DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2016.26.101661

ГАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ВИДУ Й ПЕРЕХОДНОСТІ ДІЄСЛІВНИХ УНІВЕРБІВ

С. О. ІВКО

Анотація


Мета статті  — вирішення питання про відповідність граматичних характеристик для дублетів номінатем типу «словосполучення + еліптичний універб». Особливості основної одиниці мови  — номінатеми  — та її реалізацій дають підстави для розгляду пропонованої проблеми, як мінімум, з двох точок зору: слово- та формотвірної. Об’єкт аналізу  — процес універбації, результатом якого виявилися дієслівні універби. Предмет дослідження  — група універбів-дієслів, побудованих за традиційною моделлю. В роботі застосовано описовий і структурний методи. Результат дослідження  — визначення процесів, що супроводжують модифікування даного типу. Висновки. Дієслівні універби і відповідні дієслівні словосполучення є формами абстрактної одиниці  — номінатеми; граматичні категорії виду й перехідності дієслівних універбів залежать від детального аналізу номінатем, вербальними реалізаціями яких вони є; граматична відповідність дублетів кожної конкретної номінатеми зумовлено етимологічно. Практичне застосування результатів дослідження може бути втілено в удосконаленні вишівських курсів «Основи наукових лінгвістичних досліджень», «Сучасна російська мова. Морфеміка. Словотвір».

Ключові слова


деривація; формотворення; мотивація; номінатема; номінація; слово; словосполучення; дієслівний універб; універбалізація; модель універбалізації

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Diachok, N. V. (2007), «An issue of semantic and formal bounds of nominatems of «word combination + elliptic univerb» type», Bulletin of Dnipropetrovsk University [«Vopros o semanticheskikh i formal’nykh granicakh nominatem tipa «slovosochetanie + ellipticheskij univerb»», Visnyk Dnipropetrovs’kogo universytetu], Dnepropetrovsk, vol. 4/1, pp. 104–108.

Diachok, N. V. (2008), «An issue of generic correlation of nominatems forms in constructions «word combination + elliptic univerb»», Linguistic Studio [«K voprosu o rodovoj sootnesennosti form nominatem tipa «slovosochetanie + ellipticheskij univerb»», Lingvistychni studiji], Donetsk National University Press, Donetsk, vol. 17, pp. 159–163.

Kudryavtseva, L. A. (2004), Modeling of vocabulary dynamics [Modelirovanije dinamiki slovarnogo sostava jazyka], Kiev University Publishing Center, Kiev, 208 p.

Miloslavsky, I. G. (1977), «Synthesis of word combination and derivative», Topics in the study of language [«Sintez slovosochetanija i proizvodnogo slova», Voprosy jazykoznanija], Moscow, No 5, pp. 53–61.


Mokiienko, V. M. (1989), Slavic phraseology : tutorial [Slavianskaja frazeologija : ucheb. posobije], Vysshaja shkola, Moscow, 289 p.

Shvedova, N. Yu., ed. (1980), The Russian grammar : in 2 vol. [Russkaja grammatika :v 2 t., red. N. Yu. Shvedova], The USSR Academy of Sciences, Russian Language Institute, Nauka, Moscow, vol. 1, 784 p.

Sydorenko, O. M. (1992), «On the notion of univerbization in modern Slavic linguistics», Linguistics [«Pro ponyattia univerbizacii v suchasnomu slovjans’komu movoznavstvi», Movoznavstvo], Potebnya Institute of linguistics, NAS of Ukraine, Kyiv, No 4, pp. 42–47.

Terkulov, V. I. (2006), «Once more on the main unit of linguistics», Philological sciences [«Jeshche raz ob osnovnoj jedinitse jazyka», Filologicheskije nauki], Moscow, vol. 11 (106), pp. 127–137.

Tikhonov, A. N. (1985), Word-formation dictionary : in 2 vol. [Slovoobrazovatel’nyj slovar’ russkogo jazyka : v 2 t.], Russkij jazyk, Moscow, 576 p.Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дьячок  Н.  В.  Вопрос о семантических и формальных границах номинатем типа «словосочетание + универб» / Н.  В.  Дьячок // Вісник Дніпропетровського університету. Мовознавство. — Дніпропетровськ, 2007. — №  4/1. — С. 104–108.

Дьячок  Н.  В.  К вопросу о родовой соотнесённости форм номинатем типа «словосочетание + универб» / Н. В. Дьячок // Лінгвістичні студії  : зб. наук. праць. — Донецьк  : ДонНУ, 2008. — Вип. 17. — С. 159–163.

Кудрявцева  Л.  А.  Моделирование динамики словарного состава языка / Л.  А.  Кудрявцева. — К. : ИПЦ Киевский университет, 2004. — 208  с.

Милославский И. Г. Синтез словосочетания и производного слова  / И. Г. Милославский // Вопросы языкознания. — М., 1977. — №  5. — С. 53–61.

Мокиенко В. М. Славянская фразеология  : учеб. пособие / В. М. Мокиенко. — М. : Высшая школа, 1989. — 287  с.

Грамматика современного русского литературного языка / [ред. Н.  Ю.  Шведова]. — М. : Наука, 1970. — 768  с.

Сидоренко  О.  М.  Про поняття універбізаціі в сучасному слов'янському мовознавстві / О.  М.  Сидоренко // Мовознавство. — К., 1992. — № 4. — С. 42–47.

Теркулов В. И. Ещё раз об основной единице языка / В. И. Теркулов // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка : «Філологічні науки» : зб. наук. праць. — Луганськ : Альма-матер, 2006. — №  11 (106). — С. 127–137.

Тихонов  А.  Н.  Словообразовательный словарь русского языка  : в 2  т. / А.  Н.  Тихонов. — М. : Русский язык, 1985.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)