DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2016.26.101555

СТРУКТУРНІ ТИПИ АНГЛОМОВНИХ ІДЕОНІМІВ

О. О. ВАСИЛЬЄВА

Анотація


Статтю присвячено дослідженню ідеонімів — власних назв результатів людської творчої діяльності, які мають духовну, інтелектуальну та мистецьку цінність і належать до одного з чотирьох класів: артіонімів, тобто власних назв на позначення витворів мистецтва; бібліонімів, тобто власних назв на позначення текстів і їх збірників; гемеронімів, тобто власних назв на позначення засобів масової інформації, та комп’ютеронімів, тобто власних назв комп’ютерних програм, зокрема, ігор. Метою статті є встановлення структурних типів ідеонімів. Об’єктом дослідження послугували англомовні ідеоніми, предметом — їхня структурна організація. Матеріал дослідження (700 англомовних ідеонімів) було зібрано методом репрезентативної вибірки з матеріалів англомовних ЗМІ, в тому числі з електронних газет, журналів і комерційних сайтів. Висновки: у результаті проведеного дослідження ідеоніми розподілено на одиниці однокомпонентної, двокомпонентної та багатокомпонентної структури. Однокомпонентною є структура ідеонімів, які виражено непохідними та простими похідними (суфіксальними й префіксальними) словами. Складні ідеоніми розмежовуються на власне композити, афіксальні композити й абревіатури. Двокомпонентні й багатокомпонентні ідеоніми представлено також словосполученнями й реченнями. Домінувальним для всіх без винятку типів ідеонімів є використання двокомпонентних словосполучень, що уможливлює своєрідне поєднання лапідарності висловлення й уточнення певних дистинктивних характеристик об’єкту, що номінується. Ще однією спільною рисою для всіх ідеонімів є майже повна відсутність абревіатур і складних слів. Це спричинено складністю такого типу номінацій для розуміння через те, що вони одночасно актуалізують два чи більше концепти в єдиній лексемі, що значно ускладнює їх сприйняття.


Ключові слова


ономастика; ідеонім; артіонім; бібліонім; гемеронім; комп’ютеронім; структурний тип

Повний текст:

PDF

Посилання


Buchko, D. H. (2012), Dictionary of Ukrainian onomastic terminology [Slovnyk ukrainskoi onomastychnoi terminolohii], Ranok-NT, Kharkiv, 256 p.

Vasylieva, O. O. (2016), «Denotative and nominative classification of ideonyms», Scientific bulletin of Lesya Ukrainka East European National University [«Denotatno-nominatyvna klasyfikacia ideonimiv», Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainky], Lutsk, vol. 6, pp. 165–168.

Voropaev, N. N. (2012), «On the problems of precedent names’ and other precedent phenomena classification in the Chinese discourse», Journal of Irkutsk State Linguistic University [«O problemakh klassifikacii precendentnykh imen i drugikh precendentnykh fenomenov v kitajskojazychnom diskurse», Vestnik Irkutskogo gos. lingvisticheskogo un-ta], Irkutsk, vol. 4, pp. 38–42.

Maidaniuk, D. V. (2014), «The logoepisteme-ideonym in the lingual and cultural space of narrative in Ilf and Petrov’s writings», Mova / Language [«Logoepistema-ideonim v lingvokulturologicheskom prostranstve narrativa I. Ilfa i E. Petrova», Mova], Asrtroprint, Odessa, No 21, pp. 184–187.

Nasakina, S. V. (2015), «The typology of ideonyms in medicine advertising», Bulletin of Voronezh State University, Series Linguistics and Intercultural Communication [«Tipologija ideonimov v reklame lekarstv», Vestnik VGU, Serija Lingvistika i mezhkul’turnaja kommunikacija], Voronezh, vol. 4, pp. 48–51.

Nimchuk, V. (1966), «Ukrainian onomastic terminology (draft)», The News of Ukrainian onomastic commission [«Ukraїns’ka onomastychna termіnologіja (proekt)», Povіdomlennia Ukraїns’koї onomastychnoї komіsії], Naukova dumka, Kiev, pp. 24–43.

Pershina, K. V. (2006), «Russian ideonymy : «holy war»», Logos of onomastics. [«Russkaja ideonimija «sviashhennaja vojna»», Logos onomastiki], Doneck, vyp. 1, pp. 104–107.

Podolskaya, N. V. (1988), Dictionary of the Russian onomastic terminology [Slovar’ russkoj onomasticheskoj terminologii], Nauka, Moscow, 192 p.


Podymova, U. N. (2006), The names of movies in the structural-semantic and functional-pragmatic aspects : Thesis [Nazvanija fil’mov v strukturno-semanticheskom i funkcional’no-pragmaticheskom aspektakh : dis. … kand. filol. nauk : 10.02.01], Majkop, 205 p.

Superanskaya, A. V. (2007), The general theory of proper names [Obshhaja teorija imeni sobstvennogo], LKI Publishing, Moscow, 368 p.

Superanskaya, A. V. (1969), The structure of a proper name : phonology and morphophonology [Struktura imeni sobstvennogo : fonologija i morfonologija], Nauka, Moscow, 207 p.

Suprun, V. I. (2000), Onomastic field of the Russian language and its artistic and aesthetic potential [Onomasticheskoe pole russkogo jazyka i ego hudozhesvenno-jesteticheskij potencial] Peremena, Volgograd, 172 p.

Torchinsky, M. M. (2010), Structure, typology and functioning of Ukrainian onyms : Thesis [Struktura, tipologіja і funkcіonuvannja onіmnoї leksyky ukraїns’koї movy : dys. … dokt. fіlol. nauk : 10.02.01], Kiev, 502 p.

Cіlyna, M. M. (2015), «Archaic and old Ukrainian іdeonyms», Opera in onomastica [«Arhaїchnі j davnі ukraїns’kі іdeonіmy», Zapysky z onomastyky], Astroprint, Odessa, vol. 18, pp. 745–758.

Hess, M. (2016), «The Ideonym : The Function and Impact of Political Neologisms with Presidential Associations», available at: https:// kb.osu.edu/ dspace/handle/1811/68653


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бучко Д.  Г.  Словник української ономастичної термінології / Д.  Г.  Бучко, Н.  В.  Ткачова. — Харків  : Ранок-НТ, 2012. — 256  с.

Васильєва О. О. Денотатно-номінативна класифікація ідеонімів / О. О. Васильєва // Науковий вісник Східноєвропейського національного ун-ту iм.  Лесi Українки. — Луцьк, 2016. — Вип. 6. — С. 165–168.

Воропаев  Н.  Н.  О проблемах классификации прецендентных имён и других прецендентных феноменов в китайскоязычном дискурсе / Н. Н. Воропаев // Вестник Иркутского гос. лингвистического ун-та. —
Иркутск, 2012. — Вып. 4. — С. 38–42.

Майданюк  Д.  В.  Логоэпистема-идеоним в лингвокультурологическом пространстве нарратива И.  Ильфа и Е.  Петрова / Д.  В.  Майданюк // Мова. — Одеса  : Астропринт, 2014. — №  21. — С. 184– 187.

Насакина  С.  В.  Типология идеонимов в рекламе лекарств / С.  В.  Насакина // Вестник ВГУ.  Серия  : Лингвистика и межкультурная коммуникация. — Воронеж, 2015. — Вып. 4. — С. 48–51.

Німчук В. В. Українська ономастична термінологія (проект) / В. В. Німчук // Повідомлення Української ономастичної комісії. — К. : Наукова думка, 1966. — С. 24–43.

Першина  К.  В.  Русская идеонимия: «священная война» / К.  В.  Першина // Логос ономастики. — 2006. — Вып.1 — С. 104–107.

Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / Н. В. Подольская. — 2-е изд. — М. : Наука, 1988. — 192 c.

Подымова  Ю.  Н.  Названия фильмов в структурно-семантическом и функционально-прагматическом аспектах  : дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 / Ю.  Н.  Подымова. — Майкоп, 2006. — 205 c.

Суперанская  А.  В.  Общая теория имени собственного / А.  В.  Суперанская. — 2-е изд., испр. — М. : Изд-во ЛКИ, 2007. — 368  с.

Суперанская  А.  В.  Структура имени собственного [Фонология и морфонология] / А.  В.  Суперанская. — М. : Наука, 1969. — 207  с.

Супрун  В.  И.  Ономастическое поле русского языка и его художественно-эстетический потенциал / В.  И.  Супрун. — Волгоград  : Перемена, 2000. — 172  с.

Торчинський М.  М.  Структура, типологія і функціонування онімної лексики української мови: дис. … докт. філол. наук  : 10.02.01 / М.  М.  Торчинський. — К., 2010. — 502  с.

Цілина  М.  М.  Архаїчні й давні українські ідеоніми / М.  М.  Цілина // Записки з ономастики: зб.наук.праць. — Одеса  : Астропринт, 2015. — Вип. 18. — С. 745–758.

Hess M. The Ideonym : The Function and Impact of Political Neologisms with Presidential Associations: [Електронний ресурс] / M. Hess. — Режим доступу  : https:// kb.osu.edu/ dspace/handle/1811/68653

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)