DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2017.28.115860

Інтегративний підхід у вивченні категорій становості й аспектуальності: лінгвістичний і філософський аспект. Соціолінгвістичний експеримент

Г. М. Труба

Анотація


Мета статті — окреслити основні аспекти вивчення питання категорії становості й аспектуальності, які є одними із базових категорій свідомості. Об’єктом аналізу є категорія становості й аспектуальності, а предметом дослідження — інтегративний підхід у вивченні зазначених категорій. У роботі використано описовий, інтегративний методи та метод соціолінгвістичного експерименту. Результатом дослідження є чітке визначення категорії становості й аспектуальності у світоглядній картині світу із лінгвістичної та філософської точок зору, а разом із тим окреслення нового підходу до вивчення вже розроблених лінгвістичних категорій з нової точки зору — інтегративного підходу, застосування соціолінгвістичного експерименту. Актуальністю дослідження є висвітлення різних підходів до визначення поняття категорій становості й аспектуальності, окреслення різних дискурсів категорії становості і інтегрування їх в одну структуру. Практична цінність результатів дослідження полягає у можливості використання його результатів у вирішенні питань оптимізації процесів навчання філологів, для глибшого розуміння категоризації мов, фундаментальних дослідженнях еволюції глибинних, базових категорій української мови, покращення процесу засвоєння української мови як іноземної.

Ключові слова


категорія; становість; аспектуальність; диференційна ознака; мовна ситуація; мовленнєвий код.

Повний текст:

PDF

Посилання


Kubryakova, E. S., Demyankov, V. Z., Pankrats, Yu. G., Luzina, L. G., ed. (1996), A Brief Dictionary of Cognitive Terms [Kratkij slovar kognitivnykh terminov], Moscow Lomonosov State University, Moscow, 245 p.

Luzina, L. G. (1991), “Problems of stylistics in lingvopragmatic interpretation”, Pragmatics and semantics [“Problemy stilistiki v lingvopragmaticheskoj interpretacii”, Pragmatika i semantika], INION, Moscow, pp. 67–81.

Martynov, V. V. (1985), “Functional grammar and language categories”, Problems of functional grammar [“Funktsionalnaja grammatika i kategorii jazyka”, Problemy funkcionalnoj grammatiki], Nauka, Moscow, pp. 155–162.

Meschaninov, I. I. (1945), Verbal sentence and parts of speech [Glagolnoe predlozhenie i chasti rechi], AS of USSR Publishing house, Moscow & Leningrad, 322 p.

Selivanova, O. O. (2010), Linguistic Encyclopedia [Linhvistychna encyklopedija], Dovkillia, Poltava & Kyiv, 844 p.

Bondarko, A. V. ed. (2001), Theory of Functional Grammar : Introduction. Aspectuality. Temporal localization. Taxis, 2nd ed. [Teoriya funkcionalnoj grammatiki : Vvedenie. Aspektualnost. Vremennaja lokalizovannost’. Taksis, 2-e izd.], Editorial URSS, Moscow, 348 p.

Truba, H. M. (2014), Functional interaction of the categories of state and aspectality : Thesis [Funkcionl’na vzajemodija kategorij stanovosti ta aspektual’nosti : dys. … kand. fi lol. nauk: 10.02.01], Odessa, 210 p.

Truba, H. M. (2011), “Interaction of the functional semantic category of state with other functional semantic fi elds and categories”, Proceedings of the Kirovograd Vinnychenko State Pedagogical University, Philological sciences (linguistics) [“Vzaemodija funkcional’no-semantychnoi kategorii stanovosti z inshymy funkcional’no-semantychnymy poliamy ta kategorijamy”, Naukovi zapysky, serija Filolohichni nauky (movoznavstvo)], Kirovograd State University Press, Kirovograd, vol. 100, pp. 384–387.

Shhur, G. S. (1974), Field Theory in Linguistics [Teorija polya v lingvistike], Nauka, Moscow, 255 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Краткий словарь когнитивных терминов / Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г. — М. : МГУ, 1996. — 245 с.

Лузина Л. Г. Проблемы стилистики в лингвопрагматической интерпретации / Л. Г. Лузина // Прагматика и семантика. — М. : ИНИОН, 1991. — С. 67–81.

Мартынов В. В. Функциональная грамматика и категории языка / В. В. Мартынов // Проблемы функциональной граматики. — М. : Наука, 1985. — С. 155–162.

Мещанинов И. И. Глагольное предложение и части речи / И. И. Мещанинов. — М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1945. — 322 с.

Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. — Полтава : Довкілля-К, 2010. — 844 с.

Теория функциональной грамматики : Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. — 2-е изд. / А. В. Бондарко. — М. : Эдиториал УРСС, 2001. — 348 с.

Труба Г. М. Функціональна взаємодія категорій становості та аспектуальності : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Г. М. Труба. — Одеса, 2014. — 210 с.

Труба Г. М. Взаємодія функціонально-семантичної категорії становості з іншими функціонально-семантичними полями та категоріями / Г. М. Труба // Наукові записки. — Кіровоград : Вид-во КДУ, 2011. — Вип. 100 : Серія : Філологічні науки (мовознавство). — С. 384–387.

Щур Г. С. Теория поля в лингвистике / Г. С. Щур. — М. : Наука, 1974. — 255 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)