DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2017.28.115849

Хронотоп дороги в жанрі історичної прози

О. Ф. Немировська

Анотація


Анотація. У статті розглянуто специфіку творення хронотоп дороги як одного з чинників утворення жанру історичної прози. Предметом аналізу є функціональне навантаження, особливості вживання, стилістичні конотації, образний потенціал, варіативність лексем на позначення руху. Дорога тісно пов’язана з художнім локусом і пронизує найрізноманітніші шари тексту, сполучається з іншими художньо-образними засобами і організовує весь текст. Кожне уживання лексеми на позначення руху є чітко продуманим: воно ілюструє широкий спектр образних і експресивних трансформацій, а також тісну взаємодію з іншими лінгвістичними й екстралінгвістичними факторами. Результати дослідження хронотопу дороги демонструють його прагматичну спрямованість у контексті, свідчать про наявність значного конотативного потенціалу з активованим стилістичним, експресивним компонентом, що максимально поглиблює експресію лексем на позначення руху, їхнє значення для створення хронотопу дороги. Основний висновок полягає в тому, що лексеми на позначення руху виконують текстоутворюючу, хронотопічну, експресивну, виразову функції, сприяють розкриттю авторської концепції.


Ключові слова


дорога; шлях; путь; власна назва; дромонім; художній хронотоп; історична проза.

Повний текст:

PDF

Посилання


Babij, I. M. (2005), “Coloring nomination and artistic text”, Well, what seemed to be the words... (In honor of the doctor of philological sciences, professor N. Sologub) [“Kolirna nominacija i khudozhnij tekst”, Nu shcho b, zdavalosia, slova… (Na poshanu doktora fi lolohichnykh nauk, profesora Nadii M. Solohub)], Kyiv, pp. 13–16.

Davydova, O. V. (2001), “Mythologema of the road in Ukrainian folk ballads as a pivot axis of the transition ritual”, Bulletin of Zaporizhzhya State University. Philological Sciences [“Mifolohema dorohy v ukrains'kykh narodnykh baladakh jak stryzhneva vis' rytualu perekhodu”, Visnyk Zaporiz'koho derzhavnoho universytetu. Filolohichni nauky], Zaporizhzhya, vol. 4, pp. 47–51.

Zvegintsev, V. A. (1957), Semasiology [Semasiologija], Moscow State University Publishing house, Moscow, 322 p.

Ivanychuk, R. (2006), Cherleny wine. Manuscript from Russian Street [Cherlene vyno. Manuskrypt z vulyci Rus'koji], Folio, Kharkiv, 381 p.

Lotman, Yu. M. (1988), At the school of poetic word : Pushkin. Lermontov. Gogol [V shkole poeticheskogo slova : Pushkin. Lermontov. Gogol' : Kniga dlia uchitelja], Prosveshchenie, Moscow, 352 p.

Nazaruk, O. (2008), Roksoliana : Historical Novel [Roksoliana : Istorychna povist'], Shkola, Kyiv, 336 p.

Nechuj-Levytskyj, I. S. (2003), Kaidasheva family. Hetman Ivan Vyhovsky [Kajdasheva simja. Het'man Ivan Vyhovs'kyj], Ranok, Kharkiv, 432 p.

New dictionary of foreign words : about 40 000 words and phrases (2008), [Novyj slovnyk inshomovnykh sliv : blyz'ko 40 000 sliv i slovospoluchen’], Ariy, Kyiv, 672 p.

Otin, E. S. (2000), “A typology of connotative onyms and their derivatives”, Ukrainian Proprietary Vocabulary : collection of sciences works [“Tipologija konnotativnykh onimov i ikh proizvodnykh”, Ukrajins'ka proprial'na leksyka : zb. nauk. prac’], Kij, Kyiv, pp. 122–128.

Radzievs’ka, T. (1997), “Concept of the Way in the Ukrainian Language : Combination of the Ideas of Space and Movement”, Linguistics [“Kontsept shlyakhu v ukrajins'kij movi : pojednannia idej prostoru ta rukhu”, Movoznavstvo], Kyiv, No 4–5, pp. 17–26.

Serazhim, K. S. (2001), “Text as a Communication Expression of Discourse”, Bulletin of the Zaporizhzhya State University. Philological Sciences [“Tekst jak komunikacijne vyrazhennia dyskursu”, Visnyk Zaporiz'koho derzhavnoho universytetu. Filolohichni nauky], Zaporizhzhya, vol. 1, pp. 109–115.

Chernjavs’ka, L. V. (2001), Images of movement in the system of the chronotope of poetry by O. Olzhych”, Bulletin of Zaporizhzhya State University. Philological Sciences [“Obrazy rukhu v systemi khronotopu poezii O. Ol'zhycha”, Visnyk Zaporiz'koho derzhavnoho universytetu. Filolohichni nauky], Zaporizhzhya, vol. 4, pp. 150–152.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бабій І. М. Колірна номінація і художній текст / І. М. Бабій // Ну що б, здавалося, слова… (На пошану доктора філологічних наук, професора Надії Миколаївни Сологуб). — К., 2005. — С. 13–16.

Давидова О. В. Міфологема дороги в українських народних баладах як стрижнева вісь ритуалу переходу / О. В. Давидова // Вісник Запорізького державного університету : зб. наук. статей. Філологічні науки. — Вип. 4. — Запоріжжя : ЗДУ, 2001. — С. 47–51.

Звегинцев В. А. Семасиология / В. А. Звегинцев. — М. : МГУ, 1957. — 322 с. 4. Іваничук Р. Черлене вино. Манускрипт з вулиці Руської / Р. Іваничук. — Харків : Фоліо, 2006. — 381 с.

Лотман Ю. М. В школе поэтического слова : Пушкин. Лермонтов. Гоголь : Кн. для учителя / Ю. М. Лотман. — М. : Просвещение, 1988. — 352 с.

Назарук О. Роксоляна : Історична повість / Осип Назарук. — К. : Школа, 2008. — 336 с.

Нечуй-Левицький І. С. Кайдашева сім’я. Гетьман Іван Виговський / І. С. Нечуй-Левицький. — Харків : Ранок, 2003. — 432 с.

Новий словник іншомовних слів : близько 40 000 слів і словосполучень. — К. : Арій, 2008. — 672 с.

Отин Е. С. Типология коннотативных онимов и их производных / Е. С. Отин // Українська пропріальна лексика : зб. наук. праць. — К. : Кий, 2000. — С. 122–128.

Радзієвська Т. Концепт шляху в українській мові : поєднання ідей простору та руху / Т. Радзієвська // Мовознавство. — К., 1997. — № 4–5. — С. 17–26.

Серажим К. С. Текст як комунікаційне вираження дискурсу / К. С. Серажим // Вісник Запорізького державного університету : зб. наук. статей. — Запоріжжя : ЗДУ, 2001. — Вип.1. — С. 109–115.

Чернявська Л. В. Образи руху в системі хронотопу поезії О. Ольжича / Л. В. Чернявська // Вісник Запорізького державного університету : зб. наук. статей. Філологічні науки. — Запоріжжя : ЗДУ, 2001. — Вип. 4. — С. 150–152.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)