DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2017.28.115865

Номенклатурні синоніми і варіанти таксонів в іхтіологічної систематики (на матеріалі назв риб України)

Т. Ф. Шумаріна

Анотація


У статті зіставлено одну із груп сучасних української та російської іхтіономічних систем. Мета статті виокремити сучасні мовні тенденції в національних (російській та українській) таксономіях. Об’єктом вивчення в роботі є біологічна номенклатура, предметом дослідження — номенклатурні номінації таксонів риб України. У роботі використано описовий та зіставний методи. У результаті дослідження виявлено варіанти та синоніми термінів, тотожність і розбіжності у вернакулярних номінаціях риб. Висновки. Наявність абсолютної та часткової синонімії, а також варіантності в обох мовах вмотивовано екстралінгвістичними та інтралінгвістичними факторами. Сучасний процес уніфікації та стандартизації назв риб ускладнено за наявності двох протилежних тенденцій. Ономасіологічні тенденції в національних іхтіологічних терміносистемах суперечливі: з одного боку, це тяжіння до аналітичного словотвору, а з іншого, — до економії мовних засобів і спрощення семантичної та структурної організації іхтіонімів. Практична цінність результатів дослідження полягає в можливості використання їх у практичній та теоретичній систематиці іхтіофауни України.


Ключові слова


номенклатура; термін; іхтіонім; варіант; синонім.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kutsokon’, Yu., Kvach, Yu. (2012), “Ukrainian names of lampreys and fi shes of the fauna of Ukraine for the scientifi c use”, Studia Biologica [Ukraїns’kі nazvy mіnog і ryb fauny Ukraїny dlia naukovogo vzhytku, Bіologіchnі studії], Lvov Franko National University, Lvov, vol. 6, No 2, pp. 199–220.

Markevich, O., Tatarko, K. (1983), Russian-Ukrainian-Latin zoological dictionary : terminology and nomenclature [Rosіjs’ko-ukraїns’ko-latyns’kyj zoologіchnyj slovnyk : termіnologіja і nomenklatura], Naukova Dumka, Kyiv, 411 p.

Movchan, U. V. (2011), Fishes of Ukraine [Ryby Ukrainy], Zoloti vorota, Kyiv, 444 p.

Zhajvoronok, V. V. ed. (2003), Russian-Ukrainian dictionary, [Rosіjs’ko-ukraїns’kyj slovnyk], Abrys, Kyiv, 1424 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Куцоконь Ю. Українські назви міног і риб фауни України для наукового вжитку/ Ю. Куцоконь, Ю. Квач // Біологічні студії. — 2012. — Т. 6. — № 2. — С. 199–220.

Маркевич О. Російсько-українсько-латинський зоологічний словник : термінологія і номенклатура / О. Маркевич, К. Татарко. — К. : Наук. думка, 1983. — 411 с.

Мовчан Ю. В. Риби України / Ю. В. Мовчан. — К. : Золоті ворота, 2011. — 444 с.

Російсько-український словник [за ред. В. В. Жайворонка]. — К. : Абрис, 2003. — 1424 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)