№ 25 (2016)

Зміст

Питання загальної та комунікативної лінгвістики

ПРИСВІЙНІ ДЕТЕРМІНАТИВИ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
І. В. ПАНЧЕНКО, Н. О ДЕМЬЯНОВА 5-10
ДО ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ PDF
П. О. СЕЛІГЕЙ 11-14
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ЗІСТАВНО-ТИПОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ ВІДДАЛЕНО СПОРІДНЕНИХ І НЕСПОРІДНЕНИХ МОВ PDF
Т. В. СОРОКА 15-19
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ У ПОРІВНЯЛЬНОМУ ВИВЧЕННІ МОВ PDF (Русский)
Е. А. НОТИНА, И. А. БЫКОВА 19-24
БУДЕННА ІНДИВІДУАЛЬНА МОВНА СВІДОМОСТЬ У КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ PDF (Русский)
С. П. САМОЙЛОВА 25-30
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД І КОГНІТИВНА ЛИНГВИСТИКА: МЕТОДОЛОГІЧНЕ СПІВСТАВЛЕННЯ PDF (Русский)
Л. Н. СУМАРОКОВА 30-34
КОНТРАСТИВНА СПЕЦИФІКА ЖІНОЧОГО МОВЛЕННЯ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ІСПАНІЇ, ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ Й УКРАЇНИ PDF (Русский)
В. А. ЧЕРНЯКОВА 34-41

Питання лінгвоконцептології та мовної картини світу

ВЕРБАЛІЗАТОРИ БАЗОВИХ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ КОГНІТИВНИХ ОЗНАК КОНЦЕПТУ «ВІРА» ЯК СКЛАДНИКИ АСОЦІАТИВНОГО ПОЛЯ PDF
О. В. ГОШОВСЬКА 42-46
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ) PDF
Т. Ю. КАЛЬЧЕНКО 47-51
ПИТАННЯ ПРО «КУЛЬТУРНИЙ ФОН» ДЕЯКИХ МОДЕЛЕЙ І КАТЕГОРІЙ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ PDF (Русский)
Т. Б. РАДБИЛЬ 51-56
АНТИНОМІЇ «ГРІХ» — «ЧЕСНÓТА» В КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ ПОЛІ «ГРІХ» РОСІЙСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬ НОЇ КОНЦЕПТОСФЕРИ PDF (Русский)
В. В. САЙГИН 56-62
ЕВОЛЮЦІЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЕРСОНАЖА ОПОВІДАННЯ А. П. ЧЕХОВА «ДУШЕЧКА» PDF (Русский)
С. Е. СТЕПАНОВА 62-67

Питання лексикології, словотвору та граматики

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ОНІМІВ У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО PDF
О. В. КОВАЛЬ, І. М. ГАПЄЄВА 68-71
ЗАСАДИ УКЛАДАННЯ «ЗВЕДЕНОГО СЛОВНИКА-ДОВІДНИКА ТЕРМІНІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» PDF
О. В. НАРУШЕВИЧ-ВАСИЛЬЄВА 72-78
ЛОКАЛЬНО-ТЕМПОРАЛЬНА ЛЕКСИЧНА ПАРАДИГМА У «ФРОНТОВИХ ПОЕЗІЯХ» О. Т. ГОНЧАРА PDF
О. Ф. НЕМИРОВСЬКА 78-82
СЕМАНТИЧНІ РОЛІ АКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ КАУЗАТИВНИХ ДІЄСЛІВ У НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ PDF PDF
І. В. СТУПАК 83-88
МЕТАФОРИЗАЦІЯ ТА МЕТОНІМІЗАЦІЯ ЯК КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНІ МЕХАНІЗМИ НЕОЛОГІЗАЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ СОМАТИЧНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ PDF
І. О. ТАРАБА 88-94
МОДЕЛЮВАННЯ ТЕЗАУРУСУ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF
Л. М. ФІЛЮК 94-98
СТРУКТУРА ЛЕКСИЧНОГО ГНЕЗДА З ВЕРШИНОЮ ЕЛЬ У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ : СИНХРОНІЯ ТА ДІАХРОНІЯ PDF (Русский)
М. Ю. АВДОНИНА, Н. Г. ВАЛЕЕВА, Н. И. ЖАБО, С. А. НИКИТИН 99-111
ВИВЧЕННЯ СЛОВЕСНОГО Й ТОНОВОГО НАГОЛОСУ В ПЕРСЬКІЙ МОВІ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ АВТОСЕГМЕНТНОЇ ТА МЕТРИЧНОЇ ФОНОЛОГІЇ PDF (Русский)
А. ВАЛИПУР 111-115
МЕТОДИ ІНКОРПОРУВАННЯ ТОПОНІМІВ В КОРПУС СЛОВНИКА ТА ЇХ РОЗТАШУВАННЯ В НЬОМУ PDF (Русский)
Е. М. МУЗЯ, Н. В. ДЕНИСЕНКО, Н. Е. МИЛЬКО 115-119
ПРЕДИКАТИВНО-ПРИСЛІВНИКОВІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ЧИ НЕПОВНІ ОДНОСКЛАДНІ БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ? PDF (Русский)
Е. Н. СТЕПАНОВ 119-125
ГРАМАТИЧНИЙ СТАТУС ЗАЙМЕННИКА В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ PDF (English)
N. G. MOISEIENKO 125-130

Питання історії мови та діалектології

НОМЕНКЛАТУРА СТРАВ МОНАСТИРСЬКОЇ КУХНІ В ДАВНЬОРУСЬКОМУ ЖИТІЙНОМУ ДИСКУРСІ PDF (Русский)
А. В. ГОНЧАРЕНКО 131-136
ЧАСТИНИ МОВИ В ДІАЛЕКТНОМУ ТЕКСТІ PDF
М. С. ДЕЛЮСТО 136-141
ІКОНІЧНІ ЛОГОГРАМИ ШУМЕР І ТАМГА-ЗНАКИ, ПЕТРОГЛІФИ ЄВРАЗІЙСЬКИХ КОЧІВНИКІВ PDF (Русский)
А. К. КАИРЖАНОВ 142-154
ІМЕННИКОВІ ЗАЙМЕННИКИ В УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРКАХ МЕЖИРІЧЧЯ ДНІСТРА І ДУНАЮ PDF
А. О. КОЛЕСНИКОВ 155-163
АНТРОПОНІМІЧНА СИСТЕМА СТАРОДАВНІХ ТЮРКІВ (НА МАТЕРІАЛІ ДАВНЬОТЮРКСЬКИХ ПАМ’ЯТОК ПИСЕМНОСТІ) PDF (Русский)
У. А. МУСCАБЕКОВА 163-170