DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2016.26.101697

МЕТАФОРА В ЗАГАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ ГАБІТОСКОПІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ

Т. Ф. ШУМАРіНА

Анотація


У статті описується термінологічна лексика, що утворюється у лексико-семантичний спосіб і відповідає основним правилам опису зовнішності людини за методом словесного портрету. Словесный портрет — це вживаний у слідчій та оперативно-пошуковій практиці упорядкований, систематизований опис з уживанням уніфікованої термінології. Мета цієї статті — визначити роль метафори у формуванні, структуруванні та функціонуванні російської габітоскопічної термінології. Об`єктом вивчення у роботі стала термінологічна складова технології створення словесного портрету. Предмет дослідження —метафорічні деривати, що функціонують у вільних і систематизованих описах. У роботі використано описовий методРезультатом дослідження є виявлені специфічні ознаки, які дозволяють метафоричним одиницям активно функціонувати у ролі габітоскопічного терміна. Висновки. Точність (дохідливість), влучність, яскравість, стислість, швидкість кодування та декодування, моносемність стереотипного образу, що зберігає у довготривалій пам` яті семантичні нюанси, — ось той комплекс ознак, який може і повинен забезпечити метафоричним дериватам домінуючу позицію у габітоскопічній терміносистемі. Беручи до уваги соціолінгвістичну складову габітоскопічної комунікації, практична цінність результатів дослідження може бути знайдена у розробці єдиної збалансованої системи термінів, такої, що відповідає професійним традиціям і мовленнєвим стереотипам творців словесного портрету у криміналістиці.

Ключові слова


метафора; термінологія; габітоскопія; словесний портрет

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Arutiunova, N. D.(1979), «Linguistic metaphor (Syntax and vocabulary)», Linuistics and poetics [«Jazykovaja metafora (Sintaksis i leksika)», Lingvistika i poetika], Nauka, Moscow, pp. 147–173.

Arutiunova, N. D.(1990), «Metaphor and diskurs», Theory of metaphor [«Metafora i diskurs», Teorija metafory], Progress, Moscow, pp. 5–32.

Beketova, B. K. (2015), «Issues of man exterior description in criminalistics», Legal sciences: problems and prospects: materials of 3rd International Science Conference [«Voprosy opisanija vneshnosti cheloveka v kriminalistike», Juridicheskie nauki: problemy i perspektivy: materialy III mezhdunar. nauch. konf.], Buk, Kazan’, pp. 194–196.

Egorov, N. N.(2010), Criminalistics. Issues and solutions [Kriminalistika. Voprosy i otvety], Legal firm «Contract», Moscow, 256 p.

Graudina, L. K., Shiriaev, E. N. (1999), Culture of the Russian speech [Kul’tura russkoj rechi],NormaInfra, Moscow, 560 p.

Zubkova, O. S.(2013), «Inferentional communicative possibilities of metaphor on the position of lingual semiotics», Bulletin of Chelyabinsk State Bniversity [«Inferencial’nye kommunikativnye vozmozhnosti metafory s pozicii lingvosemioticheskoj koncepcii», Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta], Chelyabinsk, vol. 73, No 1 (292), pp. 214–218.

Zubkova, O. S. (2011), A metaphor in a professional semiotics [Metafora v professional’noj semiotike], Kursk State University Publishing, Kursk, 334 p.

Vinnichenko, I. F., Zhitnikov, V. S., Zinin, A. M. (1998), Criminalistic description of man’s exterior [Kriminalisticheskoe opisanie vneshnosti cheloveka], Shchit, Moscow, 198 p.

Lakoff, J., Johnson, M. (1990), «Metaphors which we live», The theory of metaphor [«Metafory, kotorymi my zhivem», Teorija metafory], Progress, Moscow, pp. 387–415.

Lotte, D. S. (1961), Basis of the scientific and technical terminology construction [Osnovy postroenija nauchno-tekhnicheskoj terminologii], AS of USSR Publishing, Moscow, 160 p.

Prokhorova, V. N. (1996), Russian terminology (lexical and semantic education) [Russkaja terminologiya (leksiko-semanticheskoe obrazovanije)], Moscow State University, Moscow, 126 p.Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арутюнова  Н.  Д.  Языковая метафора (Синтаксис и лексика) / Н.  Д.  Арутюнова // Линвистика и поэтика. — М.: Наука, 1979. — С. 147–173.

Арутюнова  Н.  Д.  Метафора и дискурс / Н.  Д.  Арутюнова // Теория метафоры. — М. : Прогресс, 1990. — С. 5–32.

Бекетова  Б.  К.  Вопросы описания внешности человека в криминалистике / Б.  К.  Бекетова // Юридические науки  : проблемы и перспективы  : материалы III  междунар. науч. конф. (г.  Казань, май 2015  г.). — Казань  : Бук, 2015. — С. 194–196.

Егоров  Н.  Н. Криминалистика. Вопросы и ответы / Н.  Н.  Егоров. — М. : Юридическая фирма «Контракт», 2010. — 256  с.

Граудина Л. К. Культура русской речи  : учебник / Л. К. Граудина, Е. Н. Ширяев. — М. : Норма-Инфра, 1999. — 560  с.

Зубкова  О. С. Инференциальные коммуникативные возможности метафоры с позиции лингвосемиотической концепции / О. С. Зубкова // Вестник Челябинского гос. ун-та. — 2013. — Вып. 73. — №  1 (292). — С. 214–218.

Зубкова  О.  С.  Метафора в профессиональной семиотике / О. С. Зубкова. — Курск: Изд-во КГУ, 2011. — 334  с.

Криминалистическое описание внешности человека : учеб. пособие / [ И.  Ф.  Винниченко, В.  С.  Житников, А.  М.  Зинин и др.], под ред. В.  А.  Снеткова. — М. : Щит, 1998. — 198  с.

Лакофф  Дж. Метафоры, которыми мы живём / Дж.  Лакофф, М.  Джонсон // Теория метафоры. — М. : Прогресс, 1990. — С. 387–415.

Лотте  Д. С. Основы построения научно-технической терминологии / Д. С.  Лотте. — М. : Изд-во АН СССР, 1961. — 160  с.

Прохорова  В.  Н.  Русская терминология (лексико-семантическое образование) / В.  Н.  Прохорова. — М. : МГУ, 1996. — 126  с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)