікаційно-освітню програму «Туризм», визначено мету та завдання підготовки іноземних фахівців у системі сучасної вищої професійної освіти. У роботі зроблено висновок про ефективність використання професійно орієнтованих матеріалів у процесі іншомовної діяльності для розвитку професійної та комунікативної компетенцій учнів. Практична цінність роботи полягає в науковому обгрунтуванні і впровадженні в практику викладання РМІ лінгвометодичного напряму, орієнтованого на професійну складову в контексті сучасної освітньої парадигми вищої школи.


Ключові слова


іншомовне навчання; російська мова як іноземна; професійна компетенція; професійне спілкування; професійно орієнтований напрям.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Azimov, E. G., Shhukin, A. N. (2009), New vocabulary of methodological terms and concepts (theory and practice of teaching languages) [Novyj slovar’ metodicheskikh terminov i ponjatij (teorija i praktika obuchenija jazykam)], IKAR, Moscow, 448 p.

Anisina, Ju. V. (2013), “Development of professionally-oriented teaching Russian as second language on non-Language faculties of Russian universities”, Scientifi c dialogue [”Stanovlenie i razvitie professional’no orientirovannogo obuchenija russkomu jazyku kak inostrannomu na nejazykovykh fakul’tetakh vuzov Rossii”, Nauchnyy dialog], Ekaterinburg, vol. 9, pp. 83–91.

Antonova, I. A., Khristiansen, I. A. (2003), “About the methodological principles of creating a professionally-oriented manual on Russian for foreign students”, Language–Mind–Communication [“O metodicheskikh principakh sozdani ja professional’no-orientirovannogo posobija po russkomu jazyku dlja inostrannykh uchashhikhsja”, Jazyk, soznanie, kommunikacija], MAKS Press, Moscow, vol. 25, pp. 180–196.

Novikova, M. L. (2014), “Professionally oriented training of RAFas a leading factor in the formation of educational and professional competence : the dynamics of educational goals and objectives”, Russian Journal of Linguistics [“Professional’no orientirovannoe obuchenie RKI kak vedushhij factor uchebno-professional’noj kompetencii : dinamika obrazovatel’nykh celej i zadach”, Vestnik Rossijskogo Universiteta Druzhby Narodov. Serija Lingvistika], RUDN, Moscow, vol. 3, pp. 145–152.

Obrazcov, P. I., Ivanova, O. Ju. (2005), Professional-oriented teaching of a foreign language in non-linguistic faculties of universities [Professional’no-orientirovannoe obuchenie inostrannomu jazyku na nejazykovykh fakul’tetakh vuzov], Orel State University Publishing house, Orel, 114 p.

Pugachev, I. A. (2016), Professionally oriented teaching of Russian as a foreign language : theory, practice, technology [Professional’no orientirovannoe obuchenie russkomu jazyku kak inostrannomu : teorija, praktika, tehnologii], RUDN, Moscow, 483 p.

Ushakova, N. I., Dubichinskij, V. V., Trostinskaja, O. N. (2011), “The concept of language training of foreigners in universities of Ukraine”, Teaching languages in higher education institutions [“Koncepcija jazykovoj podgotovki inostrancev v vuzakh Ukrainy”, Vykladannja mov u vyshhykh navchal’nykh zakladakh osvіty], Kharkov Karazin National University Press, Kharkov, vol. 19, pp. 136–146.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. — М. : ИКАР, 2009. — 448 с.

Анисина Ю. В. Становление и развитие профессионально ориентированного обучения русскому языку как иностранному на неязыковых факультетах вузов России / Ю. В. Анисина // Научный диалог. — Екатеринбург, 2013. — № 9. — С. 83–91.

Антонова И. А. О методических принципах создания профессионально-ориентированного пособия по русскому языку для иностранных учащихся / И. А. Антонова, И. А. Христиансен // Язык, сознание, коммуникация. — М. : МАКС Пресс. — 2003. — Вып. 25. — С. 180–196.

Новикова М. Л. Профессионально ориентированное обучение РКИ как ведущий фактор учебно-профессиональной компетенции : динамика образовательных целей и задач // Вестник РУДН. — М., 2014. — № 3. — С. 145–152.

Образцов П. И. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов / П. И. Образцов, О. Ю. Иванова. — Орёл : ОГУ, 2005. — 114 с.

Пугачёв И. А. Профессионально ориентированное обучение русскому языку как иностранному: теория, практика, технологии / И. А. Пугачёв. — М. : РУДН, 2016. — 483 с.

Ушакова Н. И. Концепция языковой подготовки иностранцев в вузах Украины / Ушакова Н. И., Дубичинский В. В., Тростинская О. Н. // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти. — Харків : ХНУ. — 2011. — Вип. 19. — С. 136–146.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)