DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2017.28.115835

Принципи визначення номінатеми комплексного типу

Н. В. Дьячок

Анотація


Метою статті є визначення класифікаційних параметрів номінатем комплексного типу. Об’єкт аналізу — процеси мовленнєвої й мовної номінації в їхній різноманітності. Предмет дослідження — номінатеми, моделі модифікації яких є комплексом мовленнєвих і текстових реалізацій, відрізняючись від традиційних двохкомпонентних моделей. В роботі використано описовий і структурний методи. Результатом дослідження є виявлення номінатем комплексних типів, опис їх реалізацій різних видів. Висновки. Відповідності «словосполучення — композит — універб», «словосполучення — абревіатура — універб», «словосполучення — словосполучення юкстапозитно-абревіатурного типу — універб», «словосполучення — універб — еліптема (головне слово) — композит», «словосполучення — універб — еліптема (залежне слово)», «словосполучення — композит абревіатурного типу — абревіатура — універб» є формами абстрактної мовної одиниці — номінатеми комплексного типу, — яка має цілу низку формальних та семантичних особливостей. Практичне застосування результатів дослідження може бути втілено в укладанні словника номінатем російської мови.


Ключові слова


номінатема; номінація; слово; словосполучення; універб; абревіатура; композит.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Alpatov V. M. (1982), “On two approaches to distinguishing the basic units of language”, Topics in the dtudy of language [“O dvukh podkhodakh k vydeleniyu osnovnykh yedinits yazyka”, Voprosy yazykoznaniya], No 6, pp. 66–74.

Zahnitko A. P. (2003), Fundamentals of Ukrainian Theoretical Syntax [Osnovy ukrayins'koho teoretychnoho syntaksysu], Gorlovka, 228 p.

Terkulov V. I. (2006), “Once more about the main unit of linguistics”, Philological sciences [“Jeshche raz ob osnovnoj jedinitse jazyka”, Filologicheskije nauki], No 11 (106), pp. 127–137.

Terkulov V. I. (2007), Word and nominatheme: the experience of a complex description of the main nominative language unit [Slovo i nominatema: opyt kompleksnogo opisaniya osnovnoy nominativnoy yedinitsy yazyka], Gorlovka, 240 p.

Terkulov V. I. (2010), Nominatheme: the experience of defi ning and describing [Nominatema: opyt opredeleniya i opisaniya], Gorlovka, 228 p.

Shansky N. M. (1996), Phraseology of the modern Russian language [Frazeologiya sovremennogo russkogo yazyka], Moscow, 160 p.

Language (1977), Language nomination: general questions [Yazykovaya nominatsiya : obshchiye voprosy], Moscow, 360 p.

Jackson H. (1995), Words and their Meaning, London and New York, 279 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алпатов В. М. О двух подходах к выделению основных единиц языка / В. М. Алпатов // Вопросы языкознания. — М., 1982. — № 6. — С. 66–74.

Загнітко А. П. Основи українського теоретичного синтаксису : навч. посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / А. П. Загнітко. — Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2003. — Ч. 1. — 228 с.

Теркулов В. И. Еще раз об основной единице языка / В. И. Теркулов // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка : «Філологічні науки» : зб. наук. праць. — Луганськ : Альма-матер, 2006. — № 11 (106). — С. 127–137.

Теркулов В. И. Слово и номинатема: опыт комплексного описания основной номинативной единицы языка / В. И. Теркулов. — Горловка :ГГПИИЯ, 2007. — 240 с.

Теркулов В. И. Номинатема: опыт определения и описания / В. И. Теркулов. — Горловка : ГГПИИЯ, 2010. — 228 с.

Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка : учебн. пособие [для студ. пед. ин- тов по спец.

«Русский язык и литература»] / Н. М. Шанский. — М. : Высшая школа, 1996. — 160 с.

Языковая номинация : общие вопросы / [под ред. Л. Л. Уфимцевой, Б. Л. Серебреникова]. — М. : Наука,

1977. — 360 с.

Jackson H. Words and their Meaning / H. Jackson. — London and New York : Longman, 1995. — 279 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)