DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2017.28.115830

Конфліктогенний потенціал газетних заголовків

О. С. Алєксєєва

Анотація


Метою дослідження є визначення структури конфліктогенних заголовків фейкових новин, що розміщують у друкованих і електронних газетах. Об’єктом вивчення є газетні заголовки, предметом — структура заголовка, яка забезпечує свідомий характер творення або відображення кореспондентом конфліктної ситуації. Матеріал вибрано з деяких україномовних, російськомовних і англомовних газет. Використано методи когнітивного та структурно-семантичного аналізу, а також описовий метод. У результаті дослідження було з’ясовано структурно-семантичні пріоритети заголовків, у яких свідомо закладено неправдиву інформацію для творення конфліктної ситуації в певному комунікативному просторі. Висновками вважаємо такі положення: 1) заголовки конфліктогенних газетних текстів не відповідають класичним вимогам конфліктної комунікації, бо не репрезентують конфлікт, а лише провокують його; 2) звичайною синтаксичною структурою фейкового заголовка є речення, в якому конфліктогенними найчастіше стають елементарні компоненти його семантичної структури: суб’єкт, предикат, об’єкт; 3) заголовки, у яких журналіст маніпулює різними компонентами семантичної структури речення, нерідко представлено конструкціями прямого мовлення.

Ключові слова


заголовок; газетна стаття; конфліктогенний; фейкова інформація; синтаксична структура; семантична структура

Повний текст:

PDF

Посилання


Belokonenko, L. A. (2013), “Conflict situation in the artistic work as a refl ection of the author’s position”, Bulletin of the Chelyabinsk State University. Philology. Art History [“Konfl iktnaja situacija v khudozhestvennom proizvedenii kak otrazhenie avtorskoj pozicii”, Vestnik Cheliabinskogo gos. un-ta. Filologija. Iskusstvovedenie], Chelyabinsk State University Press, vol. 86, No 37 (328), pp. 126–129.

Bilokonenko, L. A. (2014), “Morphological Markers of the Linguistic Confl ict”, Linguistics Visnyk [“Morfolohichni markery movnoho konfl iktu”, Movoznavchyj visnyk] Cherkasy Bohdan Khmelnyts’kyj National University, vol. 18, pp. 182–187.

Bilokonenko, L. A. (2015), Ukrainian-language interpersonal confl ict : monograph [Ukrains'komovnyj mizhosobystisnyj konfl ikt : monohrafi ja], Interservice, Kyiv, 335 p.

Bilokonenko, L. A. (2016), Ukrainian-language representation of interpersonal confl ict : author’s synopsis of thesis [Ukrayins'komovna reprezentatsija mizhosobystisnoho konfl iktu : avtoref. dys. … dokt. fi lol. n. : 10.02.01 — ukr. mova], Institute of the Ukrainian language NAS of Ukraine, Kyiv, 41 p.

Dridze, T. M. (1984), Text activity in the structure of social communication : Problems of semiosociopsychology [Tekstovaja dejatel’nost’ v strukture social’noj kommunikacii : Problemy semiosociopsikhologii], Nauka, Moscow, 268 p.

Egides, A. P. (2016), Psychotechnics of syntonic communication [Psikhotekhnika sintonnogo obshchenija], available at : http://psychologi.net.ru/book3_isk_ob/egides_sinton.html

Luman, N. (2007), Social systems : an outline of the general theory, translated by I. D. Gazijev [Sotsial’nyye sistemy : ocherk obshchej teorii, per. s nem. I. D. Gazijev], Nauka, St. Petersburg, 648 p.

The Pope called fake news a serious sin (2017) [Papa rimskij nazval nepravdivye novosti ser’joznym grekhom], available at : http://www.interfax.ru/world/592171

Tubalova, I. V., Emer, Yu. A., Perevalova, D. A. (2012), ““Confl ict-causing text”: cognitive and linguistic features of the generation (experimental study)”, Bulletin of the Tomsk State University [“Konfl iktogennyj tekst : kognitivnyje i yazykovyje osobennosti porozhdenija (eksperimental’noe issledovanie)”, Vestnik Tomskogo gos. un-ta], Tomsk State University, Tomsk, vol. 365, pp. 33–38.

The fake headline of the Russian site : the ATO headquarters confi rmed the destruction of the Ukrainian DRG (2017), [Feykovyj zaholovok rosiys'koho sajtu : shtab ATO pidtverdyv znyshchennia ukrains'koi DRH], available at: https://www.radiosvoboda.org/a/28466423.html

Fake news (2017) [Feykovye novosti], available at: http://gordonua.com/news.html

Silverman C. This Analysis Shows How Viral Fake Election News Stories Outperformed Real News On Facebook (2017), available at : https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/viral-fake-election-news-outperformed-real-news-onfacebook? utm_term=.wiqW71dqZo#.tuwjOYZNW3


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Белоконенко Л. А. Конфликтная ситуация в художественном произведении как отражение авторской позиции / Л. А. Белоконенко // Вестник Челябинского гос. ун-та. Филология. Искусствоведение. — 2013. — Вып. 86. — № 37 (328). — С. 126–129.

Білоконенко Л. А. Морфологічні маркери мовного конфлікту / Л. А. Білоконенко // Мовознавчий вісник. — Черкаси, 2014. — Вип. 18. — С. 182–187.

Білоконенко Л. А. Українськомовний міжособистісний конфлікт : монографія / Л. А. Білоконенко. — Київ : Інтерсервіс, 2015. — 335 с.

Білоконенко Л. А. Українськомовна репрезентація міжособистісного конфлікту : автореф. дис. … докт. філол. н. : 10.02.01 — укр. мова / Л. А. Білоконенко. — Київ, 2016. — 41 с.

Дридзе Т. М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации: Проблемы семиосоциопсихологии / Т. М. Дридзе. — М. : Наука, 1984. — 268 с.

Егидес А. П. Психотехника синтонного общения [Электронный ресурс] / А. П. Егидес. — URL: http:// psychologi.net.ru/book3_isk_ob/egides_sinton.html.

Луман Н. Социальные системы : очерк общей теории / пер. с нем. И. Д. Газиева / Никлас Луман. — СПб. : Наука, 2007. — 648 с.

Папа римский назвал фейковые новости серьёзным грехом [Электронный ресурс]. — URL: http://www.interfax. ru/world/592171

Тубалова И. В. «Конфликтогенный текст» : когнитивный и языковые особенности порождения (экспериментальное исследование) / И. В. Тубалова, Ю. А. Эмер, Д. А. Перевалова // Вестник Томского гос. ун-та. — Томск, 2012. — № 365. — С. 33–38.

Фейковий заголовок російського сайту : штаб АТО підтвердив знищення української ДРГ [Електронний ре- сурс]. — URL : https://www.radiosvoboda.org/a/28466423.html

Фейковые новости [Електронний ресурс]. — URL : http://gordonua.com/news/worldnews/feykovye-novostislovar- angliyskogo-yazyka-opredelil-frazu-goda-215485.html

Silverman C. This Analysis Shows How Viral Fake Election News Stories Outperformed Real News On Facebook / Craig Silverman. — Available at : https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/viral-fake-election-news-outperformedreal- news-on-facebook?utm_term=.wiqW71dqZo#.tuwjOYZNW3

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)