DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2016.26.101484

ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСОЦІАТИВНО- ВЕРБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ЛЕКСЕМ ВЛАДА ТА ВЛАСТЬ

Г. С. ЯРОЦЬКА, О. С. ЄДЕР

Анотація


Метою дослідження є порівняльний аналіз психолінгвістичних ознак концепту ВЛАСТЬ / ВЛАДА у свідомості сучасних українців —російськомовних і українськомовних. Предметом аналізу стали структура та сприйняття відповідних понять. Використано методику асоціативного експерименту. Матеріалом вивчення є також відомості етимологічних і тлумачних словників. Перевірено гіпотезу щодо тотожності асоціативно-вербальних мереж лексем влада та власть у мовній свідомості громадян України. Результати експерименту полягають в тому, що, на відміну від українськомовних громадян, виявлено збіг асоціативно-вербальних мереж лексем влада та власть у свідомості російськомовних громадян. Висновками роботи можна вважати необхідність подальшого дослідження та з’ясування причин психолінгвістичних розбіжностей між вищезазначеними еквівалентними поняттями та лексемами в мовній свідомості українськомовних громадян України в ситуації двомовності.


Ключові слова


асоціативно-вербальна мережа; мовна свідомість; концепт влада

Повний текст:

PDF

Посилання


Baranov A. N. (2001), Introduction to Applied Linguistics : a textbook [Vvedenije v prykladnuju linguistiku : ucheb. posobije], Edytorial URSS, Moscow, 360 p.

The Great Explanatory Dictionary of the modern Ukrainian language (2005), [Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoji ukrainskoji movy];ed. V. T. Busel, Perun, Kyiv, 1728 p.

Etymologіcal dictionary of the Ukrainian Language, in 7 vol. (1983) [Etymologichnyj slovnyk ukrajinskoji movy : u 7 t.], ed. O. S. Melnychuk, Naukova Dumka, Kyiv.

Kondratenko, N. V. (2007), Ukrainian political discourse : textualization of reality : scientific edition [Ukrajinskyj politychnyj dyskurs : tekstualizacija dijsnosti : zb. naukovykh prac’], Chornomorja, Odessa, 155 p.

Kondratenko, N. V. (2014), «Verbal aspects of agonality as political communication», Mova [«Verbalni aspecty agonalnosti jak parametra politychnoji komunikacii», Mova], Astroprint, Odessa, vol. 21, pp. 40–44.

Ozhegov, S. I. (2006), The dictionary of the Russian language : About 60,000 words and idiomatic expressions: 25th ed. [Slovar russkogo jazyka : okolo 60 000 slov i frazeologicheskikh vyrazhenij: 25 izd.], ed. L. I. Skvortsova, Publishers «Peace and Education», Moscow, 1328 p.

Yarotskaya, G. S. (2015), «Language as an indicator of attitude to power in the history of Russian culture», Kharkiv V. N. Karazin National University journal. [«Jazyk kak indicator otnoshenija k vlasti v istorii russkoj lingvokultury», Visnyk Harkivskogo nacionalnogo universytetu imeni V. N. Karazina], Kharkiv, vol. 1152, pp. 144–147.Пристатейна бібліографія ГОСТ


Баранов  А.  Н.  Введение в прикладную лингвистику  : учеб. пособие / А.  Н.  Баранов. — М. : Эдиториал УРСС, 2001. — 360  с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [ред. В. Т. Бусел]. — К. : Перун, 2005. — 1728  с.

Етимологічний словник української мови  : в 7  т. / [редкол. О.  С. Мельничук та ін.] — К. : Наук. думка, 1983.

Кондратенко  Н.  В.  Український політичний дискурс  : текстуалізація реальності  : зб. наук. праць / Н.  В. Кондратенко  ; Одес. нац. ун-т ім.  І.  І.  Мечникова. — Одеса  : Чорномор'я, 2007. — 155  с.

Кондратенко  Н.  В.  Вербальні аспекти агональності як параметра політичної комунікації /Н.  В. Кондратенко // Мова / [МОН України; Одес. нац. ун-т ім.  І.  І. Мечникова; гол. ред. Є.  М.  Степанов]. — Одеса  : Астропринт, 2014. — №  21. — С. 40–44.

Ожегов  С. И. Словарь русского языка Ок. 60 000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов; общ. ред. проф. Л. И.  Скворцов. — 25-е изд., испр. и доп. — М. : ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2006. — 1328  с.

Яроцкая  Г.  С.  Язык как индикатор отношения к власти в истории русской лингвокультуры /  Г.  С.  Яроцкая // Вісник Харківського національного університету імені В.  Н.  Каразіна  : зб. наук. праць; відп. ред. Ю.  М.  Безхтурий. — №  1152. — Серія  : Філологія. — Харків, 2015. — Вип. 72. — С. 144–147.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)