DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2016.26.101589

ОНІМНІ ДОМІНАНТИ В ІДІОЛЕКТІ В. СТУСА

А. В. ЛУПОЛ

Анотація


Мета статті полягає у виокремленні найчастотніших онімів у поезії В. Стуса, які виступають потужними маркерами ідіолекту митця і виявляють характерні поняттєві концентри його світовиміру. Аналіз скеровано на систематизацію, встановлення динаміки вживань та виокремлення пріоритетних онімних розрядів у поетичному доробку В.  Стуса. Відповідно до цього об’єктомпропонованої статті став ідіостиль В.  Стуса, предметом— структура онімного простору творів поета. Для отримання достовірних даних у роботі застосовано методи опису, індукції та дедукції, кількісних підрахунків, а також компонентний і контекстуально-інтерпретаційний методи. езультатом роботи стало всебічне обґрунтування важливості онімного компонента в ідіостилі поета та виокремлення пріоритетних власних назв, ужитих у його творах. Висновки:основні розряди власних назв у творчості В.  Стуса зосереджено в антропонімному й топонімному сегменті авторського ономапростору, проте доволі потужне функційне навантаження виконують інші розряди власних назв, які виступають маркерами його ідіолектної специфіки.


Ключові слова


онімний простір; антропонім топонім; теонім; ідіолект; Василь Стус

Повний текст:

PDF

Посилання


Beley, L. O. (1995), Functional and stylistic possibilities of the Ukrainian literary anthroponomy of XIX–XX cc. [Funkcional`no-stylistychni mozhlyvosti ukrajins`koji literaturno-khudozhn`oji antroponimiji XIX–XX st.], Patent, Uzhgorod, 119 p.

Kalinkin, V. M. (1999), Onim Poetics [Poetika onima], Yugo-Vostok, Donetsk, 408 p.

Karpenko, O. Yu. (2000), «On literary onomastics and its functionality», Opera in onomastica [«Pro literaturnu onomastyku ta jiji funkcional`ne navantazhennia», Zapysky z onomastyky], Odessa, No. 4, pp. 68– 74.

Karpenko, O. Yu. (2006), Cognitive onomastics problematics [Problematyka kognityvnoji onomastyky], Astroprint, Odessa, 328 p.

Karpenko, Yu. A. (1986), «Proper name specification in fiction», Onomastica [«Specifika imeni sobstvennogo v khudozhestvennoj literature», Onomastica], Moscow, vol. 31, pp. 5–22.

Karpenko, Yu. O. (2008), Literature onomastics : a collection of articles [Literaturna onomastyka : zb. statej], Astroprint, Odessa, 328 p.

Kovalevs`ka, T. Yu. (2008), Communicative aspects of neurolinguistic programming [Komunikatyvni aspekty nejrolingvistychnogo programuvannіa], Astroprint, Odessa, 344 p.

Koval, O. V., Gapyeyeva, I. M. (2016), «Functinal and stylistic features of the use of onyms in poetic texts by M. Vingranovsky», Mova / Language [«Funkcional`no-stylistychni osoblyvosti vzhyvannia onimiv u poetychnykh tvorakh M. Vingranovs`kogo», Mova : naukovo-teoretychnyj chasopys z movoznavstva], Astroprint, Odessa, No. 25, pp. 68–71.

Olefirenko, L. (2007), «Antithesis function in verses by Vasyl Stus», Donetsk Journal of the Shevchenko Scientific Society. Literature [«Funkcija antytezy u lirychnykh tvorakh Vasylia Stusa», Donec`kyj visnyk naukovogo tovarystva imeni Shevchenka. Literaturoznavstvo], Donec`k, vol. 17, pp. 138–142.

Petrova, L. P. (2003), Proper name as a means of poetic language intellectualization (based on the poetry by Lina Kostenko) : Author’s thesis [Vlasne im’ja jak zasib intelektualizaciji poetychnogo movlennia (na materiali poezij Liny Kostenko) : avtoref. dys. … kand. filol. nauk], Kharkiv, 18 p.

Prosolova, V. V. (2007), «Stus poetry in the national literary discourse context», Donetsk Journal of the Shevchenko Scientific Society. Literature [«Poezija V. Stusa u konteksti nacional`nogo literaturnogo dyskursu», Donec`kyj visnyk naukovogo tovarystva imeni Shevchenka. Literaturoznavstvo], Donec`k, vol. 17, pp. 71–81.

Stus, V. (1994–1999), Compositions : in 4 vol., 6 books [Tvory : u 4 t., 6 kn.], NAS of Ukraine, Shevchenko Institute of Literature, Prosvita, Kyiv, L`viv.

Torchyns’kyj, N. M. (2009), Ukrainian onim space structure, part II : Proper names functions [Struktura onimnogo prostoru ukrajins`koji movy, ch. II : Funkcionuvannia vlasnykh nazv], KhNU, Khmelnyc’kyj, 454 p.Пристатейна бібліографія ГОСТ


Белей  Л.  О. Функціонально-стилістичні можливості української літературно-художньої антропонімії ХІХ–ХХ  ст. : [монографія] / Л.  О.  Белей. — Ужгород  : Патент, 1995. — 119  с.

Калинкин  В.  М. Поэтика онима  : [монографія] / В.  М.  Калинкин. — Донецк  : Юго-Восток, 1999. — 408  с.

Карпенко  О.  Ю.  Про літературну ономастику та її функціональне навантаження / О.  Ю.  Карпенко // Записки з ономастики. — Одеса  : Астропринт, 2000. — Вип. 4. — С. 68–74.

Карпенко О. Ю. Проблематика когнітивної ономастики  : [монографія] / О. Ю. Карпенко. — Одеса  : Астропринт, 2006. — 328  с.

Карпенко Ю. А. Специфика имени собственного в художественной литературе / Ю. А. Карпенко. — Onomastica. — 1986. — Т. 31. — S. 5–22.

Карпенко  Ю.  О.  Літературна ономастика  зб.  статей. — Одеса  : Астропринт, 2008. — 328  с.

Ковалевська  Т.  Ю.  Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування  : [монографія] / Т.  Ю.  Ковалевська. — Одеса  : Астропринт, 2008. — 344  с.

Коваль О. В. Функціонально-стилістичні особливості вживання онімів у поетичних творах М. Вінграновського / О.  В.  Коваль, І.  М.  Гапєєва // Мова. — Одеса  : Астропринт, 2016. — №  25. — С. 68–71.

Олефіренко  Л.  Функція антитези у ліричних творах Василя Стуса / Л.  Олефіренко // Донецький вісник наукового товариства імені Шевченка. Літературознавство. — Донецьк  : Український культурологічний центр, 2007. — Т. 17. — С. 138–142.

Петрова  Л. П Власне ім’я як засіб інтелектуалізації поетичного мовлення (на матеріалі поезій Ліни Костенко): автореф. дис. … канд. філол. н.: 10.02.01 — українська мова / Л. П. Петрова. — Х., 2003. — 18  с.

Просалова  В. Поезія В.  Стуса у контексті національного літературного дискурсу / В.  Просалова // Донецький вісник наукового товариства імені Шевченка. Літературознавство. — Донецьк  : Український
культурологічний центр, 2007. — Т. 17. — С. 71–81.

Стус  В.  Твори  : у 4  т., 6  кн. / Василь Стус. — К. : НАНУ, Ін-т літератури ім.  Т.  Г.  Шевченка. — Львів  : Просвіта, 1994–1999.

13. Торчинський  М.  М. Структура онімного простору української мови. Ч. ІІ  : Функціонування власних назв  : [монографія] / М.  М.  Торчинський. — Хмельницький  : ХНУ, 2009. — 454  с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)