DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2017.28.115857

Сценарна специфіка регіональної фразеології

Є. М. Степанов

Анотація


Мета роботи — визначити риси, спільні для фразеологічних одиниць, що виникають на підставі місцевих / регіональних сценаріїв і функціонують у територіально обмежених локусах поширення російської мови. Крім того, автор зробив спробу встановити залежність прецедентного фразеологізму від хронотопу як закономірний зв’язок просторово-часових координат, а також схарактеризувати особливості функціонування місцевих фразеологізмів у локусах, різних за ознакою домінування в них соціального і / або професійного статусу російськомовного населення: в місті та селі. Об’єктом вивчення стали регіональні фразеологічні одиниці, суб’єктом — регіональні сценарії, які породжують прецедентні феномени, що зумовлюють процеси фразеологізації задіяних у них одиниць. Результатом цього дослідження є визначення таких основних рис регіональних фразеологізмів: територіальна обмеженість функціонування; труднощі розуміння значення носіями російської мови як рідної, які є мешканцями інших регіонів; здатність поширюватися на інші території та імплантуватися до загальнонаціональної російської мови. Висновки вказують на безпосередній зв’язок поняття прецедентного феномена в лінгвістиці з поняттями домінанти і хронотопу. Зі зміною домінанти сприйняття процесу, дії, предмета, ознаки виникають передумови до створення нових прецедентних феноменів і старіння вже існуючих. У міру поширення регіонального фразеологізму в комунікативному просторі спотворюються сценарії їх виникнення і стирається залежність їх функціонування від первинних сценаріїв. Проходячи межу цієї залежності, фразеологізм як лінгвосеміотичний феномен синхронізується в мові, втрачає зв’язок з минулими сценаріями й орієнтується на семантичну сполучуваність у тому чи іншому дискурсі.

Ключові слова


регіональний фразеологізм; прецедентний сценарій; прецедентний феномен; російське мовлення; міське мовлення; діалект; лінгвокультурний

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Arefi eva, N. G. (2017), “Phraseological picture of the world in the light of linguocultural codes (based on the Russian dialects of Odessa region)”, Mova [“Frazeologicheskaja kartina mira skvoz’ prizmu lingvokul’turnykh kodov (na materiale russkikh govorov Odesshchiny)”, Mova], Astroprint, Odessa, vol. 27, pp. 135–140.

Brysina, Ie. V. (2003), Ethnocultural idiomatics of the Don Cossacks [Etnokul’turnaja idiomatika donskogo kazachestva], Peremena, Volgograd, 293 p.

Humboldt, W. von (2001), “On the diff erence in the structure of human languages and its infl uence on the spiritual development of mankind”, Selected Works on Linguistics, 2nd ed. [“O razlichii stroenija chelovecheskikh jazykov i jego vlijanii na dukhovnoe razvitie chelovechestva”, perevod s nemeckogo; red. G. V. Ramishvili, Izbrannye trudy po jazykoznaniju, 2-oe izd.], Progress, Moscow, pp. 37–298.

Danilevskaya, A. S. (2017), Refl ection of the primary locus in the phraseological world picture of dialect-speaking people (with reference to Russian dialects of the Amur region): Thesis [Otrazhenie pervichnogo lokusa dialektonositelej vo frazeologicheskoj kartine mira (na materiale russkikh govorov Priamur’ja) : dis. … kand. fi lol. nauk : 10.02.02 — russkij jazyk], Kiev Taras Shevchenko National University, Kiev, 256 p.

Ivashko, L. A. (1981), Essays on the Russian Dialectal Phraseology [Ocherki russkoj dialektnoj frazeologii], Leningrad State University, Leningrad, 111 p.

Kobeleva, I. A. (2012), Modern Russian dialect phraseology : lexico-grammatical and lexicographic aspects : Thesis [Sovremennaja russkaja dialektnaja frazeologija : leksiko-grammaticheskij i leksikografi cheskij aspekty : dis. … dokt. fi lol. nauk : 10.02.01 — russkij jazyk], Syktyvkar State University, Syktyvkar, 355 p.

Melnichenko, G. G. (1961), A short Yaroslavl regional dictionary combining materials of previously compiled dictionaries (1820–1956) : in 2 volumes [Kratkij yaroslavskij oblastnoj slovar’, objedinjajushchij materialy ranee sostavlennykh slovarej (1820–1956 gg.) : v 2 t.], Yaroslavl State Ped. Inst. Publishing House, Yaroslavl.

Moseev, I. I. (2005), The Pomor speaking : A brief dictionary of the Pomor language [Pomor’ska govorja : Kratkij slovar’ pomorskogo jazyka], Pravda Severa, Arkhangelsk, 372 p.

Dolgusheva, V. G., Smetanina, Z. V. eds. (1996–2008). The regional dictionary of Vyatka dialects : in 5 issues [Oblastnoj slovar’ vjatskikh govorov], Vyatka St. Technical Univ., Kirov.

Podyukov, I. A. (1997), Cultural and semiotic aspects of folk phraseology [Kul’turno-semioticheskie aspekty narodnoj frazeologii], Russian A. I. Herzen State Ped. University Publishing House, St. Petersburg, 360 p.

Pojzner, M. B. (2001), You need to speak personally with Odessa... (From peeped and overheard) [S Odessoy nado lichno govorit’… (Iz podsmotrennogo i podslushannogo)], Druck, Odessa, 392 p.

Sindalovsky, N. A. (2006), In the language of the streets : Stories about Petersburg phraseology [Na jazyke ulits : Rasskazy o peterburgskoj frazeologii], Centropoligraf; MiM-Del’ta,, Moscow & St. Petersburg, 264 p.

Karpenko, Yu. A., Uemura, S. eds. (2000–2001), Dictionary of the Russian dialects of Odessa region : in 2 vol. [Slovar’ russkikh govorov Odesshchiny : v 2 t.], Astroprint, Odessa.

Stepanov, Ie. M. (2004), Russian Speech of Odessa : monograph [Rosíjs’ke movlennja Odesy : monografíja], Astroprynt, Odessa, 496 p.

Stepanov, Ie. N. (2008), “The city’s phraseology as a lingual and cultural space”, Scientifi c Bulletin of Izmail State University of Humanities [“Frazeologija goroda kak lingvokul’turnoe prostranstvo”, Naukovyj vísnyk Ízmaí̈l’s’kogo derzhavnogo gumanítarnogo uníversytetu], Izmail, vol. 25, pp. 130–135.

Stepanov, E. N. (2013), Russian Urban Speech in the Multilingvocultural Space of Odessa : Thesis [Russkaja gorodskaja rech’ v polilingvokul’turnom prostranstve Odessy : dis. … doktora fi lol. Nauk : 10.02.02 — russkij jazyk], Odessa I. I. Mechnikov National University, 595 p.

Ukhtomsky, A. A. (2002), Dominant [Dominanta], Peter, St. Petersburg, 448 p.

Fajtelberg-Blank, V. A., Shestachenko, V. V. (1999), Gangster’s Odessa : “Double bottom” of the Southern Palmyra [Banditskaja Odessa : «Dvojnoe dno» Juzhnoj Pal’miry], Astroprint, Odessa, 629 p.

Fedorov, A. I. ed. (1983), Phraseological dictionary of Russian dialects of Siberia [Frazeologicheskij slovar’ russkikh govorov Sibiri], Nauka, Novosibirsk, 232 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арефьева Н. Г. Фразеологическая картина мира сквозь призму лингвокультурных кодов (на материале русских говоров Одесщины) / Н. Г. Арефьева // Мова. — Одеса : Астропринт, 2017. — № 27. — С. 135–140.

Брысина Е. В. Этнокультурная идиоматика донского казачества / Е. В. Брысина. — Волгоград : Перемена, 2003. — 293 с.

Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества / Вильгельм фон Гумбольдт : [пер. с нем.; общ. ред. Г. В. Рамишвили] / Избр. труды по языкознанию. — [2-е изд.]. — М. : Прогресс, 2001. — С. 37–298.

Данилевская А. С. Отражение первичного локуса диалектоносителей во фразеологической картине мира (на материале русских говоров Приамурья) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.02 — русский язык / А. С. Данилевская. — Киев : КНУ им. Тараса Шевченко, 2017. — 256 с.

Ивашко Л. А. Очерки русской диалектной фразеологии / Л. А. Ивашко. — Л. : ЛГУ, 1981. — 111 с.

Кобелева И. А. Современная русская диалектная фразеология : лексико-грамматический и лексикографический аспекты : дис. … докт. филол. наук : 10.02.01 — русский язык / И. А. Кобелева. — Сыктывкар : Сыктывкарский гос. ун-т, 2012. — 355 с.

Мельниченко Г. Г. Краткий ярославский областной словарь, объединяющий материалы ранее составленных словарей (1820–1956 гг.) : в 2 т. / Г. Г. Мельниченко. — Ярославль : Изд-во Ярославского гос. пед. ин-та, 1961.

Мосеев И. И. Поморьска говоря : Краткий словарь поморского языка / И. И. Мосеев. — Архангельск : Правда Севера, 2005. — 372 с.

Областной словарь вятских говоров / ред. В. Г. Долгушева, З. В. Сметанина. — Киров : ВГТУ, 1996–2008. — Вып. 1–5.

Подюков И. А. Культурно-семиотические аспекты народной фразеологии / И. А. Подюков. — СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 1997. — 360 с.

Пойзнер М. Б. С Одессой надо лично говорить… (Из подсмотренного и подслушанного) / М. Б. Пойзнер. — Одесса : Друк, 2001. — 392 с.

Синдаловский Н. А. На языке улиц : Рассказы о петербургской фразеологии / Н. А. Синдаловский. — М. ; СПб. : Центрополиграф; МиМ-Дельта, 2006. — 264 с.

Словарь русских говоров Одесщины : в 2 т. [ОНУ им. И. И. Мечникова; ред. Ю. А. Карпенко, С. Уэмура] / Л. Ф. Баранник, Л. Н. Гукова, Л. И. Демьянова и др. — Одесса : Астропринт, 2000–2001.

Степанов Є. М. Російське мовлення Одеси : монографія / Є. М. Степанов. — Одеса : Астропринт, 2004. — 496 с.

Степанов Е. Н. Фразеология города как лингвокультурное пространство / Е. Н. Степанов // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. — Ізмаїл, 2008. — Вип. 25. — С. 130–135.

Степанов Е. Н. Русская городская речь в полилингвокультурном пространстве Одессы : дисс. … доктора филол. наук : 10.02.02 – русский язык / Е. Н. Степанов. — Одесса, 2013. — 595 с.

Ухтомский А. А. Доминанта / А. А. Ухтомский. — СПб. : Питер, 2002. — 448 с.

Файтельберг-Бланк В. А. Бандитская Одесса : «Двойное дно» Южной Пальмиры / В. А. Файтельберг-Бланк, В. В. Шестаченко. — Одесса : Астропринт, 1999. — 629 с.

Фразеологический словарь русских говоров Сибири / ред. А. И. Фёдоров. — Новосибирск : Наука. Сиб. отдние, 1983. — 232 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)