DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2016.26.101485

АКСІОНІМ ЛЕПОТА В СЕРБСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

О. Н. НОВАК

Анотація


У статті досліджується проблема взаємозв’язку аксіології, культурології та лінгвістики. Об’єктом вивчення є аксіономени, що характеризують глибинні людські потреби, ціннісну картину світу. Предметом дослідження виступає аксіологічне значення концепту ‘лепота’ в сербській лінгвокультурі. Мета дослідження полягає в аналізі структури та обсягу значення аксіономена ‘лепота’. Дослідженню підлягали різнорівневі мовні одиниці і явища, що пов’язані з лексикою, словотвором, фразеологією сербської мови, а також культурна конотація досліджуваних одиниць. Висновки: проаналізувавши в діахронії та синхронії значення ключового слова, похідних від нього, а також ідіоми, можемо стверджувати, що ‘лепота’ має синкретичне значення, виражає красу фізичну і моральну, є ключовим культурним концептом і потребує особливої уваги при викладанні сербської мови як іноземної. Практичне застосування результатів дослідження пов’язане з можливістю їх використання в практиці викладання сербської мови як іноземної.


Ключові слова


концепт; лінгвокультура; аксіологічне значення; аксіонім; сербська мова; ідіом

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Dragicevic, R. (2010), Verbal associations in the Serbian language and culture [Verbalne asocyјacyјe kroz srpsky јezyk y kulturu], Čigoja Print, Belgrade, 248 p.

Kosmeda, T. A. (2000), Axiological aspects of pragmatic linguistics : the formation and development of the category of evaluation : monograph [Aksiologichni aspekty prahmalinhvistyky : formuvannia i rozvytok kategorii’ ocinky : monografija], Ivan Franko University Publishing, L’viv, 350 p.

Kocherov, S. N. (2011), «Axiologeme as a problem of the value theory», Credo new [«Aksyologema kak problema teorii cennostej», Credo new], Saint-Petersburg, vol. 4, pp. 34–45.

Linguistics and axiology : ethnic semiometry of value meanings : collective monograph (2011), [Lingvistika i aksiologija : etnosemiometrija cennostnykh smyslov : kollektivnaja monografija], Tezaurus, Moscow, 352 p.

Mrshevic-Radovic, D. (2008), The phraseology and the national culture [Frazeologiјa i nacionalna kultura], Čigoja Print, Belgrade, 235 p.

Pejcheva, O. M. (2015), «Axiologeme dusha (soul) in the Serbian lingual culture», Slavic collection [«Aksiologema dusha v serbs’kij lingvokul’turi», Slov’jans’kyj zbirnyk], Bukrek, Chernivci, vol. 19, pp. 26–32.

Soroka, T. (2015), «Structural characterization of monosemіc nomena in the Ukrainian language», Theoretical and applied problems of modern philology [«Strukturna kharakterystyka monosemichnykh aksionomeniv ukrai’ns’koi’ movy», Teoretychni j prykladni problemy suchasnoi’ ilologii’], Donbas University Publishing, Slovjans’k, vol. 1, pp. 122–126.

Otašević, Ð. (2012), Phraseological dictionary of the Serbian language [Frazeoloshky rechnyk srpskog јezyka], Prometheus, Novi Sad, 1045 p.

Cejtlyn, R. M., Vecherka, R., Blagova, E. editors (1994), Old Slavonic Dictionary (for manuscripts of X–XI centuries) [Staroslavianskij slovar’ (po rukopisiam X–XI vekov)], Russkij jazyk Publishing, Moscow, 842 p.

Stevanovic, M. et al. (ed.) (1967–1976), The Dictionary of the Serbo-Croatian language. Matica Serbian [Rechnik srpskokhrvatskog knizhevnog јezika. Matica Srpska, ureђivachky odbor Myhaylo Stevanovyћ y dr.], Novi Sad–Zagreb, vol. I–VI.Пристатейна бібліографія ГОСТ


Драгићевић  Р.  Вербалне асоцијације кроз српски језик и културу / Р.  Драгићевић. — Београд  : Чигоја штампа, 2010. — 248  с.

Космеда  Т.  А.  Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики  : формування і розвиток категорії оцінки  : [монографія] / Т.  А. Космеда. — Львів  : Вид-во ЛНУ ім.  І.  Франка, 2000. — 350  с.

Кочеров  С.  Н.  Аксиологема как проблема теории ценностей / С.  Н. Кочеров // Credo new. — 2011. — №  4 . — С. 34–45.

Лингвистика и аксиология: этносемиометрия ценностных смыслов  : коллективная монография. — М. : ТЕЗАУРУС, 2011. — 352  с.

Мршевић-Радовић  Д.  Фразеологија и национална култура / Д.  Мршевић-Радовић. — Београд  : Чигоја штампа, 2008. — 235  с.

Пейчева  О. М.  Аксіологема душа в сербській лінгвокультурі  / О. М.  Пейчева // Слов’янський збірник  : зб. наук. праць / ОНУ ім.  І.  І. Мечникова. — Чернівці  : Букрек, 2015. — Вип. 19. — С. 26–32.

Сорока  Т.  Структурна характеристика моносемічних аксіономенів української мови / Т.  Сорока // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. — 2015. — Вип. 1. — С. 122–126.

Оташевић  Ђ.  Фразеолошки речник српског језика. Око 25 000  чл. / Ђ. Оташевић. — Нови Сад  : Прометеј, 2012. — 1045  с.

Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / [ред. Р.  М.  Цейтлин, Р. Вечерка, Э.  Благова]. — М.: Русский язык, 1994. — 842 с.

Речник српскохрватског књижевног језика. Матица Српска / [уређивачки одбор Михаило Стевановић и др.]. Око 150 000 речи. — Нови  Сад–Загреб, 1967–1976. — I–VI.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)