DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2017.28.115848

Комунікативно-синтаксичні особливості дитячого мовлення в жанрі інтерв’ю

І. Б. Морозова, Т.-Є. В. Цапенко

Анотація


Актуальність обраної теми роботи зумовлена загальною спрямованістю мовознавчих досліджень на вивчення взаємозв’язків між усіма рівнями мови, з одного боку, та орієнтованістю сучасної лінгвістики на дослідження мовно-мисленнєвих кореляцій та проблеми онтогенезу мовлення, з іншого. Об’єктом дослідження є мовлення американських дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у рамках гумористичного ток-шоу. Предмет дослідження складають синтаксичні, лексичні та інтонаційні особливості дитячого мовлення. У роботі застосовуються загальнонаукові методи дослідження як-то: спостереження, вимірювання, опис, порівняння, перцептивний аналіз, дедукція, неповна індукція, узагальнення, кількісний та якісний аналіз. Мета роботи полягає у виявленні та порівнянні синтаксичних, лексичних та інтонаційних особливостей дитячого мовлення комунікантів-дошкільників та дітей молодшого шкільного віку з акцентуванням на гендерній приналежності респондентів інтерв’ю. У результаті дослідження встановлено відмінності у мовленні дітей різних вікових груп. Зроблено висновок, що на фонетичному рівні такі відмінності полягають в особливостях вимови та інтонаційного оформлення, темпі говоріння і частотності вживання пауз хезитації та їхній довжині. На лексичному рівні виявлено такі особливості: відсутність використання синонімічного ряду в дітей обох вікових категорій, невелика кількість лексичних прийомів, серед яких фігурують повтори, оказіоналізми, метафори і антитези. Аналіз синтаксичної структури показав: чим молодшими є респонденти, тим більшу схильність вони мають до односкладних відповідей, реалізованих у простих реченнях та еліптичних конструкціях. Визначено частотність вживання різних граматичних типів речень. Практичне застосування результатів дослідження може полягати в покращенні мовних навичок як рідної мови, так і іноземної ще в дитячому віці.


Ключові слова


онтолінгвістика; жанр інтерв’ю; синтаксичні особливості дитячого мовлення; лексичні особливості дитячого мовлення; фонетичні особливості дитячого мовлення; гендер

Повний текст:

PDF

Посилання


Blinova, D. Ie. (2012), Cognitive-framing characterization of children’s speech at the early development period : synopsis of the PhD thesis [Kognitivno-frejmovaja kharakterizacija detskoj rechi na rannem etape razvitija : avtoref. dis. … kand. fi lol. Nauk : 10.02.04], Pjatigorsk, 30 p.

Kudinova, N. L. (2014), “About syntax of children’s speech based on the personages’ speech of the english artistic prose”, Philological Sciences. Issues of Theory and Practice [“O sintaksise detskoj rechi na materiale rechi personazhej anglojazychnoj khudozhestvennoj prozy”, Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki], Gramota, Tambov, vol. 12, part 3, pp. 101–104.

Morozova, I. B. (2009), Paradigmatic analysis of the structure and semantics of the elementary communicative units on the gestalt theory in the moderm English language: monograph [Paradyhmatychnyj analіz struktury і semantyky elementarnykh komunіkatyvnykh odynyc’ u svіtlі geshtal’t-teorії v suchasnіj anglіjs’kіj movі: monografi ja], Drukarskyj dim, Odessa, 384 p.

Novikova, M. G. (2009), “Simple sentence : the essence, classifi cation and comparative typology the russian and the english sentence”, Bulletin MSRU. Linguistics [“Prostoe predlozhenie : sushhnost’, klassifi kacija i sravnitel’naja tipologija russkogo i anglijskogo predlozhenija”, Vestnik MGOU. Lingvistika], Moscow, vol. 1, pp. 124–130.

Piaget, J. (1994), The Language and the thought of the child [Rech’ i myshlenie rebenka], Pedagogika-press, Moscow, 528 p.

Slobin, D. I., Shakhnarovich, A. M. (1984), “Cognitive prerequisites for the development of grammar”, Psycholinguistics [“Kognitivnye predposylki razvitija grammatiki”, Psikholingvistika], Progress, Moscow, pp. 143–207.

Rozental, D. E., Telenkova, M. A. (1985), Dictionary of the linguistic terms, 3rd ed. [Slovar’ lingvisticheskikh terminov], Prosveshchenie, Moscow, 400 p.

Jimmy Kimmel Live, available at : https://www.youtube.com/user/JimmyKimmelLive


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Блинова Д. Е. Когнитивно-фреймовая характеризация детской речи на раннем этапе развития : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Д. Е. Блинова. — Пятигорск, 2012. — 30 с.

Кудинова Н. Л. О синтаксисе детской речи на материале речи персонажей англоязычной художественной прозы / Н. Л. Кудинова, К. В. Солнцева // Филологические науки. Вопросы теории и практики : (научный журнал). — Тамбов : Грамота, 2014. — Вып. 12. — Ч. 3. — С. 101–104.

Морозова І. Б. Парадигматичний аналіз структури і семантики елементарних комунікативних одиниць у світлі гештальт-теорії в сучасній англійській мові : монографія / І. Б. Морозова. — Одеса : Друкарський дім, 2009. — 384 с.

Новикова М. Г. Простое предложение : сущность, классификация и сравнительная типология русского и английского предложения / Вестник МГОУ. Серия : Лингвистика. М. : Московский гос. областной ун-т, 2009. — № 1. — С. 124–130.

Пиаже Ж. Речь и мышление ребёнка / Ж. Пиаже. — М. : Педагогика-пресс, 1994. — 528 с.

Слобин Д. И. Когнитивные предпосылки развития грамматики / Д. И. Слобин, А. М. Шахранович // Психолингвистика. — М. : Прогресс, 1984. — С. 143–207.

Розенталь Д. Э. Словарь лингвистических терминов [электронный ресурс] / Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. — Изд. 3. — М. : Просвещение, 1985. — 400 с.

Jimmy Kimmel Live [Electronic resource]. — URL : https://www.youtube.com/user/JimmyKimmelLive

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)