DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2016.25.79648

ВЕРБАЛІЗАТОРИ БАЗОВИХ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ КОГНІТИВНИХ ОЗНАК КОНЦЕПТУ «ВІРА» ЯК СКЛАДНИКИ АСОЦІАТИВНОГО ПОЛЯ

О. В. ГОШОВСЬКА

Анотація


Стаття присвячена експлікації лінгвалізаторів базових диференційних когнітивних ознак концепту «віра», виокремлених шляхом асоціативного експерименту. Асоціативний експеримент є ефективним методом дослідження вербалізаторів концепту у сучасній когнітивній лінгвістиці та лінгвокультурології. Предметом розгляду статті є асоціативні реакції з вільної частини, які об’єктивують базові диференційні когнітивні ознаки (ДКО): «Бог», «довіра», «любов», «надія», — фіксуючи фрагмент мовної картини світу українців. Ціль роботи — виявити об’єктивний пласт вербалізаторів концепту «віра» на сучасному зрізі. Основний висновок полягає в тому, що попри різну інтенсивність ословлення ДКО концепту «віра» у кожного респондента, їхній набір практично незмінний в усіх вікових групах з огляду на належність респондентів до однієї лінгвокультури. Проміжним результатом дослідження є об’єднання асоціатів навколо визначених у процесі наукового пошуку ДКО на основі наявності загальної або подібної семантики. Кінцевим результатом є формування асоціативного поля концепту «віра». Практичне застосування результатів можливе при укладанні асоціативного словника, при cтворенні концептуарію української культури, а також як взірець в інших концептологічних дослідженнях.


Ключові слова


асоціативне поле; вербалізатори; концепт «віра»; диференційні когнітивні ознаки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Augustine (2008), Confession. Translated from the Latin by Ju. Mushak [Spovіd’. Per. z latyni Ju. Mushak], Svіchado, L’vіv, 356 p.

Bally Ch. (1955), General linguistics and French language questions. Translated from the French by E. V. & T. V. Ventcel [ Obshhaja lingvistika i voprosy francuzskogo jazyka. Per. s 3-go franc. izd. E. V. i T. V. Ventcel’; red. R. A. Budagova], Foreign Literature Publ., Moscow, 416 p.

Baronin, A. S. (2000), Ethnic psychology [ Etnicheskaja psihologija], Tandem, Kiev, 264 p.

Benedict XVI (2008), The encyclical «Hope of salvation» [ Enciklіka «Spasennі nadіjeju»: pro hrystyjans’ku nadіju], Mіsіoner, L’vіv, 59 p., available at: http://www.christusimperat.org/uk/node/14194

Great ExplanatoryDictionary of Modern Ukrainian. Ed. V. T. Busel (2005) [Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoji ukrajins’koji movy : 250 000, uklad.-red. V. T. Busel], VTF Perun, Kyїv, Іrpіn’, 1728 p.

Catechism of the Ukrainian Greek Catholic Church : Christ is our Passover (2011) [Katekhyzm Ukrajins’koji Greko-Katolyc’koji Cerkvy : Khrystos — nasha Paskha], Svichado, L’vіv, 336 p.

Karavans’kyj, S. J. (2000), Practical Dictionary of the Ukrainian Language Synonyms [ Praktychnyj slovnyk synonіmіv ukrajins’koji movy : bliz’ko 17 000 synonіmіchnykh riadіv], Ukrajins’ka knyha, Kyiv, 480 p.

Levickij, V. V. (2012), Semasiology : monography. 2nd ed., rev. & suppl. [ Semasiologija : monografija. 2-e izd., ispr. i dopoln.], Nova knyha, Vinnica, 680 p.

Logical analysis of language. The truth and truthfulness in the culture and language (1995) [Logicheskij analiz jazyka. Istina i istinnost’ v kul’ture i jazyke], Eds. N. D. Arutiunova, N. K. Riabceva, Nauka, Moscow, 202 p.

Pushkarenko, M. O., compiler (2009), The wisdom of the ages : selected idioms [Mudrіst’ vіkіv : vybranі frazeologіzmy], Bogdana Publ., Kyiv, 156 p.

Polycia, T. D. (2012), «Associative fields of substantive representants of concept «thought»», Actual problems of Ukrainian Linguistics : Theory and Practice [«Asocіatyvnі polia substantyvnykh reprezentantіv konceptu «dumka»», Aktual’nі problemy ukrajins’koji lіngvіstyky : teorіja і praktyka : zb. nauk. prac’], Kyiv Unіv. Press, Kyiv, vol. 25, pp. 121–135.

Sartr, Zh.-P. (1990), «Existentialism is a humanism», Twilight of the Gods. Transl. [«Ekzistencializm — eto gumanizm», Sumerki bogov], ed. A. A. Jakovleva, Politizdat, Moscow, pp. 319–344.

Grіnchenko, B., ed. (1908), Dictionary of the Ukrainian Language : in 4 vol. [Slovar’ ukrajins’koji movy : v 4 t.], Kievskaja starina, Kiev, vol. 2, 578 [1] p.

Bilodid, I. K., ed. (1970), Dictionary of the Ukrainian Language : in 11 vol. [Slovnyk ukrajins’koji movy : v 11 t.], Naukova dumka, Kyiv, vol. 1, 799 [2] p.

Shhur, G. S. (1974), «Lexical associations and the associative field», Field Theory in Linguistics [«Leksicheskie associacii i associativnye polia», Teorija polja v lingvistike], Nauka, Moscow, 1974, 254 p.

John Paul II (2008), Catechеsі tradendae. Transfer of catechism. To educate in the faith today : the apostolic teaching of the ecumenical bishop John Paul II on the Catechism in our time [Catechеsі tradendae. Peredavannia katehyzy. Vyhovuvaty u vіrі s’ogodnі : apostol’s’ke pouchennia pro katehyzu v nash chas vselens’kogo arkhijereja Іvana Pavla II], Svіchado, L’vіv, 80 p.

Vіl’de, І. (1964), Sisters Richynski : novel [Sestry Rіchyns’kі : roman], Radians’kyj pys’mennyk, Kyiv, 580 p.

Vіl’de, І. (2011), Sisters Richynski : novel [ Sestry Rіchyns’kі : roman], Aprіorі, L’vіv, vol. 1–3, 1264 p.

Kvіtka-Osnov’janenko, G. F. (1982), Novels and short stories. Dramatic works [Povіstі ta opovіdannia. Dramatychnі tvory], Naukova dumka, Kyiv, 546 p.

Malyk, V. K. (1990), Cherleni shields : novel [ Cherlenі shhyty : roman], Veselka, Kyiv, 368 p.

Nechuj-Levic’kyj, І. C. (1977), Works : in 2 vol. [ Tvory : u 2 t.], Dnіpro, Kyiv, vol. 1, 520 p.

Svidnyc’kyj, A. P. (1985), Novel. Stories. Features [Roman. Opovіdannia. Narysy], Naukova dumka, Kyiv, 575 [1] p.

Shkliar, V. (2014), Mary : novel [ Marusia : roman], Klub sіmejnogo dozvіllia, Kharkіv, 324 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Августин. Сповідь / Августин; пер. з латини Ю. Мушака. — Львів : Свічадо, 2008. — 356 с.


Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Ш. Балли; пер. с 3-го франц. изд. Е. В. и Т. В. Вентцель; ред., вступ. ст. и прим. Р. А. Будагова. — М. : Изд-во иностр. лит., 1955. — 416 с.


Баронин А. С. Этническая психология / А. С. Баронин. — Киев : Тандем, 2000. — 264 с.


Бенедикт XVI. Енцикліка «Спасенні надією» : про християнську надію [Електронний ресурс] / Бенедикт XVI. — Львів : Місіонер, 2008. — 59 с. — Режим доступу до енцикліки: http://www. christusimperat.org/uk/node/14194


Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250 000 / [уклад.-ред. В. Т. Бусел]. — Київ, Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. — 1728 с.


Катехизм Української Греко-Католицької Церкви : Христос — наша Пасха. — Львів : Свічадо, 2011. — 336 с.


Караванський С. Й. Практичний словник синонімів української мови : близько 17 000 синонімічних рядів / С. Й. Караванський. — К. : Українська книга, 2000. — 480 с.


Левицкий В. В. Семасиология : монография для молодых исследователей / В. В. Левицкий. — 2-е изд., испр. и дополн. — Винница : Нова книга, 2012. — 680 с.


Логический анализ языка. Истина и истинность в культуре и языке / отв. ред. Н. Д. Арутюнова, Н. К. Рябцева. — М. : Наука, 1995. — 202 с.


Мудрість віків. Вибрані фразеологізми / [упор. М. О. Пушкаренко]. — К. : Богдана, 2009. — 156 с.

 

Полиця Т. Д. Асоціативні поля субстантивних репрезентантів концепту «думка» / Т. Д. Полиця Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика : зб. наукових праць. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. — Вип. 25. — С. 121–135.

 

Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм / Ф. Ницше, З. Фрейд, Э. Фромм, А. Камю, Ж.- П. Сартр // Сумерки богов / Сост. и общ. ред. А. А. Яковлева : перевод. — М. : Политиздат, 1990. — С. 319–344.


Словарь української мови : в 4 т. / [зібр. ред. журн. «Киевская старина», упорядн., з додатком власного матеріялу, Б. Грінченко]. — Т. 2 : З-Н. — К., 1908. — 578 [1] с.


Словник української мови : в 11 т. / [ред. І. К. Білодід та ін.]. — Т. 1 : А-В. — К. : Наукова думка, 1970. — 799 [2] с.


Щур Г. С. Лексические ассоциации и ассоциативные поля / Г. С. Щур // Теория поля в лингвистике. — М. : Наука, 1974. — 254 с.


Catechеsі tradendae. Передавання катехизи. Виховувати у вірі сьогодні : апостольське поучення про катехизу в наш час вселенського архієрея Івана Павла II / Іван Павло II. — Львів : Свічадо, 2008. — 80 с.

Вільде І. Сестри Річинські : роман / І. Вільде. — К. : Радянський письменник, 1964. — Кн. 1. — 580 с.


Вільде І. Сестри Річинські : роман / І. Вільде. — Львів : Апріорі, 2011. — Кн. 1–3. — 1264 с.


Квітка-Основ’яненко Г. Ф. Повісті та оповідання. Драматичні твори / Г. Ф. Квітка-Основ’яненко; упоряд. та приміт. Н. О. Ішиної, вступ.ст. і ред. тому О. І. Гончар. — К. : Наукова думка, 1982. — 546 с.


Малик В. К. Черлені щити : роман / В. К. Малик. — К. : Веселка, 1990. — 368 с.


Нечуй-Левицький І. C. Твори : у 2 т. / І. C. Нечуй-Левицький. — К. : Дніпро, 1977. — Т. 1. — 520 с.


Свидницький А. П. Роман. Оповідання. Нариси / А. П. Свидницький; упор. і прим. Р. С. Міщук, вступ. ст. і ред. тому П. П. Хропко. — К. : Наук. думка, 1985. — 575 [1] с.


Шкляр В. Маруся : роман / В. Шкляр. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. — 324 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)