№ 26 (2016)

Зміст

Питання загальної та комунікативної лінгвістики

ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ PDF
М. Ю. КАРПЕНКО 5-11
СУРЖИК У РОМАНІ МИХАЙЛА БРИНИХА «ШАХМАТИ ДЛЯ  ДИБІЛІВ» PDF
Т. І. КРУПЕНЬОВА 12-15
МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР СУПЕРЕЧКА В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ ПЕРСОНАЖІВ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДНИХ ТЕКСТІВ І. С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО) PDF
І. В. РОМАНЮК 16-19
КУЛЬТУРНІ КОДИ З ОНІМНИМ КОМПОНЕНТОМ У КОМЕРЦІЙНІЙ ТЕЛЕРЕКЛАМІ: ВПЛИВОВИЙ АСПЕКТ PDF
О. В. ЩЕРБАК 20-25
МЕТОД СЛОВЕСНОГО ПОРТРЕТУ: ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF (Русский)
Т. Ф. ШУМАРіНА, Д. В. ЦАРЬОВА 26-29
ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕКЛАД НАУКОВОГО ДИСКУРСУ З ТИПОЛОГІЧНО НЕСПОРІДНЕНИХ МОВ PDF (English)
І. М. ДЕРІК 29-33

Питання лінгвоконцептології та мовної картини світу

ЗООМОРФНА ЛЕКСИКА У ФРАЗЕОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ PDF
О. М. ГЕРКЕРОВА, К. В. КОВАЛЬ 34-38
ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ХРЕМАТОНІМІВ У П’ЯТОМУ КОЛІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ХРЕМАТОНІМНОГО ФРЕЙМУ PDF
Г. В. ТКАЧЕНКО 38-41
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСОЦІАТИВНО- ВЕРБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ЛЕКСЕМ ВЛАДА ТА ВЛАСТЬ PDF
Г. С. ЯРОЦЬКА, О. С. ЄДЕР 42-46
АКСІОНІМ ЛЕПОТА В СЕРБСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ PDF (Русский)
О. Н. НОВАК 47-51
ФЕНОМЕН ГРОШЕЙ У ЛЕКСИКОГРАФІЧНОМУ ТА ДИСКУРСИВНОМУ АСПЕКТАХ PDF (Русский)
Т. В. ОХРІМЕНКО 51-56

Питання лексикології, словотвору та граматики

ШЛЯХИ ПОХОДЖЕННЯ АРОМАТОНІМІВ PDF
Є. С. БІЛА 57-61
ОНІМІЯ ВІРТУАЛЬНИХ СВІТІВ ЕЛЕКТРОННИХ ІГОР PDF
Т. В. ВАРБАНЕЦЬ 61-66
СТРУКТУРНІ ТИПИ АНГЛОМОВНИХ ІДЕОНІМІВ PDF
О. О. ВАСИЛЬЄВА 66-71
ІДЕОНІМІЙНИЙ СЕКТОР ПОЕТОНІМОСФЕРИ САГИ С. МЕЙЕР «TWILIGHT» PDF
О. Ю. КАРПЕНКО, В. В. СЕРЕБРЯКОВА 71-76
ОНІМНІ ДОМІНАНТИ В ІДІОЛЕКТІ В. СТУСА PDF
А. В. ЛУПОЛ 76-82
ТЕМПОРАЛЬНА ЛЕКСИЧНА ПАРАДИГМА ЯК АКТУАЛІЗАТОР ХУДОЖНЬОГО ЧАСУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ В. МАЛИКА «КНЯЗЬ ІГОР») PDF
О. Ф. НЕМИРОВСЬКА 82-87
ТИПОЛОГІЯ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ В НІМЕЦЬКІЙ МЕДИЧНІЙ ЕСТЕТОЛОГІІ В ПОРІВНЯННІ З ПОЛЬСЬКОЮ ТА ФРАНЦУЗЬКОЮ PDF (Русский)
Д. О. ДАНІЛЕЦЬ 88-96
СЕМАНТИЧНІ ТА ФОРМАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НОМІНАТЕМ ТИПУ «СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ + ЕЛІПТИЧНИЙ УНІВЕРБ» PDF (Русский)
Н. В. ДЬЯЧОК 96-100
ГАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ВИДУ Й ПЕРЕХОДНОСТІ ДІЄСЛІВНИХ УНІВЕРБІВ PDF (Русский)
С. О. ІВКО 100-104
КУЛЬТУРА У СЛОВНИКАХ: ІСТОРИЧНО ОБҐРУНТОВАНІ ТОПОНІМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛЕКСИКОГРАФІЇ PDF (Русский)
Є. М. МУЗЯ, Н. В. ДЕНИСЕНКО, Н. Є. МIЛЬКО 105-111
РОСІЙСЬКІ ПАРЕМІЇ З ТЮРКІЗМАМИ ПОБУТОВОГО ДИСКУРСУ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ PDF (Русский)
Є. М. СТЕПАНОВ 111-119
МЕТАФОРА В ЗАГАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ ГАБІТОСКОПІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ PDF (Русский)
Т. Ф. ШУМАРіНА 119-124

Питання історії мови та діалектології

УКРАЇНСЬКЕ УСНЕ МОВЛЕННЯ ЗА КОБЗАРЯМИ-ПЕРШОДРУКАМИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (1840), ПЕТРА ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО (1877) ТА ЄВГЕНА ГРЕБІНКИ (1878) PDF
М. Л. ДРУЖИНЕЦЬ 125-130
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ «НАЗВИ РИБ, РИБНИХ ПРОДУКТІВ І СТРАВ» У ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКОМУ ТА СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКОМУ ПЕРІОДАХ PDF
Т. В. ПОДСІКЕРА 131-137
ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ У КРИМСЬКИХ КАДІАСКЕРСЬКИХ ЗОШИТАХ: ДО ПИТАННЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ОРОНІМА ЧОНГАР PDF (Русский)
О. Д. РУСТЕМОВ, Є. М. СТЕПАНОВ 138-144
СТРАТЕГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ В ДОСЛІДЖЕННІ СИСТЕМНОСТІ ДІАЛЕКТНОЇ ДІЄСЛІВНОЇ ЛЕКСИКИ PDF (Русский)
А. І. ШВЕЦ 144-150
БЕЛАРУСКАЯ МОВА І КУЛЬТУРА: ПРАЦА З ТЭКСТАМ НА ВУЧЭБНЫХ ЗАНЯТКАХ PDF (Беларуская)
В. У. БАРЫСЕНКА 151-155
ІНТЕНСИВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ГРАМАТИКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF (English)
Л. В. СІЗОВА 156-160