DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2016.26.101869

БЕЛАРУСКАЯ МОВА І КУЛЬТУРА: ПРАЦА З ТЭКСТАМ НА ВУЧЭБНЫХ ЗАНЯТКАХ

В. У. БАРЫСЕНКА

Анотація


Мэта артыкула прадэманстраваць метады і прыёмы працы з тэкстам на вучэбных занятках па беларускай мове як замежнай. Галоўным стымулам чытання для замежнага навучэнца з’яўляецца пазнавальны інтарэс, імкненне праз беларускую літаратуру атрымаць веды пра краіну, пра жыццё народа  — носьбіта мовы. Прадметам разгляду з’яўляецца методыка працы з тэкстам на вучэбных занятках па беларускай мове як замежнай. Вынікам вывучэння дадзенай праблемы стала распрацоўка канцэпцыі выкладання беларускай мовы як замежнай, якая мае камунікатыўную скіраванасць навучання, асноўнай адзінкай гэтай канцэпцыі з’яўляецца тэкст. Вывады. Выкладанне мовы не магчымае без вывучэння звязных тэкстаў. Дасканалае валоданне мовай азначае ўменне чытаць, слухаць і разумець аўтэнтычныя творы розных стыляў. Менавіта праца з аўтэнтычнымі тэкстамі спрыяе дасягненню асноўнай мэты вывучэння беларускай мовы як замежнай — прадукаванню ўласных тэкстаў, гэта значыць, фарміраванню звязнага спантаннага маўлення навучэнцаў. Вывучаючы граматычную тэму, навучэнец павінен разумець перспектыву выкарыстання яе ў камунікацыі, што і забяспечвае матывацыю вучэбнай дзейнасці. Практычнае прымяненне вынікаў даследавання бачыцца ў аптымізацыі навучальнага працэсу беларускай мовы як замежнай.

Ключові слова


камунікацыя; аўтэнтычны і адаптаваны тэкст, мова; культура; соцыякультурная кампетэнцыя

Повний текст:

PDF (Беларуская)

Посилання


Babinskaja P. K. (2010), «Communicative-oriented foreign language training», Foreign languages in the Republic of Belarus [«Kommunikativno orientirovannoe obuchenie inostrannomu jazyku», Zamezhnyja movy u Respublіcy Bielarus], Minsk, vol. 4, pp. 3–7.

Vejze A. A. (1985), Reading, abstracting and annotation of foreign text [Chtenie, referirovanie i annotirovanie inostrannogo teksta], Vysshaja shkola, Moscow, 127 p.

Gal’perin I. R. (1980), Text as an object of linguistic research [Tekst kak objekt lingvisticheskogo issledovanija], KomKniga, Moscow, 138 p.

Passov E. I. (2003), Communicative foreign language education : preparing for the dialogue of cultures [Kommunikativnoe inojazychnoe obrazovanie : gotovim k dialogu kul’tur], Leksis, Minsk, 184 p.

Plotnikov, S. N. (1994), «Bookishness as a cultural phenomenon (the round table materials)», Topics in the study of Philosophy [«Knizhnost’ kak fenomen kul’tury (materialy kruglogo stola)», Voprosy filosofii], Moscow, 7–8, p. 9.

Chumak, L. N. (2009), Methods of teaching Russian as a foreign language : textbook [Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo : uchebnoe posobie], BGU, Minsk, 304 p.Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бабинская  П.  К.  Коммуникативно ориентированное обучение иностранному языку / П.  К.  Бабинская  // Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь. — Мн., 2010. — №  4. — С. 3–7.

Вейзе  А.  А.  Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста. / А.  А.  Вейзе. — М. : Высшая школа, 1985. — 127  с.

Гальперин  И.  Р.  Текст как объект лингвистического исследования / И.  Р.  Гальперин. — М. : КомКнига, 1980. — 138  с.

Пассов  Е.  И.  Коммуникативное иноязычное образование: готовим к диалогу культур: Пособие для учителей учреждений, обеспечивающих получение общ. сред. образования / Е. И. Пассов. – Минск  : Лексис, 2003. – 184  с.

Плотников С. Н. Книжность как феномен культуры (материалы круглого стола) / С. Н. Плотников // Вопросы философии. — 1994. — №  7–8. – С. 9.

Чумак Л. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного : учеб. пособие / Л. Н. Чумак. — Минск  : БГУ, 2009. — 304  с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)